Ny sökning
HU0002

Samhälle och miljö

The course "Man, society and nature" is a part of the joint master programme "Sustainable development" between Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University. Its main objective is to present different social science perspectives on management of sustainable development. That is, how do social science disciplines approach and conceptualise sustainable development, and which strategies for promoting sustainable development are suggested? The course covers different disciplines such as law, economics, political science, business administration, psychology, and philosophy, which are discussed and applied to a number of different environmental and sustainability issues of concern in various parts of the world.The time frame for this course is decided in an overall programme plan, and may change from year to year. If you are not an attendee of this programme, but still want to take the course, please contact the course leader for up to date information.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HU0002

Läsåret 2022/2023

Samhälle och miljö (HU0002-20161)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan

HU0002 Samhälle och miljö, 10,0 Hp

Society and environment

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0102

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificerasAvancerad nivå (AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Huvudmål

Studenterna kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig inlärningsmiljö för att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper för att analysera ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med hjälp av vetenskapliga metoder för komplexa system. Efter avslutad kurs kommer studenterna att kunna analysera de komplexa och dynamiska interaktionerna mellan samhälle och natur, skapa och analysera alternativa framtidsscenarier och jämföra dessa i termer av potentiell hållbarhet.Delmål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

- Kritiskt analysera och diskutera hållbarhet ur olika ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv som en del av ett integrerat system.

- Välja och tillämpa lämpliga systemmetoder för att analysera komplexa frågor relaterade till hållbar utveckling.

- Analysera sambandet mellan faktisk och alternativ markanvändning, långsiktigt bevarande av ekosystemtjänster i förhållande till socioekonomisk utveckling, samt förvaltning och konflikter mellan olika resursanvändning.

- Skapa och utvärdera scenarier för systemförändringar för att öka potentialen för långsiktig hållbarhet.

Innehåll

Kursen fokuserar på avancerad kunskap om hur individer, organisationer och förvaltande institutioner och deras respektive världsåskådning kan förändras för att uppnå hållbarhet i en värld av klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och begränsad tillgång på resurser som är väsentliga för mänskligt välbefinnande. Detta innebär identifiering av möjligheter och begränsningar för hållbar utveckling i olika samhällen ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Grundprinciper för förvaltning och styrning för hållbarhet diskuteras, såsom demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdom och ojämlikhet, markanvändning, ekonomiska system och politik för hållbar utveckling.Metoder för att förstå och beakta förändringar i samhällets organisation för att uppnå hållbar utveckling kommer att beskrivas, och diskutera olika lösningar för att hantera risk, sårbarhet och osäkerhet i samhällets användning av miljöresurser. Perspektiv från olika discipliner och metoder för hållbar utveckling i olika tids- och rumsskalor kommer att analyseras och identifiera kriterier för framgångsrik förvaltning av både mänskliga resurser och naturresurser.Moment som behandlas är:

- Användning av komplexa system och holistiska metoder för att utveckla hållbarhet, vilket inkluderar användning av metoder för att studera komplexa social-ekologiska system för att analysera hållbarhet samt bygga framtidsscenarier, visioner och planer för transformation mot hållbarhet.

- Studera hållbarhetsfrågor i relation till jämlikhet, kön och ursprungsbefolkning.

- Adaptiv styrning och förvaltning, avvägningar i konflikter i markanvändning mellan ekosystemtjänster och andra samhällsintressen, och konsekvenserna av exporterade miljökostnader ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Hållbar utveckling utifrån neoklassiska och ekologisk-ekonomiska perspektiv.

- Synergier och konflikter mellan klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och andra Agenda 2030-mål.

- Genomföra fallstudier av aktuella hållbarhetsfrågor som en praktisk tvärvetenskaplig övning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig hemtentamen, presentation av projektarbete, deltagande på diskussioner och seminarier / presentationer (enligt ovan).

Godkänd hemtentamen, godkänt projektarbete och godkända seminariepresentationer. Aktivt deltagande genom att diskutera i seminarier samt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0155

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

**Literature List HT2022 Society & Environment 2022-23 **

The literature list is divided by course theme and within each theme divided into:

 • Required reading for seminars, practicals and assignments
 • Supplementary reading for deeper knowledge and understanding

Systems Thinking for Sustainable Development – Weeks 1-2

Required reading:

 1. Meadows, D. (2008) Thinking in systems. A primer. Earthscan: Chapters 1 – 4 & 7 
 2. Walker B & Salt D (2006) Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World. Island Press. Chapter 4 

Supplementary reading:

