Ny sökning
BI1289

Hund- och kattetologi

Denna distanskurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om hundens och kattens normala beteende och beteendebehov och deras evolutionära ursprung och anpassningar. Kursen kommer även belysa djurskydd med relevant lagstiftning, bakomliggande orsaker till beteendestörningar och problembeteenden för hund och katt och hur dessa kan förbyggas. Fördjupade kunskaper om hunden och kattens etologi kan bidra till en förbättrad välfärd för dessa djur. Kursen ger dig även verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om hundar och katters beteende även efter kursens slut. Möten med andra kursdeltagare i form av träffar i Skara och en del praktiska övningar bidrar till ett ökat kontaktnät.

Information från kursledaren

Viktig information!

Den här kursen är full och reserver står i kö. Du som är antagen måste registrera dig senast kursstartsdagen för att inte förlora din plats. Reserver kallas per e-post och måste svara inom 24 timmar. Har du frågor om detta, kontakta us-frist@slu.se

Datum för två obligatoriska helgträffar på plats (SLU Skara, campus):

1-2 oktober

26-27 november

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för BI1289

Läsåret 2021/2022

Hund- och kattetologi (BI1289-10294)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hund- och kattetologi (BI1289-10139)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Hund- och kattetologi (BI1289-10228)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Hund- och kattetologi (BI1289-10219)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Hund- och kattetologi (BI1289-10291)

2017-08-28 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Hund- och kattetologi (BI1289-10293)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan

BI1289 Hund- och kattetologi, 7,5 Hp

Dog and cat ethology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hund- och kattetologi, teori 4,0 0402
Hund- och kattetologi, examination 3,5 0403

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om hundars och katters beteenden och behov samt hur man på bästa sätt tillfredsställer dessa.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för hundens och kattens evolutionära bakgrund,

- beskriva och redogöra för hundens och kattens artspecifika beteenden och beteendebehov i människors närmiljöer,

- redogöra för bakomliggande orsaker till vanliga problembeteenden och beteendestörningar hos hund och katt samt hur dessa kan förebyggas,

- förstå och kunna tillämpa etologiska kunskaper i skötsel och inhysning av hund och katt,

- översiktligt redogöra för den djurlagstiftning som reglerar hållandet av hund och katt,

- under handledning granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom hund- och kattetologi,

- översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende hund och katt.

Innehåll

Kursen ger en inblick i hundens och kattens historik, evolutionära ursprung, de beteendemässiga anpassningar som de har utvecklat, samt hundens och kattens normala beteenden och beteendebehov. Träning i att söka, läsa och diskutera vetenskaplig litteratur ingår i kursen. Kursen behandlar bakomliggande orsaker till beteendestörningar och problembeteenden och hur de kan förebyggas. Vidare belyser kursen människa-djur interatktion och djurskydd med relevant lagstiftning.Kursen genomförs på distans med två obligatoriska helgträffar (lörd-sönd) på SLU i Skara. Förutom föreläsningar ingår t ex obligatoriska seminarier, övningar och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga redovisningar samt godkänt individuellt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är utformad som en distanskurs med två fysiska träffar med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. Kursen går under en termin (kvartsfart). En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0956

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Turner, D.C. & Bateson, P. 2014. The domestic cat: The biology of its behavior. Third edition. Cambridge University Press. Cambridge, ISBN 978-1-107-02502-8.

Serpell, J. 2017. The domestic dog: Its evolution, behavior and interaction with people. Second edition. Cambridge University Press. Cambridge, ISBN 978-1-107-69934-2.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1289 Anmälningskod: SLU-10318 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%