Ny sökning
SV0010

Skogens biomaterial

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0010

Läsåret 2022/2023

Skogens biomaterial (SV0010-40072)

2023-03-22 - 2023-04-27

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0010 Skogens biomaterial, 7,5 Hp

Forest biomaterial

Ämnen

Skogsbruksvetenskap Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Sågade trävaror 3,0 0001
Skogsindustrins processer 3,0 0002
Populärvetenskapligt skrivande 1,5 0003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp skogsbruksvetenskap på grundnivå

Mål

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om trä och trädbaserad råvara sett till såväl egenskaper som värden samt lämplighet och vidareförädling till olika produkter. Kursen fokuseras på träslag och vidareförädling som är vanlig i Sverige, men med vissa internationella utblickar. Inledningsvis ligger fokus på att ge grundläggande teoretiska- och praktiska kunskaper om vedens uppbyggnad och egenskaper. Kursen ger därefter färdighetsträning i bedömning och mätning av kvalitetsaspekter, lagring och hanteringskrav.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för vedens uppbyggnad och mekaniska egenskaper

- redogöra för grundläggande fiber- och vedegenskaper, tex densitet och vatteninnehåll

- identifiera och bedöma variation för de virkesegenskaper som bedöms vid sortering av sågade trävaror

- redogöra för råvaror, processer och produkter inom skoglig processindustri

- beskriva hur sågtimmer och sågad vara kan påverkas av skadegörare och exemplifiera metoder för att minska dessa risker.

Innehåll

Trä är ett biologiskt material som kan användas för att producera en rad olika biobaserade produkter, men vilka egenskaper är det som avgör dess lämplighet för olika former av biobaserade produkter, och hur bedöms egenskaperna i skogen respektive vid industri? Hur påverkas sågtimmer och sågad vara av skadegörare och vilka metoder kan användas för att minska risken för angrepp. I denna kurs, som bygger vidare på de grundkunskaper som förmedlas både teoretiskt och praktiskt inom programmets första 1,5 år, fördjupas teoretisk- och praktisk kunskap om trä som råvara och materialegenskapernas lämplighet för olika former av biobaserade produkter.Undervisningen baseras på föreläsningar, självstudier, studiebesök och praktiska övningar. Praktiska övningar, studiebesök och exkursioner är obligatoriska moment i kursen.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 7,5 hp Arbetsprocesser

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända praktiska övningsuppgifter och inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen bygger vidare på de grundkunskaper som förmedlas både teoretiskt och praktiskt inom programmets första 1,5 år och det är lämpligt med kunskaper inom trädbiologi/fysiologi/kemi. Kursen ger viktiga förkunskaper för mastersprogrammet i Skogsindustriell råvaruförsörjning (RÅG).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: SV0010 Anmälningskod: SLU-40107 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%