Ny sökning
BI1376

Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1376-20065 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1376

Läsåret 2021/2022

Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld (BI1376-20162)

2021-11-02 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld (BI1376-20163)

2020-11-02 - 2021-03-23

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1376 Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld, 7,5 Hp

Microbiomes - an introduction to the fascinating world of microorganisms

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Den mikrobiella värden 3,0 0102
Mikroorganismer i våra liv 2,5 0103
sluttentamen 2,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen "Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld" syftar till att ge kunskap om, och förståelse för, mikrobiom, inklusive mikroorganismers mångfald och dynamik i olika miljöer och ekosystem, så väl som tillämpningar som använder mikroorganismer för en hållbar användning av naturresurser. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Redogöra för och resonera kring allmänna principer för mikrobiella livstrategier.

-Vara bekant med att använda mikroskop för att studera mikrorganismer och hur molekylära metoder användas för att studera mikroorganismer och mikrobiom.

- Beskriv artmångfald och funktioner hos mikroorganismer, förklara deras förekomst i olika miljöer, deras anpassningar och dynamik, baserat på teori och en grundläggande förståelse av den relativa betydelsen av miljö- och biotiska faktorer.

-Ge exempel på giftiga ämnen producerade av mikroorganismer, deras påverkan och resonera kring varför de produceras (ex. antibiotika/antibiotika resistens)

-Exemplifiera, och resonera kring, hur mikroorganismer kan användas, till exempel inom bioteknikindustrin, för livsmedelsproduktion och för miljötekniska ändamål.

-Exemplifiera, och resonera kring, hur vi kan använda mikroorganismer för att uppnå hållbar användning av naturresurser

Innehåll

Kursen behandlar bakterier, svampar, arkeer och i viss mån även virus, protister och mikroskopiska alger. Kursens ämnen sträcker sig från mikroorganismernas struktur och funktioner; deras betydelse för hälsa och sjukdomar hos människor, djur och växter, deras förekomster och roller i ekosystem, biotekniska tillämpningar för produktion av t.ex. läkemedel och livsmedel med hjälp av mikroorganismer, till hur mikroorganismer kan användas för att behandla förorenat vatten eller mark, hantera avfall, producera energi och deras betydelse för hållbar användning av naturresurser.Kursen ges som distanskurs.Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, grupp- och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformerna kommer varieras under kursen, examination kan komma att ske genom muntliga och skriftliga prov, inlämningsuppgifter och projektarbete. Detta kan ske antingen vid kursens slut eller under kursens gång. Inlämnat projektarbete redovisas skriftligt och i seminarieform.Laborationer, grupp- och projektarbeten samt seminarier är obligatoriska • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursens generella undervisningsspråk är svenska men enskilda föreläsningar eller laborationer kan komma att ges på engelska

Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart 25%. I kursen ingår obligatoriska träffar i Uppsala.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Mikrobiologi

Betygskriterier

Kursen är uppdelad i två delar samt hemtentamen för 7,5 hp totalt.

För godkänt på de respektive delarna krävs:

Del 1: Introduktion till Den mikrobiella världen (3,0 hp)

 • Närvaro vid kursträff 5-6 november 2022, 9.00-17.00
 • Godkänt individuellt arbete del 1 (skriftligt)

Del 2: Mikroorganismer i våra liv (2,5 hp)

 • Godkänt individuellt arbete del 2 (skriftligt)
 • Närvaro vid kursträff 18-19 mars 2023, 9.00-17.00

Hemtentamen (2,0 hp) - godkänt betyg (som lägst 3)

Betygskriterier

Del 1 och del 2: Godkänd/icke godkänd

Meddela kursledningen i god tid om du av någon anledning inte kan delta i obligatoriska kursmoment eller blir förhindrad att lämna in obligatoriska uppgifter i tid. Om det finns särskilda skäl kan kompletterande uppgifter ersätta obligatoriska moment.

Hemtentamen: U/3/4/5


Lärandemål 1: Redogöra för och resonera kring allmänna principer för mikrobiella livsstrategier.

