Ny sökning
MV0189

Projekt Vattenresurser

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0189

Läsåret 2022/2023

Projekt Vattenresurser (MV0189-40049)

2023-04-17 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Projekt Vattenresurser (MV0189-40084)

2022-04-18 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Projekt Vattenresurser (MV0189-40118)

2021-04-19 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Projekt Vattenresurser (MV0189-40060)

2020-04-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Projekt Vattenresurser (MV0189-40071)

2019-04-23 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Projekt Vattenresurser (MV0189-40026)

2018-03-19 - 2018-06-01

Läsåret 2016/2017

Projekt Vattenresurser (MV0189-40008)

2017-03-20 - 2017-06-02

Läsåret 2015/2016

Projekt Vattenresurser (MV0189-40114)

2016-03-28 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Projekt Vattenresurser (MV0189-40069)

2015-03-23 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Projekt Vattenresurser (MV0189-40038)

2014-03-24 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Projekt Vattenresurser (MV0189-40067)

2013-03-21 - 2013-06-09

Läsåret 2011/2012

Projekt Vattenresurser (MV0189-30129)

2012-03-15 - 2012-06-01

Läsåret 2010/2011

Projekt Vattenresurser (MV0189-30318)

2011-03-21 - 2011-06-03

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0189 Projekt Vattenresurser, 10,0 Hp

Project Water Resources

Ämnen

Teknologi Teknik Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markvetenskap 10,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi, inkluderande 5 hp Fluidmekanik, 15 hp Meterologi, hydrologi och miljö teknik, samt 15 hp Markvetenskap. Kurserna 1TV442 Grundvatten 1TV443 Avrinning samt MV0190 Vattenresursteknik krävs. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper om vattenresurserna ur såväl geovetenskapligt som samhälleligt perspektiv och att ge studenten erfarenhet av att analysera behovet av ett vattenanläggningsprojekt, att utforma projektet, samt att analysera dess påverkan på produktion, säkerhet och miljö.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

– beskriva de viktigaste processerna som styr vattenresursanvändning och dess effekter i det utvalda projektområdet

– beskriva och motivera de åtgärder som behövs

– förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av vattenregleringsteknik

– ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna analysera specifika problemsituationer

– utvärdera insamlad data genom att tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder

– ge förslag till åtgärder som bevarar eller förbättrar vattenresursanvändning och som ta hänsyn till de olika intressenternas krav

– göra en översiktlig bedömning av genomförbarhet med avseende på tekniskt kunnande, ekonomi och underhåll

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete i grupp där kunskaper från tidigare kurser i programmet ska tillämpas och fördjupas. Grupperna ska beskriva problemställningar i ett helhetsperspektiv, definiera åtgärdsbehov, göra beräkningar och presentera åtgärdsprogram utifrån tillgängliga data och med lämpliga verktyg samt kritiskt granska ett förslag till åtgärdsprogram från en annan grupp.

Följande moment kommer att ingå:

– introduktion till projektområdet

– definition av problemställningar och behov av åtgärder

– insamling och analys av geografisk- och hydrologisk data, samt annan relaterad information som regelverk och de berördas synpunkter

– utforma förslag till åtgärder som är baserade på de givna förutsättningarna för området

– bedömning av genomförbarhet, redovisning av förutsättningar samt begränsningar som finns i bedömningen

– skriftlig och muntlig presentation av förslaget.

Studiebesök ingår. Aktivt deltagande i genomförande och redovisning av projektarbete är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning och opposition av projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Medansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Kursen ingår i terminsblocket "Vattenresurser" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och är avsedd att läsas endast med övriga kurser i detta block.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Medansvariga:

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25370 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Teknologi Teknik Markvetenskap
Kurskod: MV0189 Anmälningskod: SLU-40186 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%