Ny sökning
SV0006

Praktiskt skogsbruk

I denna kurs är det fokus på både teoretisk kunskaper och praktisk färdighet kopplade till hur naturgivna förutsättningar och skötselåtgärder påverkar skogens utveckling på lång sikt.

Kursen ger grundkunskaper i att bedöma ett skogsbestånds skötselhistorik, och hur framtida åtgärder väljs och praktiskt genomförs. Kursen belyser vilka ekonomiska, miljömässiga samt sociala konsekvenser olika åtgärder får, samt samhällets förväntningar och restriktioner.

I början av kursen är det främst föreläsningar och seminarier, och i slutet av kursen (när vädret är trevligare) så går vi ut och genomför exkursioner och fältövningar för att träna förmågan att bedöma beståndshistorik och att planera för framtida åtgärder.
Du som söker kursen behöver vara medveten om att det förutsätts heltidsstudier och fysisk närvaro på dagtid, trots att kursen totalt sett går på halvfart under 10-veckorsperioden. Detta beror på att kursen samordnas med en annan programkurs (BI1382, Skoglig ekologi och botanik, 7,5 hp). Under de 10 veckor kurserna ges så varvas veckorna mellan kurserna, med heltidsstudier på respektive kurs.
Det innebär att om enbart en av kurserna läses så blir det perioder med heltidsstudier som kommer att varvas med perioder helt utan studier.

Information från kursledaren

Hej och kul att du är intresserad att kursen!

I denna kurs är det fokus på både teoretisk kunskaper och praktisk färdighet kopplade till hur naturgivna förutsättningar och skötselåtgärder påverkar skogens utveckling på lång sikt.

Kursen ger grundkunskaper i att bedöma ett skogsbestånds skötselhistorik, och hur framtida åtgärder väljs och praktiskt genomförs. Kursen belyser vilka ekonomiska, miljömässiga samt sociala konsekvenser olika åtgärder får, samt samhällets förväntningar och restriktioner.

I början av kursen är det främst föreläsningar och seminarier, och i slutet av kursen (när vädret är trevligare) så går vi ut och genomför exkursioner och fältövningar för att träna förmågan att bedöma beståndshistorik och att planera för framtida åtgärder.

Du som söker kursen behöver vara medveten om att det förutsätts heltidsstudier och fysisk närvaro på dagtid, trots att kursen totalt sett går på halvfart under 10-veckorsperioden. Detta beror på att kursen samordnas med en annan programkurs (BI1382, Skoglig ekologi och botanik, 7,5 hp). Under de 10 veckor kurserna ges så varvas veckorna mellan kurserna, med heltidsstudier på respektive kurs.

Det innebär att om enbart en av kurserna läses så blir det perioder med heltidsstudier som kommer att varvas med perioder helt utan studier.

Välkommen till kursen!

// Ola Lindroos och lärarlaget

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0006-40105 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0006

Läsåret 2022/2023

Praktiskt skogsbruk (SV0006-40069)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Praktiskt skogsbruk (SV0006-40155)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Skogsskötsel

 Kurslitteratur

Albrektson, A., Elfving, B., Lundqvist, L. & Valinger, E. 2012. Skogsskötselns grunder och samband. Skogsskötselserien nr 1. Skogsstyrelsen, Jönköping. Denna förväntas ni redan kunna från kursen Skog – nyttjande och värden (SV0007). Särskilt kapitlet Bonitet (s 36-47) är viktigt i denna kurs. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-1-skogsskotselns-grunder-och-samband.pdf

Pettersson, N., Fahlvik, N. & Karlsson, A. 2012. Röjning. Skogsskötselserien nr 6. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid 5-43 rör specifikt skötsel. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt teknologihttps://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-6-rojning.pdf

Agestam, E. 2015. Gallring. Skogsskötselserien nr 7. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid. 5-47, 65-70 rör specifikt skötsel. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt teknologi. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-7-gallring.pdf

Lundqvist, L., Lindroos, O., Fries, C. & Hallsby, G. (2014). Slutavverkning. Skogsskötselserien nr 20. Sid 4-26 rör specifikt skötsel. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt teknologi. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-20-slutavverkning.pdf

Hallsby, G. 2007. Nya Tiders Skog. LRF Skogsägarna. Avsnitten Markbehandling, Naturlig föryngring *och *Skogsodling, sid 118-149. Finns som pdf-fil via Canvas

Lundqvist, L., Eliasson, L. & Cedergren, J. (2014) Blädningsbruk. Skogsskötselserien nr 11. Sid 4-15, 36-40, 49-53 rör specifikt skötsel. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt teknologi. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-11-bladningsbruk.pdf

Litterära ”arbetsredskap”

Gallringsmallar, finns som pdf-fil via Canvas.