3

 • Studenten kan redogöra för olika typer av livsstrategier hos mikroorganismer samt kan ge exempel på miljöer där olika livsstrategier återfinns.

4

 • Studenten kan redogöra för olika typer av livsstrategier hos mikroorganismer, samt beskriva hur en organisms livsstrategi gör den lämplig eller olämplig för en viss miljö.

5

 • Studenten kan särskilja mikroorganismers levnadssätt baserat på en beskrivning av deras karaktärer. Studenten kan även resonera kring vilka mikrobiella processer som kan förekomma i olika miljöer.


Lärandemål 2: Beskriva artmångfald och funktioner hos mikroorganismer, förklara deras förekomst i olika miljöer, deras anpassningar och dynamik, baserat på teori och en grundläggande förståelse av den relativa betydelsen av miljö- och biotiska faktorer.

3

 • Studenten visar grundläggande kunskaper om mikrobiell mångfald, dvs skiljer mellan taxonomisk och funktionell mångfald, och kan översiktligt beskriva betydelsen av miljöfaktorer för utvecklingen av mikrobiell mångfald.

4

 • Studenten visar en mer detaljerad kunskap om taxonomisk och funktionell mångfald, och kan förklara hur olika anpassningar gör att organismer har olika nischer. Studenten kan ge exempel på drivkrafter för mikrobiell diversifiering.


Lärandemål 3: Ge exempel på giftiga ämnen producerade av mikroorganismer, deras påverkan och resonera kring varför de produceras (t ex. antibiotika/antibiotika resistens).

3

 • Studenten kan ge exempel på några giftiga eller antibiotiska föreningar som produceras av mikroorganismer och resonera kring varför de produceras.

4

 • Studenten visar en mer detaljerad förståelse av grundläggande drivkrafter för antibiotikaproduktion och resistens bland mikroorganismer, och ger tydliga och korrekta exempel.


Lärandemål 4: Exemplifiera och resonera kring hur mikroorganismer kan användas, till exempel inom bioteknikindustri, för livsmedelsproduktion och för miljötekniska ändamål.

3

 • Studenten kan ge exempel på och resonera kring viktiga tillämpningar av mikroorganismer inom bioteknik, livsmedelsproduktion eller miljöteknik.

4

 • Studenten kan identifiera och resonera kring viktiga tillämpningar av mikroorganismer inom bioteknik, livsmedelsproduktion eller miljöteknik, och ge tydliga exempel som stöder dennes resonemang.

5

 • Studenten kan föra ett utvecklat resonemang kring nya möjliga tillämpningar av mikrobiella processer inom bioteknik, livsmedelsproduktion eller miljöteknik.


Lärandemål 5: Exemplifiera och resonera kring hur vi kan använda mikroorganismer för att uppnå hållbar användning av naturresurser.

3

 • Studenten kan ge exempel på och resonera kring hur mikroorganismer kan användas för att uppnå hållbar användning av naturresurser.


Lärandemål 6: Vara bekant med att använda mikroskop för att studera mikroorganismer och hur molekylära metoder används för att studera mikroorganismer och mikrobiom.

3


 • Studenten utför lab-övningar och slutför de tilldelade uppgifterna på ett godkänt sätt.

4

 • Studenten visar kunskap om teorier som ligger till grund för olika tekniker, och kan diskutera hur olika metoder kompletterar varandra.

Litteraturlista

Introduktion till Mikrobiologi – med inriktning mot naturvetare och farmaceuter*.* Karin Carlson, Claës Linder, Klas Flärdh, Stefan Bertilsson, Magnus Lundgren, Staffan Svärd ISBN:9789144118857
332 Sidor. Grundkurslitteratur i mikrobiologi, på svenska.

Microbiology. Nina Parker, Mark Schneegurt, Anh-Hue Thi Tu, Brian M. Forster, Philip Lister ISBN:9781947172234. 1275 sidor. Heltäckande kompendium i mikrobiologi, på engelska. Vi kommer att använda kapitel 1-10 som referens till kursföreläsningar – Open source, man får ladda ned gratis.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1376 Anmälningskod: SLU-20065 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 25%