Ny sökning
BI1382

Skoglig ekologi och botanik

Kursen ger grundläggande förståelse för ekosystems sammansättning och funktion, särskilt med avseende på skogliga ekosystem, samt kunskap om grundläggande ekologiska begrepp och processer. Grundläggande populations och samhällsekologi behandlas. Globala biologiska diversitetsmönster beskrivs tillsammans med de processer som styr artantal och täthet av arter i ekologiska system.


Svenska vegetationstyper och deras särdrag behandlas liksom effekterna av naturlig och mänsklig störning. Särskild vikt läggs vid variationen mellan olika typer av skogsekosystem i Sverige. Vidare behandlas den ekologiska grunden till skogsskötsel och naturvård.


Kursen ger grundläggande botaniska färdigheter med avseende på artbestämning, morfologi, systematik och taxonomi hos kärlväxter, mossor, lavar vilka förekommer i svensk skogsmark.


Genomförandet av kursen bygger på föreläsningar, övningar, exkursioner, gruppstudier av vetenskapliga artiklar samt skrivande av rapporter. Exkursioner, vissa växtövningar och övningar i källkritik, upphovsrätt och informationssökning är obligatoriska.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1382-40062 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1382

Läsåret 2023/2024

Skoglig ekologi och botanik (BI1382-40062)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2021/2022

Skoglig ekologi och botanik (BI1382-40035)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur och materiel Skoglig ekologi och botanik VT 23 (BI1382)

Routledge Handbook of Forest Ecology, 1st Edition, Edited By Kelvin S.-H. Peh, Richard T. Corlett, Yves Bergeron, Copyright Year 2015, ISBN 9781138495319 Boken går att ladda ned om du befinner dig på campus (eller via VPN-uppkoppling om du befinner dig utanför Campus) https://www.taylorfrancis.com/books/9781315818290

Drakenberg, B. Kompendium i Trädkännedom. Säljs av Johnny (De flesta av er köpte denna i höstas på kursen Skog – nyttjande och värden SV0007 HT2022).

Övrig dendrologilitteratur (frivillig) + användbara nätlänkar m.m., finns i en egen lista som du hittar i Dendrologimodulen.

Botanikkompendiet ”Botanik för Skogsvetare” (Från kursen Skog – nyttjande och värden SV0007 HT2022) behandlar systematik och vetenskaplig namngivning samt en floradel som beskriver mossor, lavar och 15 viktiga växtfamiljer. Här finns också information om fotoherbarieuppgiften, nyckling, växtgeografi, skogstyper mm. Detta är ditt arbetsredskap – ha alltid botanikkompendiet med dig till botanikundervisningen! (Kommer även att finnas upplagt på Canvas för utskrift) ”

Kroken” (Krok & Almqvist, Svensk flora, 29:e upplagan). Alla måste ha ett eget exemplar av Kroken (helst 29:e upplagan 2013, även 28:e upplagan går bra) för att kunna delta i nycklingsundervisningen på kursen.

Svensk Fältflora (eller annan bildflora) Stenberg, L. & Mossberg,B. Bonnier Fakta/Wahlström och Widstrand.

De nya uppdaterade ”Skogsmarksflora”och ”Bonitering av skogsmark” från 2021 finns att beställa från Skogsstyrelsen https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/

Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning.(Skogsstyrelsen) (rekommenderas men är inte obligatorisk).

Bokkapitel :

 Widén & Widén 2008. Botanik – systematik, evolution, mångfald. Studentlitteratur. Kapitel 12: Reproduktion pollination och spridning, sid 233- 276.

 Widén & Widén 2008. Botanik – systematik, evolution, mångfald. Studentlitteratur. Kapitel 10: Blomväxtens delar, morfologi och funktion. s. 101- 204.

Dessutom behöver du en lupp för nyckling med minst 10X förstoring, gärna lite högre. Finns att beställa online om man söker på ”botanik lupp”. Beställ i god tid!!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1382 Anmälningskod: SLU-40062 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%