Ny sökning
BI1409

Antrozoologi

Kursen ger grundläggande kunskaper i människor och djurs interaktioner och konsekvenser för både människor och djur.

Information från kursledaren

Hej! och välkomna till kursen i Antrozoologi.

Nu finns ett uppdaterat schema med salar inlagda. Kursintroduktionen kommer att vara på plats på Campus, i Aulan som man hittar i Undervisningshuset på Ultuna.

Om man inte kan vara med på kursintroduktionen, så kommer man hitta presentationen på Canvas dagen efter, med lite beskrivande text så att man ska kunna förstå vad kursen innebär.

Studiehandledningen finns då också på Canvas, och det är bra om man läser igenom den noggrannt så att man är införstådd med hur kursen examineras.

mvh Maria och Claes

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-12-31

Kursplan

BI1409 Antrozoologi, 7,5 Hp

Anthrozoology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Antrozoologi 7,5 0102

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp biologi eller husdjursvetenskap.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i människor och djurs interaktioner och konsekvenser för både människor och djur.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:- förklara och diskutera ur ett evolutionärt perspektiv hur djur och människor påverkar varandra i olika situationer,

- diskutera och analysera människors olika kunskap och attityder till djur, och vilka konsekvenser detta kan leda till,

- beskriva och diskutera hur man kommunicerar om djur med olika målgrupper,

- granska och analysera vetenskaplig litteratur inom antrozoologi,

- självständigt analysera sin egen kommunikationsförmåga i grupp och reflektera över konsekvenser utifrån sina styrkor och svagheter,

- diskutera och utreda olika situationer som kan uppkomma när djur och människor interagerar,

-självständigt utreda och muntligt redogöra för hur människor påverkar djur genom hantering och andra interaktioner och hur denna påverkan kan bli mer långsiktigt hållbar.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar om hur djur påverkas av hantering och interaktioner med människor. Kursen innehåller dessutom ett projektarbete där studenterna självständigt utreder olika situationer som kan uppkomma i interaktion med djur. Kursen behandlar olika djurslag såsom djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur. Kursen ger en översikt över de fysiologiska och sociala effekterna av människors och djurs interaktioner.Kursen innehåller basgruppsarbete enligt PBL (Problembaserat Lärande) där studenterna diskuterar och redogör för människors attityder till djur, människor och djurs sociala förmåga och hur vi människor kommunicerar om djur. Arbete sker med verkliga fall, och kräver att studenterna jobbar med vetenskaplig litteratur. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och basgruppsmöten.I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning, etiskt och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursen kommer att innehålla litteratur i form av flera vetenskapliga artiklar som ska läsas och granskas i övningar och seminarier. Kursen innehåller ingen kursbok.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1409 Anmälningskod: SLU-20098 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%