Ny sökning
EX0860

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/ .

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur!

Nedan följer viktig information för dig som ska gå kursen:

  • För att bli antagen behöver du 30 hp på avancerad nivå inom ämnet landskapsarkitekur (LK) samt ett godkänt självständigt arbete på grundnivå. Arbetets inriktning på den här kursen ska vara av sådan art att det möjliggör en fördjupning av tidigare kunskaper du erhållit inom utbildningen. Du måste därför ha minst 15 hp på avancerad nivå av relevans för arbetets ämne/inriktning (gärna mer). Din undersökning kan vara ett projekt eller ett mer teoretiskt inriktat arbete. Den ska vara inom ämnesfälten: förvaltning, gestaltning eller planering.

  • För att utnyttja kursupplägget på bästa sätt och för att arbetet ska hinna bli klart inom givna tidsramar bör du före kursstart ha en tydlig idé om vad det ska handla om och förslag på lämplig teori och metod(-er) för att genomföra det. Redan före kursen kan det vara idé att fundera på problemrymd och forskningsfråga/-or för att börja ringa in ämnet.

  • Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med en kursare. Vi rekommenderar pararbeten. Erfarenheten visar att det ger många fördelar vad gäller arbetenas kvalitet och möjligheten att hålla tidsplanen.

Skicka ditt/ert förslag på ämne till kursledningen (asa.ahrland@slu.se) senast den 15 augusti med nedanstående information, så går det snabbare och lättare för oss att matcha arbetet med lämplig handledare.

  1. Ditt/era namn
  2. Förslag på ämne
  3. Om undersökningen är ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete
  4. Ämnesfält: gestaltning, förvaltning eller planering (alla ingår i ämnet LK- landskapsarkitektur )
  5. Ange vilka kurser du/ni gått på avancerad nivå och vilken kurs/vilka kurser du anser har särskild relevans för ämnet för ditt självständiga arbete samt hur du med arbetet avser att fördjupa dina kunskaper inom området/fältet.
  6. Förslag på teori, metod/-er/genomförande
  7. Språk (sv eller eng)

Kursen inleds med upprop och ett första informationstillfälle den 28 augusti i sal Umeå, Ulls Hus. Då är det viktigt att vara med. Om du har förhinder ska du meddela det i förväg.

Observera att du blir registrerad först efter kursstart (under förutsättning att alla förkunskapskrav är uppfyllda) och får då tillgång till Canvassidan.

Arbetet bedrivs självständigt under kursen. Du kommer ha stöd av en handledare, De fåtal organiserade kurstillfällena är också viktiga för att hjälpa dig framåt. Praktisk information kring kursen har vi i en studiehandledning och på Canvas finns också en del annat material som kan stötta i arbetsprocessen. Här på kurshemsidan ligger ett preliminärt schema. Observera att ändringar kan ske.

Som hjälp och inspiration följer nedan en lista med förslag på ämnen som vi gärna handleder. Den kan komma att kompletteras efterhand. Om det är något ämne du skulle vilja arbeta med, ta gärna kontakt med förslagspersonen.

Vänliga hälsningar

Åsa Ahrland och Viveka Hoff

Kursledare

EX0860 Självständigt arbete i landskapsarkitektur 2022/2023

1 Förslag på teman - Kontaktperson: Mattias Qviström

Miljonprogrammets förtätning

Det pågår en mycket omfattande förtätning av miljonprogrammets områden, som ofta skildras i termer av att ”läka staden”, ”öka stadsmässigheten” och inte minst skapa en mer hållbar stad. Konflikterna med befintliga grönområden framställs ofta som ganska oproblematisk i plandokumenten – men protester mot förtätningarna pekar mot något annat. Det finns ett stort behov av kritiska granskningar av dessa förtätningar, genom rumsliga analyser, men också via kritiska studier av plandokument. Studien kan resultera i redskap för att kritiskt granska förtätningsprojekt.

Spel som redskap för landskapsplanering

Spel har under senare år ofta används för att engagera allmänheten i planeringsfrågor. Ett exempel är Participology, ett dialogverktyg som ursprungligen användes för att få motstående parter att mötas och diskutera stadsexpansion utifrån ett vidare perspektiv. Går det att vidareutveckla Participology för en dialog om konflikterna kring den täta staden? Eller för att diskutera landskapets roll i planeringen? Ett examensarbete hade kunnat resultera i en prototyp som prövades i ett planeringsprojekt. Det finns förstås många andra spel, och andra sätt att använda spel i planeringen: en mer generell studie av spel och planering hade också varit mycket värdefull.

