Ny sökning
BI1274

Ekologi för miljö och vatten

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1274

Läsåret 2022/2023

Ekologi för miljö och vatten (BI1274-10087)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Ekologi för miljö och vatten (BI1274-30237)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Ekologi för miljö och vatten (BI1274-30106)

2020-01-20 - 2020-03-22

Läsåret 2018/2019

Ekologi för miljö och vatten (BI1274-30091)

2019-01-21 - 2019-03-24

Läsåret 2017/2018

Ekologi för miljö och vatten (BI1274-30019)

2018-01-15 - 2018-03-16

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1274 Ekologi för miljö och vatten, 5,0 Hp

Ecology for Environment and Water

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi, 5 hp eller motsvarande.

Mål

Kursen ska ge kunskaper om terrestra ekosystems struktur och funktion.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- redogöra för energi och vattenbalans i ekosystem.

- redogöra för hur primärproduktion regleras i ekosystem.

- redogöra för nedbrytning och omsättning av organiskt material i marken.

- redogöra för de biogeokemiska kretsloppen av kol, kväve, svavel och fosfor.

- redogöra för populationers dynamik och interaktioner mellan arter.

- göra enklare beräkningar för ekologiska system.

Innehåll

Vid föreläsningar behandlas: Terrestra ekosystem. Grundläggande begrepp inom populations-, samhälls- och ekosystemekologi. Primärproduktion i ekosystem. Nedbrytning och omsättning av organiskt material. Biogeokemiska kretslopp av kol, kväve, svavel och fosfor. Biologisk mångfald, ekosystemprocesser och ekosystemtjänster.

Vid obligatoriska övningar tränas tolkningen och tillämpningen av de grundläggande begreppen med hjälp av matematiska modeller.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och deltagande i obligatorisk övningar/laborationer. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: Bi1253

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1274 Anmälningskod: SLU-10426 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 33%