Ny sökning
DO0123

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad

Vid föreläsningar, grupparbeten, seminarier och obligatoriska moment behandlas grundläggande teoretiska perspektiv och former för kommunikation och rådgivning. Vid övningar prövas och diskuteras olika samtalsmetoder. Studenten planerar en rådgivningsinsats samt tränar på förmågan att kritiskt reflektera över olika arbetssätt och betydelsen av kommunikativ kompetens. I kursen ingår undervisning om organisationsstrukturer, grundläggande företagsekonomi och arbetsledande funktioner samt arbetsmiljölagstiftning. Studenten tränar på att reflektera, ur ett vetenskapligt synsätt, över hur rutiner kan utarbetas för att kvalitetssäkra det dagliga arbetet inom djurens hälso- och sjukvård. I kursen ingår även en kväll på den studentdrivna kliniken som ett obligatoriskt moment.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för DO0123

Läsåret 2022/2023

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad (DO0123-40118)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad (DO0123-40028)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad (DO0123-40029)

2021-03-24 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

I kursen finns ingen obligatorisk kurslitteratur men följande böcker kan vara bra att använda sig av under kursens gång.

ARBETSLEDNING/EKONOMI

Arbetsrätt i praktiken – En handbok. Lars Viklund, Martin Wästfelt. 2018. 22:e upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 9789144153209.

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Red: Anne-Marie Broström, Gun Nordström & Bodil Wilde-Larsson. 2017. 2:a upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 9789144116181

Organisation och ledning i sjukvård. Mats Alvesson & Stella Cizinsky. 2018. Studentlitteratur. ISBN: 9789144120195.

Organisationshälsa – om hållbart arbetsliv, förändringsarbete och det hälsofrämjande perspektivet. Jan Winroth. 2022. 2:a upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 9789144157788.

Veterinary Practice Management. Catherine R.Coates. 2012. CABI. ISBN: 9781845939809. Finns att tillgå som E-bok via SLU-biblioteket.

KOMMUNIKATION

BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. 6ed. Cooper, B., Mullineaux, E. & Turner, L. 2020. British Small Animal Veterinary Association. ISBN: 9781905319268. Kap 9 (även kap 9 i BSAVA 5ed).

Grundläggande kommunikation – inom omvårdnad. Catherine McCabe & Fiona Timmins. 2015. Studentlitteratur. ISBN: 9789144086095.

Handbook of Veterinary Communication Skills. Carol Gray & Jenny Moffet. 2010. Wiley Blackwell. ISBN: 9781405158176.

Omvårdnadsorienterad kommunikation. Hilde Eide & Tom Eide. 2019. Studentlitteratur. ISBN: 9789144123868.

Patientkommunikation i praktiken. Inger Larsson, Lars Palm & Lena Rahle Hasselbalch. 2016. Studentlitteratur. ISBN: 9789144113951.

KOMMUNIKATION/INLÄRNING

Hälsopedagogik. Sidsel Tveiten. 2018. Studentlitteratur. ISBN: 9789144117041.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0123 Anmälningskod: SLU-40010 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 50%