Ny sökning
SV0021

Marknadsinriktad virkesförsörjning

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0021 Marknadsinriktad virkesförsörjning, 7,5 Hp

Market oriented wood supply

Ämnen

Företagsekonomi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp skogsbruksvetenskap samt 7,5 hp företagsekonomi

Mål

Syftet med kursen är att kombinera skogsteknologi, virkeslära samt företagsekonomi till det systemperspektiv som behövs för att få en förståelse om hur skogsindustriell råvaruförsörjning kan planeras och styras.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- förklara principerna för en marknadsbehovsstyrd råvaruförsörjning
- förklara grundläggande begrepp och principer för styrning av skogsindustriella försörjningskedjor
- redogöra och visa förståelse för styrningens konsekvenser ur ett försörjningsnätverksperspektiv
- redogöra och visa förståelse för virkeshantering och leveransstrategier från skog till industri
- redogöra för leveransformer
- redogöra för och visa förståelse för apteringsprinciper och uppbyggnad av virkesprislistor
- redogöra för grundläggande begrepp och principer för behovsanpassad upphandling av drivning och rundvirkestransport
- redogöra för hur rundvirkestransport prissätts, planeras/styrs och genomförs.

Innehåll

***Ämnesmässigt innehåll***

Kursen bygger vidare på begrepp och koncept inom skogsteknologi, virkeslära samt företagsekonomi och kombinerar dessa ämnesområden till det systemperspektiv som behövs för att förstå hur skogsindustriell råvaruförsörjning kan planeras och styras.

Inledningsvis ges en ämnesspecifik översikt gällande skogsindustriella försörjningsprocesser. Därefter behandlar föreläsningarna bl.a. leveransformer, apteringsprinciper, upphandling av skogliga entreprenadtjänster, transportstyrning, flödesoptimering och virkeskvalitetsrelaterade frågor utifrån ett marknadsinriktat virkesförsörjningsperspektiv. Föreläsningarna varvas med övningsuppgifter och seminarier, som bl.a. fokuserar på att ge studenterna kunskaper och färdigheter i industriell försörjnings- och leveransplanering utifrån exempelvis industriellt marknadsbehov och kvalitetskrav på råvaran.

***Genomförande***

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: Problemlösning, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, samarbete och tidsplanering/hantera tidsramar

Följande moment är obligatoriska: seminarium

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen

Godkända övningsuppgifter

Godkänd muntlig redovisning

Fullgjorda obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-S
Ersätter: SG0206

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Företagsekonomi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0021 Anmälningskod: SLU-30258 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%