New search
SV0049

Operational Management of Industrial Wood Supply

This is the third course in the master’s program Industrial Wood Supply Mangement. It focuses on the operational steps of raw material supply: How to go from plan to practical implementation with as efficient use of resources as possible. The course content trains the students’ ability to handle the operational challenges connected to supply industries with the right forest raw material in the right time and to the right price, while securing resource efficiency and sustainability. The course is divided into three main sections; Harvesting, transportation, and coordination and control. The harvesting and transportation sections include economics, service procurement, management, and control to fulfil delivery plans to industries. Coordination and control includes organization of activities for planning, execution, and control along the supply chain.

The course can be completed entirely on distance. Teaching takes place from the campus in Umeå, where infrastructure is provided for students who are physically present.

Information from the course leader

Välkommen till kursen Operativ styrning av virkesleveranser som ingår i mastersprogrammet Skoglig råvaruförsörjning!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt mejl, Zoom, Canvas, VPN och Remote desktop. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Du kommer sannolikt att antas till kursen med villkor, och kan därmed inte självregistrera dig på kursen. Detta beror på att föregående kurs i programmet ger nödvändiga förkunskaper som uppfyller behörighetsvillkoren för denna kurs. Kursledaren granskar dina uppnådda meriter i samband med kursstarten och avgör om villkoren uppfyllts och du får registreras. Det sker då manuellt. Om du uppfyllt behörighetsvillkoren redan vid antagningen så kan du självregistrera dig.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Se https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/vilket-stod-kan-jag-fa/

Krav på teknisk utrustning vid deltagande på distans

Vid distansdeltagande behöver du följande:

 • En dator av nyare modell med ett modernt operativsystem (Windows eller MacOS)
 • Microsoft Officepaketet (framförallt Word och Excel) rekommenderas
 • Bredbandsuppkoppling från en störningsfri miljö (hemmakontor)
 • Webkamera
 • Ljudutrustning av god kvalitet för både ut-/ingående ljud (t.ex. ett bra headset)
 • Ha Zoom, SLU VPN och Remote desktop installerat på din dator

Hälsningar,
Emanuel Erlandsson, kursledare & programstudierektor

Welcome to the course Operational Management of Industrial Wood Supply, which is part of the Industrial Wood Supply Management Master's program!

Here is general information about student accounts, course registration, and other practical information:

Student IT account

Student IT account is needed to access email, Zoom, Canvas, VPN and Remote desktop. For information on how to create a student IT account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/.

Course registration

You will likely be admitted to the course with conditions, and thus cannot self-register for the course. This is because the previous course in the program provides the necessary prerequisites that meet the eligibility requirements for this course. The course leader reviews your achieved merits in connection with the start of the course and decides whether the conditions have been met and you may be registered. It is then done manually. If you already met the requirements upon admission, you can self-register.

Disability study support

If you need disability study support, you must inform the course leader about it already at the start of the course so that any special arrangements can be made. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/ability/vilket-stod-kan-jag-fa/

Requirements for technical equipment when participating on distance

For remote participation, you need the following:

 • A newer model computer with a modern operating system (Windows or MacOS)
 • The Microsoft Office package (especially Word and Excel) is recommended
 • Broadband connection from an interference-free environment (home office)
 • Webcam
 • Good quality audio equipment for both output/input audio (eg. a headset)
 • Have Zoom, SLU VPN and Remote desktop installed on your computer

Best regards,
Emanuel Erlandsson, course leader and program director of studies

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Industrial Wood Supply Management (MSc) Forest Science - Master's Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Master’s level (A1F)
Subject: Forestry Science
Course code: SV0049 Application code: SLU-30284 Location: Umeå Distance course: No Language: English Responsible department: Department of Forest Biomaterials and Technology Pace: 100%