New search
LK0419

Studio - Landscape planning

I den här kursen får du utveckla kunskaper och färdigheter i landskapsanalys samt får grundläggande kunskaper om fysisk planering och stadsbyggnadshistoria. Du får också grundläggande kunskaper om samhällets lagar, regler och mål för en långsiktigt hållbar utveckling samt växtkunskaper kopplade till regionala och lokala skillnader.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0419-10043 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0419

Academic year 2023/2024

Studio - Landscape planning (LK0419-10184)

2023-08-28 - 2023-10-30

Syllabus and other information

Litterature list

Obligatorisk litteratur:

Landskapsanalys

Per Stahlschmidt, Simon Swaffield, Jörgen Primdahl, Vibeke Nelleman. (2017) **Landscape analysis – Investigating the potentials of space and place, **Routledge

Läs framförallt: kap. 7 och 8 – stöd/inspiration i projektarbetet

(Används även i andra kurser, ni förväntas tex vara bekanta med rumsliga analyser)

Tobias Noborn, Bengt Schibbye, Emily Wade, Mia Björckebaum, Emy Lanemo, John Askling, Oskar Kindvall (2017). **Landskapet är arenan – Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning. **Trafikverket

Planering

Gunnel Forsberg (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik

Liber

Första upplagan, 2020

Läs framförallt kapitel:1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 33, 35, 36

Matthew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath and Taner Oc (2010). Public places Urban spaces - The dimensions of urban design, 2nd edition, eller** tredje upplagan från 2021. **

Architectural Press, Elsevier.

Andra upplagan från 2010

Läs framförallt Part II – The dimensions om urban design, kapitel 5, 7, 8

Tredje upplagan från 2021

Läs framförallt kapitel 4, 6, 8

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

Stadsbyggnad och kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen

*Bebyggelsehistorisk tidskrift *nr 82/2022 Tema: Kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen, Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift , 2022.

Tillgänglig för 225 kr på https://bht.bokorder.se/sv-SE/shop

På själva tidskriftens hemsida https://www.bebyggelsehistoria.org/, under rubriken äldre nummer kan man ladda ner Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 58/2009, läs artikeln:

Baumert, Antonia, ”Från förhistorisk boplats till miljonprogram, − om bebyggelseutvecklingen på norra Järvafältet utifrån digitala Informationskällor”, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 58/2009, Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift , 2009.

https://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/rj2020-3_den_framtida_staden.pdf

Övrig litteratur:

Landskapsanalys

På Canvas:

Bengt Schibbye John Asklin, Mia Björckebaum, Sofia Löfgren (2016). Landskapsanalys för planeläggning av vägar och järnvägar – En handledning. Trafikverket

**Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg – ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel **

Ulla Berglund et al. Rapport nr 1/2011, Institutionen för stad och land

Planering

Jan Nyström och Lennart Tonell (2012). **Planeringens grunder - en översikt **

Studentlitteratur.

Tredje upplagen eller senare

Läs framförallt: kap 5 & 6

Plan och bygglag:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900

Miljöbalk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

Europeiska landskapskonventionen: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe

**På Canvas: ***Europeiska plansystemet i korthet, Boverket 2012 *

Stadsbyggnad och kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen

På Canvas:

Elias Cornell (1977). Bygge av stad och land

Bokförlaget PAN/Norstedts.

Kapitlet om ”Medeltiden”

Olle Svedberg (1988). Arkitekternas århundrade – Europas arkitektur 1800-talet

Almqvist & Wiksell/Gebers förlag AB.

Kapitlet om ”Stadsplaneringen”

A EJ Morris (1994). **History of urban form – Before the industrial revolutions. **

Henry Ling Ltd.

Kapitel 5 om ”The Renaissance: Italy sets a pattern”

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme - Uppsala, Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0419 Application code: SLU-10043 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%