Fritidens landskap

Hur kan vi planera för fritidens landskap? Hur för vi in landskapet som en resurs för fritiden i den kommunala planeringen? Det handlar dels om hur vi analyserar landskapet och dess värden, men också om hur fritidsplanering och fysisk planering samordnas. Såväl en landskapsanalys av fritidens landskap som ett samarbete med en kommun för att öka samspelet mellan fritidsplanering och fysisk planering med hjälp av landskapet som en arena, hade varit mycket värdefullt.

Från grönområden till ekosystemtjänster: en studie av grönplaneringens historia

De strategiska idéerna om hur vi ska tänka kring grönplanering, dess strukturer, fördelning, osv., har förändrats kraftigt över tid. Vi behöver förstå denna historia för att förstå dagens grönstruktur. En historisk studie, till exempel av en kommuns övergripande planering över tid, hade bidragit till ny förståelse för denna historia. En möjlighet är också att använda den historiska skildringen för att kritiskt belysa dagens planering.

2 Förslag på teman – kontaktperson Helena Nordh

Biodiversitet på begravningsplatser

En studie av goda exempel på hur man inom Svensk begravningsverksamhet/kyrkogårdsförvaltning har jobbat för att öka biologisk mångfald på begravningsplatser. Metoden skulle kunna bestå i platsbesök och dokumentation av olika lösningar. Goda exempel kan hittas i samråd med handledare och t ex SKKF och Movim partnerskap.

Att dekorera en gravplats

Att dekorera en gravplats kan göras ytterst personligt. Men man kan också välja att köpa in tjänsten av den svenska kyrkan som i de allra flesta kommuner är ansvariga för skötsel av begravningsplatser. I denna studie är tanken att observera hur personliga uttryck visas fram på den offentliga begravningsplatsen. Vilka objekt, växter osv används? Vilka högtider uppmärksammas? Är det skillnader mellan olika gravkvarter/olika religioner? Arbetet är även tänkt att bidra med en diskussion om det privata som en del av det offentliga rummet.

Hur påverkar huvudmannaskapet för skötsel begravningsplatser?

I Sverige är det den svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten förutom i 2 kommuner, Stockholm och Tranås. Hur påverkar detta skötsel, upplevelser och bruk av begravningsplatserna?

3 Förslag på teman – kontaktperson Sofia Eskilsdotter

Kanske finns något spännande område inom samarbetet med Kenyas landskapsarkitekter inom IFLA WC 2023 som Sverige och Kenya kommer att hålla tillsammans? Tips från Pia Jonsson, Sveriges Arkitekter, se: https://www.arkitekt.se/evenemang/landskapsarkitektur-i-kenya-ett-resereportage/

Här kommer förslag på exjobb från Anna Pettersson-Skog och Brita Stenvall på RISE (som är lokaliserade här på Ultuna):

I ett Vinnovaprojekt som heter Samverkan för hållbar dagvattenhantering på kvartersmark så är syftet att ta fram konceptlösningar för dagvattenhantering som passar för kvartersmark. Vi skulle gärna vilja ha en X-jobbare som är landskapsarkitekt/landskapsingenjör som kan kombinera ihop konceptlösningarna på ett eller två fingerade eller verkliga kvarter. Kontakt: Anna Pettersson Skog Samhällsbyggnad, Urban Water Management, D: +46 10 5166331 | M: +46 734126363 anna.pettersson.skog@ri.se

Hur får stadsträd sin näring? Varifrån och hur mycket näring får stadsträden naturligt samt vad kan behovet vara? Hur förvaltar och sköter Sveriges kommuner stadsträdbestånden?

4 Förslag på teman – kontaktperson Carola Wingren

Att designa för flexibel användning av ett kustlandskap i Kalmar

Liv, landskap och aktiviteter i kustområdena i Sverige och över hela världen utmanas av havsnivåhöjning, stormar och erosion. I Kalmar undersöker ett fyraårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt COALA https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/research/la-research/ongoing-projects/coala/ hur flexibilitet i fysisk planering och design kan vara en möjlig strategi för långsiktig anpassning av kustområden till stigande havsnivåer och erosion. Projektet som pågår 2021-25, är ett samarbete mellan SGI, KTH, SMHI, SLU, kommunen, de regionala myndigheterna och konstplattformen Konstkiosk.

