Ny sökning
SV0006

Praktiskt skogsbruk

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0006

Läsåret 2022/2023

Praktiskt skogsbruk (SV0006-40069)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Praktiskt skogsbruk (SV0006-40155)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0006 Praktiskt skogsbruk, 7,5 Hp

Introduction to forestry practices

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skogsteknologi 3,5 0102
Skogsskötsel 4,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 15 hp inom något av följande områden- skogsvetenskap

- skogsbruksvetenskap

- skogshushållning

- biologi

- skogs- och träteknik

- markvetenskap

- landskapsarkitektur

- miljövetenskap

- trädgårdsvetenskap

- lantbruksvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska grundkunskaper om dagens skogsbruk i framförallt Sverige. Målsättningen är ge studenterna kunskaper för att kunna förstå a) ett bestånds skötselmässiga historik, b) vilka skötselalternativ som är möjliga för beståndet, c) hur alternativen kan genomföras, och d) vilka framtida beståndsegenskaper alternativen kommer att leda till.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva olika skogsskötselsystem, samt redovisa skillnaderna mellan systemen och redovisa vilka skötselåtgärder som ingår i respektive system

- redogöra för hur och när under ett bestånds omloppstid som olika skötselåtgärder används i dagens skogsbruk

- beskriva hur skogens dynamik och struktur påverkas av samspelet mellan naturgivna förutsättningar och olika skötselåtgärder

- göra en bedömning av beståndshistorik och föreslå möjliga framtida åtgärder baserat på fältobservationer

- diskutera hur skogsskötseln påverkar skogens virkesproduktion och utbud av andra produkter och tjänster

- redogöra för de fysiska och ekonomiska ramar som begränsar hur skötselåtgärder utförs

- beskriva de vanligaste arbetssätt och maskinsystem som används för att utföra skötselåtgärder

- redogöra för de kriterier som påverkar val av maskinsystem vid utförandet av skötselåtgärder

- beskriva grupprocesser vid samarbeten och sin egen roll i dessa

- redogöra för härskartekniker, motstrategier och verktyg för att förändra maktstrukturer

- muntligt presentera kursrelaterat innehåll inför grupp.

Innehåll

Kursen fokuserar på hur de naturgivna förutsättningarna och skötselåtgärder påverkar skogens utveckling på lång sikt. Kursen syftar till att ge grundkunskaper i att bedöma ett skogsbestånds skötselhistorik, och hur framtida åtgärder väljs och praktiskt genomförs. Kursen belyser vilka ekonomiska, miljömässiga samt sociala konsekvenser olika åtgärder får, samt samhällets förväntningar och restriktioner. Fokus ligger på åtgärder och effekter i enskilda skogsbestånd, men dessa diskuteras också i en mer övergripande kontext av hållbarhet och hållbart nyttjande av skog i Sverige och internationellt. Kursen behandlar även arbetsorganisation och jämställdhetsfrågor, i form av härskartekniker, motstrategier och verktyg för att förändra maktstrukturer. Generella kompetenser i form av förmåga att arbeta i grupp samt att presentera för grupp tränas i kursen.Genom fältövningar tränas förmågan att bedöma beståndshistorik och att planera för framtida åtgärder. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, obligatoriska fältövningar och exkursioner. Kursen omfattar ämnesområdena skogsskötsel och skogsteknologi som varvas och integreras i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen går i halvfart men vissa moment förutsätter heltidsstudier på dagtid i Umeå med omnejd.Kursen samordnas och ges parallellt med halvfartskursen BI1382 Skoglig ekologi och botanik, 7,5 hp.Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0265, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Medansvariga:

Institutionen för skogens ekologi och skötsel Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: Del av kurs SG0215, SG0265

Litteraturlista

Skogsskötsel

 Kurslitteratur

Albrektson, A., Elfving, B., Lundqvist, L. & Valinger, E. 2012. Skogsskötselns grunder och samband. Skogsskötselserien nr 1. Skogsstyrelsen, Jönköping. *Denna förväntas ni redan kunna från kursen Skog – nyttjande och värden (SV0007). Särskilt kapitlet Bonitet (s 36-47) är viktigt i denna kurs. *https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-1-skogsskotselns-grunder-och-samband.pdf

Pettersson, N., Fahlvik, N. & Karlsson, A. 2012. Röjning. Skogsskötselserien nr 6. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid 5-43 rör specifikt skötsel. *Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt teknologi. *https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-6-rojning.pdf

Agestam, E. 2015. Gallring. Skogsskötselserien nr 7. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid. 5-47, 65-70 rör specifikt skötsel. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt teknologi. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-7-gallring.pdf

Lundqvist, L., Lindroos, O., Fries, C. & Hallsby, G. (2014). Slutavverkning. Skogsskötselserien nr 20. Sid 4-26 rör specifikt skötsel. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt teknologi. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-20-slutavverkning.pdf

Hallsby, G. 2007. Nya Tiders Skog. LRF Skogsägarna. Avsnitten Markbehandling, Naturlig föryngring* *och Skogsodling, s 118-149. Finns som pdf-fil via Canvas

Lundqvist, L., Eliasson, L. & Cedergren, J. (2014) **Blädningsbruk. **Skogsskötselserien nr 11. Sid 4-15, 36-40, 49-53 rör specifikt skötsel. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt teknologi. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-11-bladningsbruk.pdf

Litterära ”arbetsredskap”

Gallringsmallar, finns som pdf-fil via Canvas.

