Ny sökning
LV0127

Vegetabiliska livsmedel

Kursen Plant Food Science ges i sin helhet på engelska och är avsedd för dig som är intresserad av livsmedel med råmaterial från växtriket. Den är på avancerad nivå och kräver att du har en kandidatexamen i livsmedelsvetenskap eller motsvarande. Kursen beskriver livsmedelskedjan från skörd till slutliga livsmedelsprodukter för de viktigaste grödorna. Många processtekniker beskrivs i detalj och vi diskuterar hur dessa kan påverka kvaliteten på maten beroende på vilka råvaror som ingår. Livsmedelskvalitet kan ses på olika sätt och i kursen fokuserar vi främst på sensorisk och näringskvalitet eftersom det är viktiga aspekter för konsumenterna. Vi diskuterar också funktionella egenskaper som är relevanta för industrin vid processning, hantering och lagring av livsmedelsprodukter. När det är möjligt försöker vi koppla alla dessa kvalitetsaspekter till sammansättningen av växtråvarorna.

Kursen inkluderar föreläsningar, övning i att läsa vetenskapliga artiklar, tolkning av forskningsdata och två tillfällen med laborationer. Den avslutande skriftliga tentamen är utformad så att förståelse av teorin och förmågan att lösa problem gynnas.

Kursplan och övrig information

Kursplan

LV0127 Vegetabiliska livsmedel, 15,0 Hp

Plant Food Science

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teoretisk del 11,0 0101
Obligatoriska moment 4,0 0102

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i biologi eller livsmedelsvetenskap. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- övergripande redogöra för livsmedelskedjan från skörd till färdig livsmedelsprodukt för de viktigaste växtråvarorna.
- utförligt redogöra för hur de berörda växtråvarornas produktspecifika egenskaper och deras lagringsförhållande påverkar den färdiga livsmedelsproduktens sensoriska och nutritionella kvalitet.
- utförligt redogöra för principer för industriella processer som omvandlar och vidareförädlar växtråvaror till ätfärdiga produkter.
- utförligt redogöra för hur förädlingsprocesser omvandlar råvaror till ätfärdig produkt och hur produktens kvalitet påverkas av processen.

Innehåll

### Ämnesmässigt innehåll:

Kursen belyser växtprodukters sensoriska och nutritionella kvalitet i relation till växtråvarans morfologiska och kemiska egenskaper. Principer för olika industriella processer för vidareförädling av växtråvaran till färdiga livsmedelsprodukter beskrivs varvid samband mellan sammansättning, processbarhet och produktkvalitet betonas.

### Genomförande:

Kursen består av föreläsningar, laborationer, litteraturstudier, gruppuppgifter, seminarier och redovisningar.

#### I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

- informationskompetens
- kritiskt tänkande
- problemlösning
- vetenskapliga metoder
- muntlig kommunikation
- samarbete
- tidsplanering/hantera tidsramar
- kreativitet

#### Följande moment är obligatoriska:

Alla laborationer, inlämningsuppgifter, seminarier och presentationer.

#### Samverkan med det omgivande samhället sker genom:

Inbjudna föreläsare från näringsliv, myndigheter och/eller extern akademi.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- godkänd skriftlig tentamen
- godkänt deltagande i obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: LV0113

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0127 Anmälningskod: SLU-30307 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%