Vi är intresserade av designprojekt på masternivå som undersöker olika tillvägagångssätt för sådan flexibel användning. Det kan också finnas möjligheter att göra masterarbeten med inslag av intervjuer med lokalbefolkningen eller olika intressenter.

Landskapsarkitekten och hens yrkesroll och praktik

Fördjupade studier om (svensk) nutida landskapsarkitektur, landskapsarkitekter och deras praktik.

Vilka frågor arbetar landskapsarkitekter (på konsultföretag och i offentlig förvaltning som kommuner etc) med, och i vilka föreställningar om såväl form, estetik och hållbarhet grundar sig den nutida landskapsarkitekturen? Jag ser gärna att studenten tar utgångspunkt i såväl landskap, representation som tillblivelseprocessen för projekten

Som material kan jag exempelvis tänka mig närstudier av enstaka kontors eller flera kontors arbeten under en viss period, granskning av tävlingsresultat från tävlingar eller parallella uppdrag mm.

Möjliga metoder kan vara analys av skisser och ritningar, intervjuer eller enkäter med landskapsarkitekter eller kombinationer av detta och annat.

The landscape architect and her professional role and practice

In-depth studies of (Swedish) contemporary landscape architecture, landscape architects and their practice.

What issues do landscape architects work with (in consulting companies and in public administration such as municipalities, etc.), and in what notions of form, aesthetics and sustainability are contemporary landscape architecture based? I would like to see works looking at the landscape, the representations and the creative process for making the projecs.

As material, I can imagine close studies of one or several design studios' work during a certain period, review of results from competitions or parallel assignments, etc.

Possible methods can be analysis of sketches and drawings, interviews or surveys with landscape architects, or combinations of these or other methods.

5 Förslag på teman – kontaktperson Hildegun Varhelyi Nilsson

Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad får det för konsekvenser för landskapet och de boendemiljöer som finns här och de nya stadsmiljöer som skapas? – Se tex. ArkDes utlysning Visioner: i norr. https://arkdes.se/arkdes-think-tank/visionerinorr/

Arbetet kan vara teoretiskt eller ett gestaltningsprojekt.

På Sergels torg är ett platssamverkansprojekt mellan Stockholm stad, lokala fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle. Målet att skapa ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas, genom att tillföra tillfälliga installationer som sittplatser, konst etc. Huvudsyftet är ökad trygghet. Ett arbete kan handla om en platsskapande gestaltning eller vara ett teoretiskt arbete som utvärderar det som gjorts och ger förslag på strategi framåt.

Propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) presenterades i februari 2018 av dåvarande kultur-, miljö- och bostadsministrarna. Politiken tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Hur förhåller sig arkitektur-, form- och designpolitiken till landskapsarkitekturen?

6 Förslag på teman – kontaktperson Tomas Eriksson

”Rörelsens landskap” i olika avseenden, skeenden och skalor. Vi människor tillbringar mycket tid att förflytta oss mellan olika platser, mellan hem och skola, arbetsplats, mellan städer och länder. Varorna vi konsumerar tillbringar också mycket tid på vägen.

Järnvägar, vägar, gator, cykelvägar, gångvägar, stigar och tillhörande omgivningar representerar en stor del av det vardagslandskap där vi lever våra liv. De behöver och förtjänar god planering, gestaltning och förvaltning.

Ett examensarbete kan t.ex fokusera på planeringsfrågor, landskapsanalyser, gestaltning av ”väg” med sidområden och eller förvaltningsfrågor kopplade till gestaltning.

7 Förslag på teman – kontaktperson Burcu Yigit Turan

I welcome master students, who aim to creatively explore socially engaged practices in cultural environments (co-planning, co-design …), developing situated knowledges through experiential, visual, anthropological/ethnographic, architectural methods engaging with communities, groups and individuals within different thematic scenarios; and to critically investigate planning and design of cities, landscapes and public spaces within social, political and cultural perspectives considering issues such as segregation, inequality, place-making, bordering, gentrification, alienation, belonging, heritage, social justice, publicness, community building, solidarity, care, sharing, exchange, food justice, alternative communities, affordable housing, circular economies etc. and researching marginalized histories, cultures, practices, utopias and future imaginations in relation to planning and design through critical theory lenses and creative (anthropological, visual, spatial, artistic and architectural) research methodologies. The geographic context of the case studies can be both Swedish and abroad.

