Ny sökning
MV0190

Vattenresursteknik

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0190

Läsåret 2022/2023

Vattenresursteknik (MV0190-30080)

2023-02-27 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Vattenresursteknik (MV0190-30163)

2022-02-28 - 2022-03-22

Läsåret 2020/2021

Vattenresursteknik (MV0190-30247)

2021-03-01 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Vattenresursteknik (MV0190-30107)

2020-03-02 - 2020-03-22

Läsåret 2018/2019

Vattenresursteknik (MV0190-30103)

2019-03-04 - 2019-03-24

Läsåret 2017/2018

Vattenresursteknik (MV0190-30030)

2018-02-26 - 2018-03-18

Läsåret 2016/2017

Vattenresursteknik (MV0190-30014)

2017-01-16 - 2017-03-17

Läsåret 2015/2016

Vattenresursteknik (MV0190-30202)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Vattenresursteknik (MV0190-30114)

2015-01-19 - 2015-03-22

Läsåret 2013/2014

Vattenresursteknik (MV0190-30056)

2014-01-20 - 2014-03-23

Läsåret 2012/2013

Vattenresursteknik (MV0190-30117)

2013-01-21 - 2013-03-20

Läsåret 2011/2012

Vattenresursteknik (MV0190-30130)

2012-01-16 - 2012-03-14

Läsåret 2010/2011

Vattenresursteknik (MV0190-30314)

2011-01-17 - 2011-03-18

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0190 Vattenresursteknik, 5,0 Hp

Water Resource Engineering

Ämnen

Markvetenskap Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markvetenskap 5,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi eller markvetenskap, inkluderande 5hp Fluidmekanik, 15 hp Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, samt 15 hp Markvetenskap. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper om hur en vattenbyggnadsanläggning dimensioneras utifrån hydrologiska och platsgivna förutsättningar.

Efter genomgången kurs skall studenten för momenten under rubriken Innehåll kunna:

– beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter

– dimensionera åtgärder för erosionsskydd

– beskriva och dimensionera åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi

– förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning

– förutse vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

– ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Innehåll

Alla momenten kommer att behandla tillämpningar av geoteknisk, markvetenskaplig och hydraulisk kunskap för dimensionering av olika vattenanläggningar med hänsyn till försörjningskapacitet, stabilitet, säkerhet, underhåll, ekonomi och miljö. I föreläsningar, övningar och studiebesök behandlas:

– vattenerosion; processer, inverkan på odlingslandskapet och infrastrukturen, samt metoder för beräkning och åtgärder för att motverka erosion,

– bevattning och växternas vattenbehov, vatteneffektivitet, bevattningsmetoder och projektering,

– markavvattning: grunder, metoder och projektering, markvattenreglering och miljöeffekter,

– vattenmagasinering och avledning,

– invallning och dämning: projektering och skötsel.

Övningar och inlämningsuppgifter är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter, samt deltagande i obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ingår i terminsblocket "Vattenresurser" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Medansvariga:

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteratur till kursen Mv0190, 2023

Litteraturen nedan finns i digital form att hämta efter inloggning på Canvas kurshemsida;

Översikt

 • “Climate Change and Land”. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.

 • “Crops and drops: making the best use of water for agriculture”, FAO.

1. Markavvattning

 • “Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat”, Jordbruksverket Rapport 2018:19, sidor: 12-36.

 • “Hydrologic and Water Quality Impacts of Agricultural Drainage”, Skaggs et al., sidor: 1-32.

 • ”Miljökonsekvenser av markavvattning och dikesrensning”, Wesström et al., sidor: 12-25, 39-44, 55-63.

 • “Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet”, LRF, 2014, sidor: 7-49, (72-83).

2. Dräneringsprojektering

 • ”Erforderlig dräneringsintensitet”, A. Håkansson, 6 s.

 • ”Täckdikning – för bättre skörd och miljö”, Jordbruksverket Rapport 2018-2, sidor: 5-24.

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 51-54.

 • ”Från idé till fungerande tvåstegsdike - en vägledning”, Jordbruksinformation 16:15, sidor: 7-16.

3. Bevattning

 • “Guidelines for Water Management and Irrigation Development”, FAO, sidor: 36-43.

 • “Technical handbook on pressurized irrigation techniques”, A. Phocaides, sidor: 3-9, 53-57, 133-143.

4. Växternas vattenbehov

 • Selected chapters from: R. G. Allen, L. S. Pereira and M. Smith. 1998. “Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements”. FAO Irrigation and drainage paper 56, sidor: 5-9, 89-127, 132.

5. Vattenerosion

 • “Methods and Materials in Soil Conservation. A Manual”. J. Charman och R. Gallacher, sidor: 4-14, 37-51, 53-60, 62-67.

6. Hydromekanik – trummor

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 36-47.

 • ”Vägtrummor - Naturens väg under vägen”, Vägverket, 6 s.

7. Dikesunderhåll

8. Magasinering och avledning

 • “Small dams and weirs in earth and gabion materials”, FAO, AGL/MISC/32/2001. Sidor: 59-99.

9. Små vattenmagasin

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 56-58.

 • “Dagvattendammar - Om provtagning, avskiljning och dammhydraulik”, Vägverket, Publikation 2006:115, 52 s.

 10.** Miljörätt och vattenverksamhet**

 • ”Förvaltning av vattenanläggningar – ibland genom en förordnad syssloman”, Jordbruksverket, Jordbruksinformation 2020:5.

Övrigt material

 • Åhörarkopior delas ut i samband med föreläsningar

 • Övningsmaterial delas ut i samband med övningar

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Markvetenskap Teknologi Teknik
Kurskod: MV0190 Anmälningskod: SLU-30385 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%