Ny sökning
EX0861

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Hej alla studenter som ska skriva kandidatarbete i vår (på både Lark och Ling)!

Nedan finns information som berör kursen. Vi kommer att ha ett informationsmöte den 11 december kl 15-16 Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/7052659146 (ingen kod behövs) där vi går igenom vad som förväntas av er inför kursstart. Eventuella frågor hänvisas dit.

Kursen startar den 15e januari på campus. Kursen är indelad i ett antal grupphandledningstillfällen där ca 3-4 arbeten handleds tillsammans av en handledare och av medstudenter i gruppen. Detta upplägg har man haft på Larkarnas kandidatarbete i flera år. Det har gett studenterna inblick i varandras arbeten, vilket varit mycket uppskattat tidigare år.

Lark-och Ling-studenter kommer att läsa kursen tillsammans. Vi har bara pararbeten, dvs. att studenterna skriver två och två. Vi har goda erfarenheter med pararbeten från tidigare år och från andra institutioner. I många tillfällen upplever vi som kursansvariga att pararbeten fungerar bättre än enskilda arbeten. Studenterna hjälper varandra vidare när de kör fast, de har möjlighet att gå mer på djupet, kvaliteten på innehållet blir bättre och handledaren får mer handledningstid/arbete.

Ni får själva välja vem ni vill skriva tillsammans med, däremot är det vi som kursansvariga som fördelar handledare.

Nu finns ett dokument där du kan skriva in tema, preliminär rubrik och metod/er. Kanske har du redan en kamrat att skriva tillsammans med, annars kan en kamrat hitta till ditt tema och föreslå ett samarbete. Ni kan tillsammans knåda vidare på formuleringar, metoder och frågeställningar. Länk till dokumnetet https://docs.google.com/spreadsheets/d/18EweZTV9wg4JPUMJBQNzuqwoewG-aDLoPNJbOP73baE/edit?usp=sharing

Angående metoder: i denna kandidatkurs kan ej gestaltande arbeten genomföras. Rekomenderade metoder är:

  • Dokumentstudie: översiktsplaner, grönstrukturplaner, skötselplaner, etc.
  • Arkivstudie: historiska dokument, mötesprotokoll, trädgårdstidningar etc.
  • Platsanalyser: baserat på registreringar i en fysisk miljö
  • Observationsstudie: observation av hur människor använder en plats
  • Analysera existerande data (markprover, intervjumaterial, enkätsvar etc.)
  • Intervjuer

För att skriva kandidatarbete gäller följande tre förkunskapskrav som också står i kursplanen:

  1. Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet.
  2. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. (Denna kurs behöver inte vara avslutad och godkänd).
  3. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. (Detta innebär att ni ska ha tagit en kurs som är relevant för ert val av tema, dvs kandidatarbetet ska bygga vidare på och fördjupa ett tema från en tidigare kurs på studieprogrammet. Men notera att kandidatarbetet inte ska vara ett gestaltande arbete. När vi godkänner ert val av tema så innebär det att ni uppfyller detta förkunskapskrav).

Hoppas detta reder ut några av era frågetecken. Ta gärna med er övriga frågor till Zoom-mötet i december.

Med vänliga hälsningar

Marina Queiroz

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0861-30144 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0861

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30050)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30133)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30167)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30037)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-40040)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0861 Anmälningskod: SLU-30144 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%