New search
TE0014

Waste Management

Kursens syfte är att ge god kunskap om system och teknik för hantering av hushållsavfall samt om hur resurserna i avfallet väl kan utnyttjas genom förbränning, kompostering, biogasrötning och deponering. Systemens funktion och påverkan på miljö och resurser behandlas.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TE0014-20042 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TE0014

Academic year 2023/2024

Waste Management (TE0014-20189)

2023-10-31 - 2024-01-14

Academic year 2021/2022

Waste Management (TE0014-20101)

2021-11-02 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Waste Management (TE0014-20140)

2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Waste Management (TE0014-20061)

2019-11-04 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Waste Management (TE0014-20072)

2018-11-05 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Waste Management (TE0014-20105)

2017-10-30 - 2018-01-14

Academic year 2016/2017

Waste Management (TE0014-20043)

2016-10-24 - 2017-01-15

Academic year 2015/2016

Waste Management (TE0014-20115)

2015-10-26 - 2016-01-17

Academic year 2014/2015

Waste Management (TE0014-20054)

2014-11-10 - 2015-01-18

Academic year 2013/2014

Waste Management (TE0014-20036)

2013-11-11 - 2014-01-19

Academic year 2012/2013

Waste Management (TE0014-20042)

2012-10-29 - 2013-01-13

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier TE0014

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för samhällets hantering av avfall samt om hur resurserna i avfall kan nyttiggöras på bästa sätt samtidigt som dess negativa miljöpåverkan minimeras.
För godkänt betyg ska studenten kunna:
1a) redogöra för definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och deponering); samt, b) kunna jämföra dessa med avseende på miljö, hälsa och resurser.
2) beräkna utbyte och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesser.

Mål 1a

Mål 1b

Mål 2

Mål 1b-2

5

Studenten redogör i mycket stor detalj, med egna ord på ett koncist vis definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför, kategoriserar och relaterar olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurseffektivitet.

Studenten utför detaljerade beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna, konstraterar de olika processerna emot varandra och motiverar val av process.

4

Studenten redogör i detalj med egna ord definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför och kategoriserar olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurseffektivitet.

Studenten utför detaljerade beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna och konstraterar de olika processerna emot varandra .

3

Studenten redogör i stora drag definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför i stora drag olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurs.

Studenten utför grundläggande beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna.

Studenten presenterar beräkningar på utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna och jämförelser i dessa behandlingsprocesser med avseende på miljö och resurs.

U

Litterature list

Svensk avfallshantering 2021

Miljömål samt Etappmål avfall och Etappmål giftfria kretslopp

Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities

A European Green Deal (webbsida)

Towards a circular economy – Waste management in the EU

Organic waste recycling. Technology and management, 3rd edition. IWA Publishing Polprasert (2007) pp: 88-101

Executive summary i UNEP Food waste report

Gold, M., Tomberlin, J.K., Diener, S., Zurbrügg, C. and Mathys, A., 2018. Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review. Waste Management 82: 302-318. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.022

Edwards 2006 The science of vermiculture: The use of earthworms in organic waste management

UN Sustainable development goals

Schnürer and Javis (2018) Microbiology of the biogas process

Schönborn (1986). Biotechnology, volume 8. Microbial degradations: pp 210-239 (Extralitteratur)

Bad Bug Book: Introduction Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook. US FDA (Food and Drug Administration) Read about: Campylobacter, Vibrio, Salmonella, Shigella, EHEC, Entamoeba, Cryptosporidium, Giardia, Ascaris and Trichuris

Komakech, A.J., Sundberg, C., Jönsson, H. and Vinnerås, B., 2015. Life cycle assessment of biodegradable waste treatment systems for sub-Saharan African cities. Resources, Conservation and Recycling 99: 100-110. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.03.006

Albihn, A. and Vinneras, B., 2007. Biosecurity and arable use of manure and biowaste - Treatment alternatives. Livestock Science 112: 232-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2007.09.015

Vinnerås, B., 2013. Sanitation and hygiene in manure management. Animal manure recycling: Treatment and management: 91-104.

Nationell avfallsplan 2018-2023

Moe (2008) Kandidatrapport Lukt - Kunskapsläge, Modellering och Analys (s 1 – 15)

Ahlqvist (2008) Lukt och VOC från gjutprocesser: s51-75

Jordbruksverket 2021 Att sprida organiska gödselmedel

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Master Programme in Environmental and Water Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12690 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Technology Technique Technology
Course code: TE0014 Application code: SLU-20042 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Energy and Technology Pace: 35%