New search
MX0147

Environmental Impact Assessment

The course is a survey-course that intends to give an insight into the purpose and meaning of conducting SEA and EIA. The course is based on lectures, exercises, seminars and literature studies. The course focuses on how different environmental aspects are handled in SEA/EIA and the roles and responsibilities of the different stakeholders. The laws and regulations regarding SEA/EIA and the decision and planning processes in which they are used are also central in the course. The students get opportunity to familiarize oneself with examples of EIA-documents. The course also includes exercises aiming at getting a better understanding of important principles of SEA/EIA. The students apply their skills from earlier studies in a minor EIA-project.

Information from the course leader

Hej och välkomna till kursen!

Kursstart tisdagen den 2 november kl 10.15. SLU Campus, Sal Z.

Under kursen kommer vi att fördjupa oss i fyra teman genom föreläsningar, litteratur och seminarium.

  • Principer och syften: Varför finns miljöbedömning, vad innebär det och vem styr?
  • Nutid och framtid: Hur utforskande av alternativa sätt att lösa problem kan främja hållbar utveckling.
  • Konsekvensbedömning: Samspel mellan värden och störning.
  • Aktörer och praktiker: Vem gör vad, vem har inflytande och vad är vanliga praktiska utmaningar?

Kursen avslutas med att testa på att genomföra en mindre miljöbedömning för ett projekt i närområdet. Kursen omfattar en del obligatoriska moment, samt en hemtentamen. Dessa är markerade i schemat.

Miljöbedömning har internationellt sett funnits i över 50 år, men har under sommaren och hösten fått stort fokus i media gällande gruvverksamhet. Den nyfiken som missat detta kan googla miljöbedömning, avvisad, Cementa, LKAB.

(av)Registrering kurs

Gå gärna och registrera att du vill ha din plats via studentwebben SLU - https://student.slu.se/

Närvaro kommer att tas vid tas vid kursstart. En student som uteblir från kursstart förlorar sin plats på kursen, om hen inte i förväg har meddelat mig giltiga skäl för att utebli från kursstarten. De studenter som antagits med särskilda villkor måste senast 2 nov uppvisa att de nu har behörighet.

För att kunna registrerad dig behöver du ha ett studentkonto på SLU. Om du inte tidigare studerat vid SLU så kan du läsa om det här https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/ (Flik: kvittera ut ditt studentkonto)

Zoom eller campus, inte hybrid

Schema med lokal och zoomlänkar finns på Canvas. Momenten kommer vara antingen på SLU campus eller via zoom. Det kommer alltså inte gå att delta online på moment som är schemalagda till campus. För att tillgodogöra sig kursen så rekommenderar jag starkt att delta på alla moment. Föreläsningspresentationer kommer att läggas upp på Canvas, men föreläsningar och övningar med mera kommer inte att spelas in.

Förbättringar

Denna kurs har funnits i några år men har inför årets kurs till viss del arbetats om för att förbättra möjligheterna till ökat lärande kring miljöbedömning. Vi som är kursledare för de kurser som går parallellt denna period har även gjort vårt bästa för att det inte ska uppstår schemakrockar.

Med vänlig hälsning!

Mari Kågström, kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MX0147-20172 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MX0147

Academic year 2022/2023

Environmental Impact Assessment (MX0147-20056)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2020/2021

Environmental Impact Assessment (MX0147-20139)

2020-11-02 - 2021-01-17

Syllabus and other information

Grading criteria

3

4

5

Studenten resonerar kring syftet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i Sverige och dess roll i planerings- och beslutsprocesser.

Studenten jämför och diskuterar och även styrkor och begräsningar med olika syftesbeskrivningar.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt olika syftesbeskrivningar i relation till de specifika förutsättningar som kan råda i ett visst fall.

Studenten tillämpar innebörden av det miljöbegrepp som används i MKB muntligen (målgruppsanpassat, rätt begrepp) och skriftligen (tydligt, begripligt, rätt begrepp)

Studenten redogör för miljöbedömnings- och MKB-processer och deras roll i planerings- och beslutsprocesser, utifrån specifika processelement.

Studenten diskuterar även styrkor och begräsningar med olika processelement.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt processelements styrkor och begräsningar i relation till i relation till de specifika förutsättningar som kan råda i ett visst fall.

Studenten identifierar de vanligaste aktörerna och diskuterar kritiskt deras roller i processerna.

Studenten diskuterar och jämför även förutsättningar och möjligheter för olika aktörer.

Studenten reflekterar även över dynamiken mellan olika aktörers handlande.

Studenten tillämpar kunskaper förvärvade under grundutbildningen i diskussioner, övningar och projekt om MKB/miljöbedömning

Studenten argumenterar för hur någon/några miljöaspekter kan konsekvensbedömas.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt styrkor och begräsningar i konsekvensbedömningsmetodiken.

Studenten jämför och diskuterar kritiskt styrkor och begräsningar mellan konsekvensbedömning av olika miljöaspekter.

Litterature list

  1. Huvudbok: Miljöbedömningar enligt miljöbalken Författare: Ryegård, A. & Åkerskog, A. (2020). Studentlitteratur. Kommentar: Det finns enstaka exemplar på SLU-biblioteket.
  2. Övrig kurslitteratur Kommentar: Till kurslitteraturen tillkommer utdrag ur kursböcker, artiklar, videos och vägledningsmaterial som tillhandahålls på Canvas. För den som vill börja bekanta sig med en del av det tillkommande materialet redan nu hänvisas till Naturvårdsverkets respektive EU-kommissionens vägledningar som nås via följande länkar: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/ ; https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Environmental Science Environmental science
Course code: MX0147 Application code: SLU-20172 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Pace: 35%