Ny sökning
LV0114

Human nutrition och fysiologi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LV0114

Läsåret 2022/2023

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20040)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20096)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20174)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20157)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20037)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

LV0114 Human nutrition och fysiologi, 15,0 Hp

Human Nutrition and Physiology

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundläggande nivå, varav 60 hp livsmedelsvetenskap.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förklara och tillämpa begrepp inom området nutrition.

- Specificera och definiera näringsämnen samt beskriva deras klassificering och fysiologiska funktion såväl som förekomst i maten.

- Ge omfattande beskrivningar av svenska och internationella näringsrekommendationer

- Beskriva kostvanor på nationell och global nivå.

- Förbereda och utvärdera kostregistreringar.

- Beräkna en persons energibehov och ange vilka faktorer som påverkar detta samt ge exempel på mätmetoder och deras tillämpningar.

- Beskriva fysiologiska processer vid intag, matsmältning och upptag av näringsämnen samt beskriva hur de fysiologiska processerna regleras på olika nivåer.

Innehåll

Kursen tar upp förekomst, upptag och omsättning av de viktigaste näringsämnena i maten. Vidare behandlas de fysiologiska processer som sker vid i intag, matsmältning och upptag av

Näringsämnena. Vidare beskrivs hur de fysiologiska processerna regleras. Sambandet

mellan kostvanor och de vanligaste folkhälsoproblemen i Sverige diskuteras och jämförs med andra industriländer såväl som utvecklingsländer. Studenterna beräkna sitt eget kost- och energiintag och utvärderar dem mot kostrekommendationer. Kursen ger också en översikt av trender och nya metoder i den senaste forskningen inom nutrition och fysiologi.Kursen består av föreläsningar, övningar såväl som grupp- och projektarbete inom följande ämnen:- Nutrition

- Humanfysiologi

- Svenska och internationella näringsrekommendationer

- Nationella och globala kostvanor

- Energibalans och näringsstatus

- Kostregistrering

- Kost- och hälsosamband

- Näringsbehov hos barn, äldre och gravidaI ett projektarbete kommer studenten att kunna fördjupa sig i valda delar av kursens

innehåll.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skrivning, godkänd muntlig och skriftlig presentation av projektarbete, godkända seminarier och övningar, samt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kunskaper motsvarande 5 hp djurfysiologi, 5 hp cellbiologi och 10 hp biokemi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ

Litteraturlista

  1. Introduction to Human Nutrition second edition Författare: Michael J. Gibney ISBN: 9781405168076 Kommentar: It is a recommended. However the lectures are not just limited to this book. The book is available on line (google it, otherwise it will be on canvas later).
  2. Textbook of Medical Physiology 13th edition Författare: Guyton and Hall ISBN: 9781455770052 Kommentar: It is recommended. However the lectures are not just limited to this book.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0114 Anmälningskod: SLU-20147 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%