Bonitering av skogsmark - anvisningar, diagram och tabeller. (2021) Skogsstyrelsen. 112 sidor. https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/nyheter/bonitering-av-skogsmark-anvisningar-diagram-och-tabeller.html Köp denna nya version! Ni har nytta av den även längre fram.

Hägglund, B. & Lundmark, J.-E. 1985. Fälthäfte i Bonitering för Västerbottens Län. Skogsstyrelsen, Jönköping. 43 sid. (Komplement till ”Bonitering av skogsmark”). https://shopcdn.textalk.se/shop/9098/art28/8243228-82062c-Bonitering_AC.pdf

I kursbiblioteket finns äldre boniteringslitteratur från Skogsstyrelsen som nu har ersatts av Bonitering av skogsmark och boken Skogsmarksfloran. Den är skriven av Hägglund, B. & Lundmark, J.-E. år 1987, heter Handledning i bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem och består av tre delar. Del 1 & 2 motsvaras av Bonitering av skogsmark och del 3 av Skogsmarksflora. Den äldre versionen fungerar lika bra om ni råkar ha tillgång till den.


Skogsteknologi

Kurslitteratur

Lindroos, O. 2024. Skogliga arbetsprocesser – grunder och samband. Utdelas som pdf-fil via Canvas.

Lindroos, O., Ersson, B.T., & Nordfjell, T. 2019. Liten skogsteknisk ordlista och formelsamling. Utdelas som pdf-fil via Canvas.

Myhrman, D., Berg, S., Granlund, P. & Karlsson, L. 1981, 1993 eller 2000. Terrängmaskinen Del 1. Skogforsk, Uppsala. Ur upplagan från 1993 utdelas sid 420-473 som pdf-fil via Canvas. Sid 420-426 och 450-473 är kurslitteratur. Sid 437-449 kan vara bra för de som känner sig osäker på jordarter och markfuktighet, medan sid 427-436 är fördjupning om markgrepp.

Pettersson, N., Fahlvik, N. & Karlsson, A. 2012. Röjning. Skogsskötselserien nr 6. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid 44-48, 64-70. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt skötsel. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-6-rojning.pdf

Egnell, G. 2013. Skogsbränsle. Skogsskötselserien nr 17. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid 4-8 och 23-29 (fram till Kostnader för skogsbränsleskörd). https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-17-skogsbransle.pdf

Agestam, E. 2015. Gallring. Skogsskötselserien nr 7. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid 48-54. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt skötsel. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-7-gallring.pdf

Lundqvist, L., Lindroos, O., Fries, C. & Hallsby, G. (2014). Slutavverkning. Skogsskötselserien nr 20. Sid 27-58. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt skötsel. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-20-slutavverkning.pdf

Lundqvist, L., Eliasson, L. & Cedergren, J. (2014) Blädningsbruk. Skogsskötselserien nr 11. Sid 16-21 rör specifikt teknologi. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt skötselhttps://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-11-bladningsbruk.pdf

Jonasson, D., Amnéus, D., Flock, U., Rosell Steuer, P och Testad, G. Bekräftartekniker och motstrategier - sätt att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat. 9 sid. Utdelas som pdf-fil via Canvas.

Andersson, E. (red) 2019. Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn. Sid. 183-194 (Johansson, M. (2019): #Slutavverkat - sexuella trakasserier i skogssektorn). www.slu.se/den-oppna-skogen

Litterärt ”arbetsredskap”

Berg, S. 1995. Terrängtypschema för skogsarbete. Skogforsk, Uppsala. 32 sid. http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/1995/terrangtypschema/

Fördjupningslitteratur

Andersson, E. & Johansson, M. 2022. Tio år med jämställdhet på agendan - Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden. Rapport Skog 2022:4, Sveriges lantbruksuniversitet. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/s/forskning/rapportserie/rapport-skog-2022-4-andersson-johansson-low.pdf

Andersson, S. 2004. Skogsteknik förr och nu. Skogshistoriska sällskapets årstidsskrift 2004. Sid 102-116. Utdelas som pdf-fil via Canvas.

Ager B. 2014. Skogsarbetets humanisering och rationalisering från 1900 och framåt. Luleå tekniska universitet. http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:991290/FULLTEXT01.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: G1F
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0006 Anmälningskod: SLU-40105 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 50%