Ny sökning
FÖ0472

Socialt hållbart ledarskap

Information från kursledaren

Hej!

Kul att du vill utveckla ditt ledarskap.

 • Planera för att kursen tar ca 40 timmar av din tid i veckan. Egen inläsning, obligatoriska inlämningsuppgifter och fallstudie i grupp kommer att kräva ditt fokus och din tid.
 • Det kan förekomma icke obligatoriska hemuppgifter mellan lektionerna.
 • Du kommer att examineras på inlämningsuppgifter som är spridda över kursen, på en rapport över en fallstudie i grupp samt på en hemtentamen.
 • Inga lektioner kommer att vara obligatoriska, men vill du få ut maximalt av kursen bör du vara med. Några av inlämningsuppgifterna kommer att vara lättare att göra om du är med på lektionerna.
 • Pedagogiken bygger på att du läser litteraturen i kurstempot och gör inlämningsuppgifterna i tid. Lektionerna används till att träna ledarskap, öva samarbete, föra diskussioner och tillföra ytterligare kunskap utöver det som finns i litteraturen. Kursböcker och lektioner kompletterar alltså varandra, så du behöver skaffa kurslitteraturen till kursstart.
 • Kursen kräver din aktiva medverkan, så skulle vi hamna i ett läge där vi genomför hela eller delar på distans kommer jag att kräva att du har kameran på.
 • Du kommer att ha kul, lära dig mycket och bli förberedd för en framtida ledarroll.

Vi ses i november

Torbjörn Jonasson, Kursledare

0735-25 16 02
torbjorn.jonasson@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0472-20147 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

FÖ0472 Socialt hållbart ledarskap, 15,0 Hp

Socially sustainable leadership

Ämnen

Lantbruksvetenskap Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 30 hp inom ämnet företagsekonomi.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i ett socialt hållbart ledarskap. Detta förbereder studenten för en framtida ledarroll.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och förklara hur ett socialt hållbart ledarskap kan tillämpas

- beskriva och förklara hur ett företag eller en organisation kan organiseras för att möta kraven på social hållbarhet

- beskriva och förklara hur man genom ledarskap och organisering kan påverka beteenden för att uppnå socialt hållbara mål

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, övningar, seminarier, eget arbete och inläsning av litteratur.

Obligatoriska moment i form av gästföreläsningar, projektarbete, seminarier och studiebesök kan förekomma.

Undervisningen kan genomföras på campus och/eller on-line.Kursen omfattar

- ledarskapets grunder

- organisationsteori

- att påverka beteenden genom ledarskap och organisation

- social hållbarhet, definition och tillämpning

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och/eller muntliga tentamina och redovisningar av projekt- och referatuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: FÖ0370

Betygskriterier

För samtliga kursmål kommer nedanstående kriterier att tillämpas

Betyg 5

Studenten analyserar och värderar med hjälp av teori olika företeelser i företag, organisationer och samhälle kopplat till socialt hållbart ledarskap

Betyg 4

Studenten applicerar teorier och metoder på exempel

Betyg3

Studenten beskriver och förklarar teorier och metoder

Ej godkänd

Studenten beskriver enbart utifrån sina egna erfarenheter utan hänsyn till teorier eller metoder

Inlämningsuppgifter, fallstudie och hemtentamen kommer även att bedömas mot generella mål för kandidatexamen. Här ges betygen ej godkänd och godkänd. Eftersom kursen kan läsas inom och utanför kandidatprogram kommer denna betygsättning inte att påverka slutbetyget.

Litteraturlista

 1. Hur moderna organisationer fungerar Författare: Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik ISBN: 978-91-44-15095-6 [Hur moderna organisationer fungerar] (https://www.adlibris.com/se/bok/hur-moderna-organisationer-fungerar-9789144150956) Kommentar: ISBN-koden hänför sig till femte upplagan. Det går även att använda fjärde upplagan som kurslitteratur.

Länken går till AdLibris. Det finns fler inköpsställen och priset kan variera något.

 1. Ledarskap - personen, reflektionen, samtalet Författare: Christine Blomquist och Pia Röding ISBN: 978-91-44-05654-8 [Ledarskap - personen, reflektionen, samtalet] (https://www.adlibris.com/se/bok/ledarskap-9789144056548) Kommentar: Länken går till AdLibris. Det finns fler inköpsställen och priset kan variera något.
 2. Kompendium som kommer att vara tillgängligt på Canvas 1) Artiklar som kommer att vara tillgängliga på Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0472 Anmälningskod: SLU-20147 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%