Ny sökning
SV0012

GIS och skoglig fjärranalys

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0012

Läsåret 2022/2023

GIS och skoglig fjärranalys (SV0012-20079)

2022-11-01 - 2022-12-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0012 GIS och skoglig fjärranalys, 7,5 Hp

GIS and forest remote sensing

Ämnen

Skogsbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

7.5 hp Matematisk statistik

Mål

Målet med kursen är att studenten ska få en grundläggande förståelse och praktiskt handhavande i Geografiska Informationssystem (GIS) med särskilt fokus på skogliga tillämpningar. Detta genom grundläggande GIS-teori om: datainsamling; projektioner och referenssystem; geografiska datastrukturer; spatiala analyser och visualisering.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- förstå grundläggande GIS teori

- utföra editeringar i olika datastrukturer

- göra utsökningar (icke-/ rumsliga) i stora datamängder

- presentera geografiska data i kartform

- utföra enklare spatiala analyser

- redogöra för grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom fjärranalys,

- beskriva metoder för hur data samlas in med fjärranalys och hur dessa metoder påverkar precisionen samt vilken typ av variabler som genereras

- redogöra för vilka datakällor som finns tillgängliga, deras grundläggande egenskaper och produkter från dessa.

Innehåll

Kursens baseras på självstudier, föreläsningar, praktiska datorövningar och enklare fältmätning. Kursen är uppbyggd i fem undervisningsblock, där varje block innehåller ett teori- och ett praktiskt moment. Parallellt med dessa kommer det att finnas exempel på skogliga tillämpningar och gästföreläsningar. Detta för att visa på viktiga datakällor och arbetssätt.

Block 1, Introduktion till GIS, teoretiska grunder i att modellera välden, geodesi och datastrukturer med fokus på vektordata. Övning i digitalisering och editering samt kartframställning.

Block 2, Teori vektorbaserade analyser. Övning i geodatabashantering, rumsliga och icke-rumsliga utsökningar och spatiala analyser i vektordata.

Block 3, Ut-/ incheckning av data från geodatabas och datainsamling i fält.

Block 4, Teori rasterbaserade analyser. Övning i geodatabashantering, rumsliga och icke-rumsliga utsökningar och spatiala analyser i rasterdata.

Block 5, Teori introduktion till fjärranalys. Övning i klassning av satellitbilder och skogliga skattningar utifrån laserdata samt presentation av befintliga datakällor av geografisk information för skogliga tillämningar.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 2 hp Mål, planering och policy

- 2 hp Arbetsprocesser

- 3,5 hp Övrigt

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsrapporter och inlämningsuppgifter. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Litteraturlista

Harrie, L. (red.) 2013. Geografisk Informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar. 
Upplaga 7, ISBN 978-91-44-13174-0. 
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-
miljo/geovetenskap/geografisk-informationsbehandling/ 
Sjätte upplagan är också ett alternativ (ISBN 978-91-44-08877-8). Äldre upplagor 
fungerar också för delar av denna kurs, men inte för fjärranalysmoment.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: SV0012 Anmälningskod: SLU-20036 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%