Ny sökning
BI1408

Zoosystematik och anatomi

Kursen ger grundläggande kunskaper om hela djurrikets systematik, och mer specifikt husdjurens anatomi.

Information från kursledaren

Hej och välkomna till kursen i Zoosystematik och anatomi!

Kursen kommer att vara uppdelad i två delar, den första zoosystematikdelen ansvarar Maria och Jens för. Den andra anatomidelen ansvarar Sara och Anna för. Varje del examineras var för sig.

Canvas kommer att öppna under de närmaste veckorna.

All kurslitteratur inom zoosystematikdeln kommer att finnas på Canvas. Dessutom kommer länkar till inspelade föreläsningsmoment att ingå som material i kursen.

Anatomidelen är till stor del praktisk och kräver att man deltar vid dissektioner och övningar.

Om man har frågor kontakt Maria Andersson som är huvudkursansvarig på epost maria.andersson@slu.se

mvh Maria, Jens, Sara och Anna.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1408-10161 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1408

Läsåret 2023/2024

Zoosystematik och anatomi (BI1408-10038)

2023-09-28 - 2023-10-30

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1408 Zoosystematik och anatomi, 7,5 Hp

Animal systemathics and anatomy

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Zoosystematik 4,5 0102
Anatomi 3,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om hela djurrikets systematik, och mer specifikt husdjurens anatomi.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:- pedagogiskt redogöra för djurens fylogenetiska släktskap och deras gemensamma utvecklingshistoria,

- översiktligt redogöra för och jämföra morfologi och anpassningar hos djur i olika djurgrupper,

- beskriva principer för zoosystematiskt arbete och grundläggande begrepp inom taxonomi och nomenklatur,

- bedöma ett djurs plats i djurriket utifrån dess morfologi och beteendeekologi,

- redogöra för de vanligaste husdjurens anatomiska byggnad,

- självständigt reflektera över sin egen kommunikationsförmåga i grupp.

Innehåll

Kursen behandlar djurrikets indelning och utvecklingshistoria, artbeskrivning och artbestämning, nomenklaturregler samt översiktlig taxonomi och fylogeni. Kursen kommer vidare att ge en översikt över djurvärlden i ett evolutionärt och jämförande perspektiv när det gäller morfologi och beteendeekologiska anpassningar. Anatomiundervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektionsövningar och gruppövningar med djurmaterial.Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Artdatabankens olika projekt kommer att diskuteras i kursen. Kursen innehåller basgruppsarbete enligt PBL (Problembaserat Lärande) där studenterna diskuterar och reflekterar kring verklighetsanknutna fall i relation till kursens mål. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och basgruppsmöten.I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning, estetisk förmåga, etiskt och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Medansvariga:

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Litteraturlista

Zoosystematikdelen kommer att innehålla en del vetenskaplig litteratur men ingen specifik kurslitteratur.

Anatomidelen använder ett kompendie som studenter kan köpa i receptionen i Ulls Hus vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1408 Anmälningskod: SLU-10161 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%