Bonitering av skogsmark - anvisningar, diagram och tabeller. (2021) Skogsstyrelsen. 112 sidor. https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/nyheter/bonitering-av-skogsmark-anvisningar-diagram-och-tabeller.html* Köp denna nya version! Ni har nytta av den även längre fram.*

Hägglund, B. & Lundmark, J.-E. 1985. Fälthäfte i Bonitering för Västerbottens Län. Skogsstyrelsen, Jönköping. 43 sid. (Komplement till ”Bonitering av skogsmark”). https://shopcdn.textalk.se/shop/9098/art28/8243228-82062c-Bonitering_AC.pdf

I kursbiblioteket finns äldre boniteringslitteratur från Skogsstyrelsen som nu har ersatts av Bonitering av skogsmark och boken Skogsmarksfloran. Den är skriven av Hägglund, B. & Lundmark, J.-E. år 1987,* heter Handledning i bonitering med Skogshögskolans boniteringssystem och består av tre delar. Del 1 & 2 motsvaras av Bonitering av skogsmark och del 3 av Skogsmarksflora. Den äldre versionen fungerar lika bra om ni råkar ha tillgång till den.

*

Skogsteknologi

Kurslitteratur

Lindroos, O., Ersson, B.T., & Nordfjell, T. 2019. Liten skogsteknisk ordlista, formelsamling och drivningstexter. 17 sid. Utdelas som pdf-fil via Canvas.

Myhrman, D., Berg, S., Granlund, P. & Karlsson, L. 1981, 1993 eller 2000. Terrängmaskinen Del 1. Skogforsk, Uppsala. Ur upplagan från 1993 utdelas sid 420-473 som pdf-fil via Canvas. Sid 420-426 och 450-473 är kurslitteratur. Sid 437-449 kan vara bra för de som känner sig osäker på jordarter och markfuktighet, medan sid 427-436 är fördjupning om markgrepp.

Pettersson, N., Fahlvik, N. & Karlsson, A. 2012. Röjning. Skogsskötselserien nr 6. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid 44-48, 64-70. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt skötsel. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-6-rojning.pdf

Egnell, G. 2013. Skogsbränsle. Skogsskötselserien nr 17. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid 4-8 och 23-29 (fram till Kostnader för skogsbränsleskörd). https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-17-skogsbransle.pdf

Agestam, E. 2015. Gallring. Skogsskötselserien nr 7. Skogsstyrelsen, Jönköping. Sid 48-54. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt skötsel. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-7-gallring.pdf

Lundqvist, L., Lindroos, O., Fries, C. & Hallsby, G. (2014). Slutavverkning. Skogsskötselserien nr 20. Sid 27-58. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt skötsel. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-20-slutavverkning.pdf

Lundqvist, L., Eliasson, L. & Cedergren, J. (2014) **Blädningsbruk. **Skogsskötselserien nr 11. Sid 16-21 rör specifikt teknologi. Andra delar ingår också i kursen, men rör då specifikt skötsel. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-11-bladningsbruk.pdf

Jonasson, D., Amnéus, D., Flock, U., Rosell Steuer, P och Testad, G. Bekräftartekniker och motstrategier - sätt att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat. 9 sid. Utdelas som pdf-fil via Canvas.

Andersson, E. (red) 2019. Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn. Sid. 183-194 (Johansson, M. (2019): #Slutavverkat - sexuella trakasserier i skogssektorn). www.slu.se/den-oppna-skogen

Litterärt ”arbetsredskap”

Berg, S. 1995. Terrängtypschema för skogsarbete. Skogforsk, Uppsala. 32 sid. http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/1995/terrangtypschema/

Fördjupningslitteratur

Andersson, S. 2004. Skogsteknik förr och nu. Skogshistoriska sällskapets årstidsskrift 2004. Sid 102-116. Utdelas som pdf-fil via Canvas.

Ager B. 2014. Skogsarbetets humanisering och rationalisering från 1900 och framåt. Luleå tekniska universitet. http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:991290/FULLTEXT01.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0006 Anmälningskod: SLU-40105 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 50%