 1. Armitage, D.R. et al. (2009) Adaptive co-management for social–ecological complexity. Frontiers in Ecology and the Environment, 7, 95–102. 
 2. Berkes F & Ross H (2016) Panarchy and community resilience: sustainability science and policy implications. Environmental Science and Policy 61: 185-193 
 3. Biggs R et al (2012) Toward Principles for Enhancing the Resilience of Ecosystem Services. Annu. Rev. Environ. Resour. 37:421–48. (pdf) 
 4. Burns D & Worsley S 2015. Chapters 1 to 3 in Navigating Complexity in International Development 
 5. DeCaro et al. (2017) Legal and institutional foundations of adaptive environmental governance. Ecology and Society 22(1):32 
 6. Dennis Meadows on the 50th anniversary of the publication of The Limits to Growth. 7pp. https://www.resilience.org/stories/2022-02-22/dennis-meadows-on-the-50th-anniversary-of-the-publication-of-the-limits-to-growth/
 7. Fath B et al (2015) Navigating the adaptive cycle: an approach to managing the resilience of social systems. Ecology and Society 20(2): 24. (pdf) 
 8. Holling CS (2001) Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social Systems. Ecosystems 4: 390–405 (pdf) 
 9. Levin K, Cashore B, Bernstein S, Auld G (2012) Overcoming the tragedy of super wicked problems: constraining our future selves to ameliorate global climate change. Policy Sci 45:123–152 
 10. Nemec, K. T., et al. (2013) Assessing resilience in stressed watersheds. Ecology and Society 19(1): 34. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06156-190134
 11. Peterson H.C. 2013. Sustainability a Wicked Problem. Ch. 1 In Ermias Kebreab (ed) Sustainable Animal Agriculture. (pdf) 
 12. Sharpe, B., et al. (2016) Three horizons: a pathways practice for transformation. Ecology and Society 21(2):47. 
 13. Ticotsky A. (2012) Three Things to Remember About Behaviour-over-time Graphs. Creative Learning Exchange www.clexchange.org
 14. Walker, B.H. et al. (2009) Resilience, adaptability, and transformability in the Goulburn-Broken Catchment, Australia. Ecology and Society, 14(1). 

Transformations Weeks 3-4

Required reading:

 1. Arora-Jonsson, S. (2013) Gender, development and environmental governance: theorizing connections. Ch 1 pages 1-12 & Ch 2 pages 15-41 
 2. Damiens FLP, Porter L & Gordon A (2022) The politics of biodiversity offsetting across time and institutional scales. Nature Sustainability 170:170–179 (for session 23 Nov) 
 3. Agyeman, J., 2016. 58. Sustainability. In Keywords for Environmental Studies (pp. 186-189). New York University Press. (for session 22 Nov) 
 4. Alaimo, S., 2012. Sustainable this, sustainable that: New materialisms, posthumanism, and unknown futures. Pmla, 127(3), pp.558-564. (for session 22 Nov) 
 5. Read pages 1-3; 5-13 of: Miller, C., Sarewitz, D. and Light, A., 2008. Science, technology, and sustainability: Building a research agenda. Science, 319(5862), pp.424-434. (for session 22 Nov) 

Supplementary reading for specific sessions:

 1. Pascual U et al (2022) Summary for policymakers of the methodological assessment of the diverse values and valuation of nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). https://zenodo.org/record/7075892#.Yy3eZHZBybg (for 15 Nov) 
 2. Cooper CB et al (2021) Inclusion in citizen science: The conundrum of rebranding. Science 372: 1386-1388. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi6487 (for session 15 Nov) 
 3. Oliver et al (2018) Overcoming undesirable resilience in the global food system. Global Sustainability 1, e9, 1–9. https://doi.org/10.1017/sus.2018.9 (for 17 Nov) 
 4. Cuadra, M. and Rydberg, T. 2006. Emergy evaluation on the production, processing and export of coffee in Nicaragua. Ecological Modelling, 196 421-433 (for 17 Nov). 

Supplementary reading across sessions:

 1. Bennet et al., 2016. Bright spots: seeds of a good Anthropocene Front Ecol Environ 2016; 14(8): 441–448, doi:10.1002/fee.1309 
 2. Blythe J et al (2018) The Dark Side of Transformation: Latent Risks in Contemporary Sustainability Discourse. Antipode 50: 1206-1223 
 3. Brand U & Wissen M (2018) What kind of transformation? The Imperial Mode of Living as a Major Obstacle to Sustainability Politics. GAIA 27:287-292 (pdf) 
 4. Otto et al 2020. Social tipping dynamics for stabilizing Earth’s climate by 2050. PNAS 117(5) 2354-2365 (+ comments) 
 5. Sharpe, B., et al. (2016) Three horizons: a pathways practice for transformation. Ecology and Society 21(2):47. 
 6. Wamsler et al. 2020. Enabling new mindsets and transformative skills for negotiating and activating climate action: Lessons from UNFCCC conferences of the parties 
 7. Mistry & Berardi 2016. Bridging indigenous and scientific knowledge. Science 352:1274 - 1275 
 8. Morgan, S., & Bailey, K. (2013). Sustainable futures: Futures studies and food supply systems. In: Researching Sustainability: A Guide to Social Science Methods, Practice and Engagement, 209-224. 
 9. Brondizio & Tourneau 2016 Environmental governance for all: Involving local and indigenous populations is key to effective environmental governance (pdf) 
 10. Robbins P (2007) Lawn people - How grasses, weeds and chemical make us who we are. Temple University Press. 

