New search
MV0220

Soil as plant habitat and soil construction

Will be added later


Course evaluation

The course evaluation is now closed

MV0220-20138 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0220

Academic year 2022/2023

Soil as plant habitat and soil construction (MV0220-20188)

2022-11-01 - 2023-01-15

Academic year 2021/2022

Soil as plant habitat and soil construction (MV0220-20049)

2021-11-02 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Soil as plant habitat and soil construction (MV0220-20106)

2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Soil as plant habitat and soil construction (MV0220-20160)

2019-11-01 - 2020-01-19

Syllabus and other information

Litterature list

Kurslitteratur

Blombäck, K., Dahlin, S. och Eriksson, J. 2023. Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala, sept 2023 (finns på Canvas).

Rohde, A., 1997. Kapitel 4. Vattnet i skogen. Ur Marken i skogslandskapet. Skogsstyrelsen, Jönköping (finns på Canvas).

SGU:s hemsida. Om geologi: https://www.sgu.se/om-geologi/

Växtbäddar i Stockholms stad: https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/vaxtbaddshandboken/

Plantering och etablering av alléträd: https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11447/RelatedFiles/2010_056_plantering_och_etablering_av_alletrad.pdf

Andersson, T och Stål, Ö. Hur mår våra stadsträd? (finns på Canvas).

Övningar och kompendier (finns på Canvas).

Kursinnehåll med läsanvisningar

Geologi och hydrologi-avsnittet

Geologiföreläsningarna:

SGU:s nätsajt om geologi är hierarkiskt ordnad med huvudmappar och undermappar i flera steg. Strukturen framgår av indrag i läsanvisningarna i rutan nedan.

Jordklotets uppbyggnad: Läs!

** Jordbävningar och vulkaner: **Läs! Finns en film om vulkaner. Ni behöver inte lära er detaljer om vulkaner, men det finns en del intressant om jordklotet och plattektonik att kolla in

Vulkanisk aktivitet: Kursivt, utom att ni bör veta vad magma är

Seismisk aktivitet: Läs! bra beskrivning av vad som händer vid plattgränser

Berg: Läs! (man kan här klicka vidare till Bergarter och Mineral, men det finns också länkar nedan)

** Bergarter:** Läs delar! Lär dig begreppet bergart och läs om vulkaniter (men kalla det magmatiska bergarter) och sedimentära bergarter! Metamorfa bergarter nämns inte så där får ni kolla föreläsning eller annan nätsajt än SGU:s. Begreppen djupbergart och ytbergart kommer att nämnas på föreläsning och är lätta att förstå, men hoppa över alla detaljer om mineral mm

Sveriges berggrund: Läs!

Vid foten av Sveriges Himalaya: hoppa över

Landskapsstenar: hoppa över, möjligen kolla vilken som är ditt landskaps sten

Mineral: Lär dig begreppet mineral!

** Vad är mineral?:** Hoppa över allt utom sista rubriken ”Mineral och mineraler”. Dessa begrepp bör du hålla isär.

** Bergartsbildande mineral:** Läs fram t o m sura bergarter (basisk bergart motsvarar det som kallas mafisk på föreläsningen, sur bergart motsvarar felsisk)

** Övriga rubriker under mineral:** Hoppa över

Jord:

Från istid till nutid: Läs!

Inlandsisen: Läs!

Morän – spår av inlandsisen: Läs!

Isen smälter: Läs!

Isälvssediment – spår av isälvarna: Läs!

Glaciala finkorniga sediment: Läs!

Landhöjning – från havsbotten till lerslätt: Läs!

Postglacial sand och grus: Läs!

Postglaciala finkorniga sediment: Läs!

Stenringar och blocksänkor: Hoppa över!

Erosion och igenväxning: Läs!

Erosion: Läs!

Stranderosion: Läs!

Skredärr: Hoppa över!

Svämsediment: Hoppa över!

Torv – från sjö till torvmark: Läs!

Film om istiden: Kolla!

Hydrologiföreläsningarna:

 • Rohde, 1997. Kapitel 4.
 • Inspelade föreläsningar.

Föreläsning Olika typjordarter och deras egenskaper:

 • Blombäck m fl. 2019, kapitel 2.
 • Övning Mineral och bergarter, material som delas ut vid övningens start.
 • Övning Jordartsbedömning, material som delas ut vid övningens start.
 • Övning Kornstorlekskurvor, textur, organiskt material och pH Mkö 5, 6 och 10 (29/11).

Markfysikavsnittet

Föreläsning Markens uppbyggnad:

 • Blombäck m fl. 2019, kapitel 3.
 • Övning Volymsrelationer i jord Mfö1.

Föreläsning Vattnet i marken, vattnets bindning:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 39-54 och 62-64.
 • Övning Markens posystem och vatten Mfö 3.
 • Övning Kapillär stigning och dräneringsjämvikter, som delas ut vid övningens start.

Föreläsningarna *Vattnets rörelse i jord *I och II:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 55-61.

Markkemiavsnittet

Föreläsning Markkemins grunder, mineral och vittring:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 65-75.

Föreläsning Lermineral, markpartiklars laddning, bindning av… :

 • Blombäck m fl. 2019, sid 75-81.
 • Övning Utbytbara katjoner, katjonbyteskapacitet, aciditet och kalkbehov Mkö 11.

Föreläsning Markens pH, försurning samt jordmåner:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 81-84, 111-119.
 • Övning pH (Mkö 10)

Föreläsning Växtnäringsämnen:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 99-109.

Markbiologiavsnittet

Föreläsning Markens organiska material och nedbrytningsprocesser:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 85-98.
 • Övningen Kolflöden i mark-växtsystemet Mbö 1 .

Föreläsning Biologiska kvävetransformationer i marken:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 100-103.
 • Övningen Omsättning av organiskt material Mbö 2.

Växtbäddsavsnittet

 • Andersson, T och Stål, Ö. Hur mår våra stadsträd?
 • Växtbäddar i Stockholms stad
 • Plantering och etablering av alléträd
 • Övning Planera växtbäddar som delas ut vid övningens start
 • Övrigt utdelat material under föreläsningar och övninga

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Soil Science Landscape Architecture Soil science Landscape Architecture
Course code: MV0220 Application code: SLU-20138 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%