New search
MV0190

Water Resource Engineering

In preparation


Information from the course leader

Välkommen till kursen Vattenresursteknik MV0190, 2023!

Här nedan hittar du information inför kursstart.

Vi kommer att dela all information med er via kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/6109 . Du kommer också att kunna lämna in dina inlämningsuppgifter via Canvas.

I år kommer du att få en automatisk inbjudan till Canvas när du har registrerat dig på kursen. Det är alltså extra viktigt att du gör en självregistring via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida; https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/studieadministration-i-ladok/ . Kontakta oss så snart som möjligt om du inte kan göra en självregistrering eller har villkor för antagning!

Kurslitteraturen finns i digitalt format på kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/6109 . Läs gärna litteraturanvisningarna (se under fliken Litteratur). Genom att läsa litteraturen i förväg har du bättre möjligheter att formulera frågor och delta i diskussioner i samband med föreläsningar och övningar under kursens gång.

Under fliken schema hittar du ett preliminärt schema för kursen. Titta regelbundet på kurshemsidan (https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0190/30080.2223/Vattenresursteknik/) eller på Canvas-hemsidan för eventuella uppdateringar!

Kursen startar klockan 9:15, måndagen den 27 februari, i sal O1, Undervisningshuset, med en introduktion av kursinnehållet.

Med vänlig hälsning

Abraham Joel (Abraham.Joel@slu.se ) och Ingrid Wesström (Ingrid.Wesstrom@slu.se )

Anmälningskod = SLU-30080
Kurskod = MV0190

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MV0190-30080 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0190

Academic year 2023/2024

Water Resource Engineering (MV0190-30385)

2024-02-26 - 2024-03-19

Academic year 2021/2022

Water Resource Engineering (MV0190-30163)

2022-02-28 - 2022-03-22

Academic year 2020/2021

Water Resource Engineering (MV0190-30247)

2021-03-01 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Water Resource Engineering (MV0190-30107)

2020-03-02 - 2020-03-22

Academic year 2018/2019

Water Resource Engineering (MV0190-30103)

2019-03-04 - 2019-03-24

Academic year 2017/2018

Water Resource Engineering (MV0190-30030)

2018-02-26 - 2018-03-18

Academic year 2016/2017

Water Resource Engineering (MV0190-30014)

2017-01-16 - 2017-03-19

Academic year 2015/2016

Water Resource Engineering (MV0190-30202)

2016-01-18 - 2016-03-27

Academic year 2014/2015

Water Resource Engineering (MV0190-30114)

2015-01-19 - 2015-03-22

Academic year 2013/2014

Water Resource Engineering (MV0190-30056)

2014-01-20 - 2014-03-30

Academic year 2012/2013

Water Resource Engineering (MV0190-30117)

2013-01-21 - 2013-03-31

Academic year 2011/2012

Water Resource Engineering (MV0190-30130)

2012-01-16 - 2012-03-18

Academic year 2010/2011

Water Resource Engineering (MV0190-30314)

2011-01-17 - 2011-03-20

Syllabus and other information

Grading criteria

MV0190 Vattenresursteknik, 5 hp

Lärandemålen redovisas nedan;

 1. beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter
 2. beskriva åtgärder för erosionsskydd
 3. beskriva åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi
 4. förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning.
 5. förutse vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö.
 6. ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

De första tre lärandemålen är inte graderade eftersom de avser inlärning av baskunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra sig resten av kursinnehållet. För att uppfylla lärandemålen 4, 5 och 6 krävs högre nivåer av lärande genom värdering (mål 4) tillämpning (mål 5) och analys (mål 6) av faktakunskaper. Betygskriterierna för samtliga lärandemål finns redovisade i tabell 1.

Tabell 1. Betygskriterier för respektive lärandemål

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

1

Beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter

2

Beskriva åtgärder för erosionsskydd

3

beskriva åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi

4

förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning

utförligt förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning

5

förutse med viss insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

förutse med god insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

förutse med djup insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

6

ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Utförligt ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Utförligt ange och motivera behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Betygsmall

Betyg 3: Godkänd på alla moment och minst 60 % på tentamen

Betyg 4: Godkänd på alla moment och minst 75 % på tentamen

Betyg 5: Godkänd på alla moment och minst 90 % på tentamen

Godkända inlämningsuppgifter inlämnade i tid ger totalt 10 % tillgodo på tentamen

Inlämningsuppgifter

Datum/Introduktion

Moment

Datum/Inlämning

1/3

Dräneringsprojektering

7/3

2/3

Bevattningsprojektering

8/3

7/3

Markvård

13/3

10/3

Magasinering och avledning av vatten

16/3

Länk till kurshemsidan; https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0190/30080.2223/Vattenresursteknik/

Länk till Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/6109

Litterature list

Litteratur till kursen Mv0190, 2023

Litteraturen nedan finns i digital form att hämta efter inloggning på Canvas kurshemsida;

Översikt

 • “Climate Change and Land”. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.

 • “Crops and drops: making the best use of water for agriculture”, FAO.

1. Markavvattning

 • “Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat”, Jordbruksverket Rapport 2018:19, sidor: 12-36.

 • “Hydrologic and Water Quality Impacts of Agricultural Drainage”, Skaggs et al., sidor: 1-32.

 • ”Miljökonsekvenser av markavvattning och dikesrensning”, Wesström et al., sidor: 12-25, 39-44, 55-63.

 • “Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet”, LRF, 2014, sidor: 7-49, (72-83).

2. Dräneringsprojektering

 • ”Erforderlig dräneringsintensitet”, A. Håkansson, 6 s.

 • ”Täckdikning – för bättre skörd och miljö”, Jordbruksverket Rapport 2018-2, sidor: 5-24.

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 51-54.

 • ”Från idé till fungerande tvåstegsdike - en vägledning”, Jordbruksinformation 16:15, sidor: 7-16.

3. Bevattning

 • “Guidelines for Water Management and Irrigation Development”, FAO, sidor: 36-43.

 • “Technical handbook on pressurized irrigation techniques”, A. Phocaides, sidor: 3-9, 53-57, 133-143.

4. Växternas vattenbehov

 • Selected chapters from: R. G. Allen, L. S. Pereira and M. Smith. 1998. “Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements”. FAO Irrigation and drainage paper 56, sidor: 5-9, 89-127, 132.

5. Vattenerosion

 • “Methods and Materials in Soil Conservation. A Manual”. J. Charman och R. Gallacher, sidor: 4-14, 37-51, 53-60, 62-67.

6. Hydromekanik – trummor

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 36-47.

 • ”Vägtrummor - Naturens väg under vägen”, Vägverket, 6 s.

7. Dikesunderhåll

8. Magasinering och avledning

 • “Small dams and weirs in earth and gabion materials”, FAO, AGL/MISC/32/2001. Sidor: 59-99.

9. Små vattenmagasin

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 56-58.

 • “Dagvattendammar - Om provtagning, avskiljning och dammhydraulik”, Vägverket, Publikation 2006:115, 52 s.

 10.** Miljörätt och vattenverksamhet**

 • ”Förvaltning av vattenanläggningar – ibland genom en förordnad syssloman”, Jordbruksverket, Jordbruksinformation 2020:5.

Övrigt material

 • Åhörarkopior delas ut i samband med föreläsningar

 • Övningsmaterial delas ut i samband med övningar

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Master Programme in Environmental and Water Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12690 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Technology Soil Science Soil science Technique
Course code: MV0190 Application code: SLU-30080 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%