Economics Weeks 5 - 6

Required reading:

 1. Johnson, M.P. and Schaltegger, S., 2020. Entrepreneurship for sustainable development: A review and multilevel causal mechanism framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 44(6), pp.1141-1173 
 2. Hahn, T (2014). Green Economy, economic growth and sustainable development. pp. 338-357 in Palmer, H. (ed.), Access to Resources: an urban agenda. AADR Art Architecture Design Research. ISBN 978-3-88778-419-5. (pdf) 

Supplementary reading:

 1. Rees, W.E. (2020) Ecological economics for humanity’s plague phase. Ecological Economics 169 106519 
 2. Daly, H. (2019) Growthism its ecological economic and ethical limits (pdf) 
 3. Daly, H. Economics for a full world. https://greattransition.org/publication/economics-for-a-full-world (pdf) 
 4. Hickel & Kallis 2019. Is Green Growth Possible? New Political Economy 
 5. Hickel J (2018) The Nobel Prize for Climate Catastrophe – Foreign Policy https://foreignpolicy.com/2018/12/06/the-nobel-prize-for-climate-catastrophe/
 6. Norgaard, R. (2015) The Church of Economism and Its Discontents. (pdf) (also available at http://www.greattransition.org/publication/the-church-of-economism-and-its-discontents
 7. Oswald A & Stern N. (2019) Why are economists letting down the world on climate change? https://voxeu.org/article/why-are-economists-letting-down-world-climate-change
 8. Söderbaum, P. (2013) Ecological economics in relation to democracy, ideology and politics Ecological Economics 95: 221**–**225 
 9. Vadén et al 2020. Decoupling for ecological sustainability: A categorization and review of research literature. Environmental Science and Policy. https://doi.org/10.1016/
 10. Vadén, et al., 2020. Raising the bar: on the type, size and timeline of a ‘successful’ decoupling, Environmental Politics 112: 236- 244. DOI: 10.1080/09644016.2020.1783951 

For Students who prefer watching videos to reading:

Kate Raworth gives a dynamic overview of her book Doughnut Economics here https://www.youtube.com/watch?v=rl_uDjPpRJw

*Ida Kubiszewski on what is wrong with GDP and emerging alternatives here *https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=SbkdFrKTkbk&feature=emb_logo

International Development

Required reading:

 1. Hickel, J. (2018) The Divide: Global Inequality from Conquest to Free Markets: Chapters 1 and 9 (pdf) 
 2. Burns D & Worsley S (2015) Chapter 9 in Navigating Complexity in International Development (pdf) 
 3. Hickel, J. (2019) The Scandal of British Aid. https://www.jasonhickel.org/blog/2019/1/25/the-scandal-of-british-aid

Supplementary reading:

 1. Vonk (2017) Reverse Robin Hood: The Historical Scam of Global Development - Los Angeles Review of Books (pdf) 
 2. McClosky (2016) The Formula for a Richer World: Equality, Liberty, Justice - The New York Times (pdf) 
 3. Mistry & Berardi 2016. Bridging indigenous and scientific knowledge. Science 352:1274 - 1275 

Book club Week 50-51

Either**:**

Tsing AL (2017) The mushroom at the End of the World - On the Possibility of Life in Capitalist Ruins (160 SEK)

Or**:**

O’Brien, K. (2021) You Matter More Than You Think: Quantum Social Change For a Thriving World. CCHANGE Press Oslo Norway

Scenario Planning Assignment Week 1-2 2023

Required reading:

 1. Meadows, D. (2008) Thinking in systems. A primer. Earthscan: Chapters 5 and 6 
 2. Bishop P., A. Hines & T. Collins. (2007) The current state of scenario development: an overview of techniques. Foresight 9 (1): 5-25. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14636680710727516/full/html

Supplementary reading:

 1. Agrimonde-Terra (2016): Foresight land use and food security in 2050 
 2. Merrie et al (2018) Radical ocean futures-scenario development using science fiction prototyping. Futures 95: 22-32 
 3. Öborn et al. (2013) Scenario development as a basis for formulating a research program on future agriculture: a methodological approach Ambio 42:823-839. DOI 10.1007/s13280-013-0417-3 
 4. Röös et al 2022. Agroecological practices in combination with healthy diets can help meet EU food system policy targets 
 5. Svenfelt et al. (2019). Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 2050. Futures. 111, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.05.001
 6. Vandenbroeck, P. 2021. Exploring the future: four ways to combine furure scenarios with causal-loop diagrams. https://blog.kumu.io/exploring-the-future-four-ways-to-combine-future-scenarios-with-causal-loop-diagrams-78a6869af05f

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Masterprogram i hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 18340 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0002 Anmälningskod: SLU-20207 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 80%