Ny sökning
BI1434

Skogsekologi och naturvård

Information från kursledaren

Dear all,

We are very much looking forward to meeting you soon for the Forest Ecology and Conservation Biology course starting August 28th. The course registration is now open; please self-register!

The updated schedule is available here and on Canvas, and we will meet in Sälgen at 13:00 on August 28th for the course introduction.

Best wishes,

Anita and Stefan

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1434 Skogsekologi och naturvård , 15,0 Hp

Forest Ecology and Conservation Biology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp på grundnivå varav 30 hp biologi av vilket 7,5 hp inom ekologi.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna ingående kunskap och förståelse av ekologi i skogliga ekosystem med fokus på bevarandebiologi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- förstå och förklara grundläggande koncept, begrepp och teorier inom ekologi och naturvårdsbiologi, och tillämpa dem inom bevarande av skogliga ekosystem,

- förklara förlust av biodiversitet och arter på lokal, regional och global nivå och de huvudsakliga orsakerna bakom nuvarande trender,

- visa på en grundläggande förståelse för hur data på arter och biodiversitet samlas in och presenteras, och kritiskt kunna utvärdera data från olika källor,

- föreslå bevarandeåtgärder och restaureringsåtgärder i skogliga landskap för olika arter beroende på artspecifika behov och egenskaper – från lokala och regionala till globala nivåer,

- visa förståelse för grundläggande naturvårdsetik samt hur värderingar och attityder påverkar viljan att stödja naturvårdsåtgärder från lokala och regionala till globala nivåer,

- visa på förmåga att problematisera naturvård kring andra värden än biodiversitet i skogliga ekosystem, från lokala och regionala till globala nivåer

Innehåll

Kursen behandlar fördjupande kunskaper om ekologiska koncept och teorier relaterade till skogliga ekosystem med ett fokus på naturvårdsbiologi. De olika nivåerna i ekologi, från gener och organismer till populationer, samhällen och ekosystem, kommer att täckas med ett genomgående fokus på bevarandebiologiska principer och tillämpning av naturvårdsåtgärder. Kursen behandlar således hur ekologiska teorier inkluderas inom naturvårdsbiologi. Med denna bakgrund i skoglig ekologisk teori och naturvård, kommer vikten också läggas på utmaningar inom naturvårdsbiologi, där tidigare och nuvarande lösningar och hur de utvärderas belyses, vilket leder till ett huvudsakligt fokus på kreativa och kritiska aspekter som är nödvändiga för att hantera dessa utmaningar.

Kursen använder sig av en variation av lärandemetoder inklusive föreläsningar, litteraturseminarier, problembaserat lärande (PBL), övningar och exkursioner. Problembaserat lärande kommer att organiseras inom grupper och kommer att inkludera diskussioner, syntes och presentationer

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig uppgift

Muntlig examination

Skriftlig examination • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Medansvariga:

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-S
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0220

Litteraturlista

Textbooks:

Peh, Corlett, and Bergeron (2015) Routledge Handbook of Forest Ecology

PDF available online via the SLU library.

Bowman and Hacker (2021) Ecology (International 5th Edition)

PDFs of required chapters will be posted on the course Canvas page.

Literature seminars:

Bastin et al. (2019) The global tree restoration potential. Science 365:76-79

Bello et al. (2015) Defaunation affects carbon storage in tropical forests. Science Advances 1:1-11

Bradshaw et al. (2021) *Understanding the Challenges of Avoiding a Ghastly Future. ****Frontiers in Conservation Science *1:615419

Bluwstein et al. (2021) **Commentary: Understanding the Challenges of Avoiding a Ghastly Future. ***Frontiers in Conservation Science *2:666910

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1434 Anmälningskod: SLU-10333 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%