Ny sökning
BI1382

Skoglig ekologi och botanik

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1382

Läsåret 2022/2023

Skoglig ekologi och botanik (BI1382-40062)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Skoglig ekologi och botanik (BI1382-40035)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1382 Skoglig ekologi och botanik, 7,5 Hp

Forest ecology and botany

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
SIG Störning – tvärgruppsredovisning 0,5 0401
SIG - Poster på konferens 1,0 0402
Träd i vinterskrud 1,0 0403
Teoritenta 2,0 0404
Skogstyper, ståndortsbonitering, botanik 1,5 0405
Nyckling 1,0 0406
Fotoherbariet 0,5 0407

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 15 hp inom något av följande områden- skogsvetenskap

- skogsbruksvetenskap

- biologi

- skogs- och träteknik

- markvetenskap

- landskapsarkitektur

- miljövetenskap

- trädgårdsvetenskap

- lantbruksvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att skapa en grundläggande förståelse för ekologiska system globalt och lokalt samt att koppla ekologiska teorier och naturliga processer i skogsekosystem till skogsskötsel och naturvård.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna- förklara och använda grundläggande ekologiska begrepp

- beskriva skogsekosystem lokalt och globalt, samt förklara hur dessa påverkas av mänsklig och naturlig störning

- redogöra för trofiska interaktioner, energi och näringstransport

- redogöra för hur populationstäthet och artrikedom varierar i tid och rum som ett resultat av biotiska och abiotiska faktorer

- förklara de ekologiska grunderna för skogsskötsel och naturvård

- redogöra för grundläggande ekologi, systematik och anpassningar, inklusive spridnings-, etablerings- och överlevnadsstrategier, hos träd, kärlväxter, mossor och lavar vilka förekommer i svensk skogsmark

- använda grundläggande metoder och redskap för artbestämning av växter

- med korrekt terminologi redovisa karaktärer hos kärlväxter, mossor och lavar i text och bild

- söka och kritiskt granska litteratur inom ämnet.

Innehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för ekosystems sammansättning och funktion, särskilt med avseende på skogliga ekosystem, samt kunskap om grundläggande ekologiska begrepp och processer. Grundläggande populations och samhällsekologi behandlas. Globala biologiska diversitetsmönster beskrivs tillsammans med de processer som styr artantal och täthet av arter i ekologiska system.Svenska vegetationstyper och deras särdrag behandlas liksom effekterna av naturlig och mänsklig störning. Särskild vikt läggs vid variationen mellan olika typer av skogsekosystem i Sverige. Vidare behandlas den ekologiska grunden till skogsskötsel och naturvård.Kursen ger grundläggande botaniska färdigheter med avseende på artbestämning, morfologi, systematik och taxonomi hos kärlväxter, mossor, lavar vilka förekommer i svensk skogsmark.Genomförandet av kursen bygger på föreläsningar, övningar, exkursioner, gruppstudier av vetenskapliga artiklar samt skrivande av rapporter. Exkursioner, vissa växtövningar och övningar i källkritik, upphovsrätt och informationssökning är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen

Godkänd skriftlig rapport

Fullgjorda obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Medansvariga:

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Litteraturlista

Litteratur och materiel Skoglig ekologi och botanik VT 23 (BI1382)

Routledge Handbook of Forest Ecology, 1st Edition, Edited By Kelvin S.-H. Peh, Richard T. Corlett, Yves Bergeron, Copyright Year 2015, ISBN 9781138495319 Boken går att ladda ned om du befinner dig på campus (eller via VPN-uppkoppling om du befinner dig utanför Campus) https://www.taylorfrancis.com/books/9781315818290

Drakenberg, B. Kompendium i Trädkännedom. Säljs av Johnny (De flesta av er köpte denna i höstas på kursen Skog – nyttjande och värden SV0007 HT2022).

Övrig dendrologilitteratur (frivillig) + användbara nätlänkar m.m., finns i en egen lista som du hittar i Dendrologimodulen.

Botanikkompendiet ”Botanik för Skogsvetare” (Från kursen Skog – nyttjande och värden SV0007 HT2022) behandlar systematik och vetenskaplig namngivning samt en floradel som beskriver mossor, lavar och 15 viktiga växtfamiljer. Här finns också information om fotoherbarieuppgiften, nyckling, växtgeografi, skogstyper mm. Detta är ditt arbetsredskap – ha alltid botanikkompendiet med dig till botanikundervisningen! (Kommer även att finnas upplagt på Canvas för utskrift) ”

Kroken” (Krok & Almqvist, Svensk flora, 29:e upplagan). Alla måste ha ett eget exemplar av Kroken (helst 29:e upplagan 2013, även 28:e upplagan går bra) för att kunna delta i nycklingsundervisningen på kursen.

Svensk Fältflora (eller annan bildflora) Stenberg, L. & Mossberg,B. Bonnier Fakta/Wahlström och Widstrand.

De nya uppdaterade ”Skogsmarksflora”och ”Bonitering av skogsmark” från 2021 finns att beställa från Skogsstyrelsen https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/

Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning.(Skogsstyrelsen) (rekommenderas men är inte obligatorisk).

Bokkapitel :

 Widén & Widén 2008. Botanik – systematik, evolution, mångfald. Studentlitteratur. Kapitel 12: Reproduktion pollination och spridning, sid 233- 276.

 Widén & Widén 2008. Botanik – systematik, evolution, mångfald. Studentlitteratur. Kapitel 10: Blomväxtens delar, morfologi och funktion. s. 101- 204.

Dessutom behöver du en lupp för nyckling med minst 10X förstoring, gärna lite högre. Finns att beställa online om man söker på ”botanik lupp”. Beställ i god tid!!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1382 Anmälningskod: SLU-40062 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%