8 Förslag på teman – extern kontaktperson Annica Hultfeldt

Jag undrar om det finns möjlighet för en student att kunna göra ett examensarbete med att ta fram ett förslag till att förbättra en skolgård? Min son går på Engelska Skolan på andra sidan vägen och jag hade en diskussion med rektorn om att gör om skolgården. De har ju lite begränsningar med de nya bostadsområdena runtomkring och Palliativa avdelningen men jag ser potential att få till en utemiljö som skulle vara mer användbar för eleverna. Rektorn har påbörjat diskussioner med deras huvudkontor om att få stöd med detta om intresse verkar finnas. Jag tänkte det kunde vara roligt om en SLU student fick möjlighet att vara med och skapa den nya miljön.

Annica Hultfeldt

Alumni Coordinator

Sveriges lantbruksuniversitet

Swedish University of Agricultural Sciences

Division of Educational Affairs

PO Box 7010

SE-75007 Uppsala

SWEDEN

Visiting address: Almas Allé 8

Phone: +46 18 67 20 18, +46 73 084 38 11

annica.hultfeldt@slu.se

9 Förslag på teman – extern kontaktperson Jens Lindgren, vd Lappset Sweden

Jag arbetar för Lappset Sweden AB i Enköping, inom lek- och parkmöbelbranschen. Vi arbetar med landskapsarkitekter runt om i landet, och har även ett eget designteam på tre landskapsarkitekter stationerade i Enköping. Jag skulle mycket gärna diskutera med er om möjligt samarbete mellan Lappset och SLU, vilket kunde gälla t.ex. examensarbeten eller möjlighet till praktik.

Som bäst så har vi på gång att rekrytera vikarie för en av våra landskapsarkitekter (heltid, 1 år). Kunde era nyexade landskapsarkitekter vara intresserade av en sådan möjlighet?

Mob. + 46 (0)70 639 65 70

jens.lindgren@lappset.com

10 Förslag på teman – extern kontakt Hans Eek

ETC Bygg skall bygga hyres- och bostadsrättslägenheter i Gottsunda. SLU Ultuna ligger väldigt nära.

Vi skall bygga ca 80 lägenheter i fyra klimatpositiva hus. De två första står färdiga i Västerås, utvärderas i tekniskt och socialt av Mälardalens Universitet. Vi bygger tre hus med 45 hyreslägenheter i Växjö, inflyttning under hösten och ett höghus på 10 -11 våningar i Hyllie i Malmö, Sedan står Kumla på tur. Se: https://etcbygg.se/ https://etcbygg.se/vasteras/

Odling: Alla hus har stora balkonger och mark som gör odling möjligt. (Enligt Margret Kennedy, pioniär inom permakultur, skall 20 kvm räcka för en hel familjs årliga matbehov. Jag tror i och för sig inte på henne, att det räcker). Alla lägenheter i Västerås fick vid inflyttning Bokashi-hinkar och erbjudande om kurser i ekologisk odling. Det vi skulle vilja är att starta en forskning, utveckling och utvärdering om vilka möjligheter gemensam odling har gå till i Gottsunda, vilka förutsättningar som finns på den marken som står till förfogande och med de boende som flyttar in. Även en social undersökning om hur de boende hanterar detta.

Vatten/avlopp: Området kommer att vara anslutet till Uppsala V-A nät. Ändå är det intressant att undersöka om dagvattnet kan användas för tvätt och toalettspolning i projektet i Gottsunda. Jag vet att det finns erfarenheter från detta men i allmänhet i liten skala, i mindre villor och gårdar, särskilt i Tyskland. Känner Du till om det finns någon FoU om detta i vårt land? Har SLU arbetat med detta? Vet Du möjligheter till att få forskningsbidrag?

ETC bygg drivs utan vinstsyfte.

Hans Eek

ETC Bygg AB

ARKITEKT HANS EEK AB

Västermalmsgatan 10

724 61 Västerås, Sweden

+46 708 237766

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0860-10200 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0860

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30158)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30044)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10038)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30137)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10137)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30123)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10136)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30040)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10044)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-30062)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala (EX0860-10073)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0860 Anmälningskod: SLU-10200 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%