Trygg och säker hantering av personuppgifter om dig som är student

Senast ändrad: 31 augusti 2023

Här hittar du som student på SLU information om hur universitetet hanterar dina personuppgifter och vad de används till. SLU följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når SLU:s dataskyddsombud på dataskydd@slu.se.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att

 • säkra att uppgifter om sökande till utbildning, genomgångna studier, betyg över utbildningar och examina bevaras
 • genomföra examination och plagiatkontroll
 • registrera betyg, närvaro och andra uppgifter om genomgångna studier 
 • du ska kunna arbeta med lärare och andra studenter inom en kurs eller program
 • visa rätt kursinformation på studentwebben
 • tilldela relevanta resurser, lokaler och material till studenter
 • tillhandahålla studie- och karriärvägledning
 • skapa underlag för uppföljning och utvärdering av vår utbildning
 • besluta om antagning av studenter
 • kunna kommunicera med dig som är student
 • besluta om anmälningsavgift och studieavgift
 • skapa officiell statistik och rapportera den
 • hantera avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter
 • utreda och hantera disciplinärenden
 • tilldela relevanta stödåtgärder
 • hantera utbyten med utländska lärosäten och resebidrag
 • möjliggöra forskning.

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Kategorier av personuppgifter och källan till dem

Vi får i första hand personuppgifter om dig från antagning.se som hanteras av Universitets- och högskolerådet. I vissa fall får vi personuppgifter från andra lärosäten om du har studerat där tidigare.

Utöver det har vi de personuppgifter som vi får från dig eller som skapas om dig på grund av din utbildning hos oss. Vi uppdaterar dina uppgifter mot folkbokföringen för att se till att dina uppgifter är aktuella och relevanta.

Rättslig grund

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det för att vi ska kunna uppfylla vårt myndighetsuppdrag eller för att följa lagar och förordningar. Vi behandlar alltså dina personuppgifter för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse, som ett led i vår myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse. I vissa fall ber vi om ditt samtycke till detta, till exempel när det gäller överföring av dina personuppgifter utanför EU för att du ska kunna åka på utbytesstudier.

Utlämnande

Dina personuppgifter finns i många fall i vad som kallas allmänna handlingar. Allmänheten har alltid rätt att begära att få ta del av allmänna handlingar, om inte handlingen kan beläggas med sekretess, dvs. hållas hemlig. Om handlingen inte ska hållas hemlig så kommer SLU att lämna ut den till vem som än begär att få ta del av handlingen. Det kan innebära att dina personuppgifter följer med i utlämnandet.

Överföring av personuppgifter

SLU överför dina personuppgifter till andra organisationer i vissa fall, till exempel till

 • andra högskolor, i Sverige eller inom EU, till exempel när du vill tillgodoräkna dig kurser eller när SLU kontrollerar din behörighet
 • CSN, när de behöver uppgifterna för att bevilja eller betala ut studiestöd
 • Universitets- och högskolerådet genom antagning.se
 • SCB för att skapa officiell statistik
 • andra myndigheter inom Sverige eller EU, för att handlägga ärenden om yrkesbehörigheter och legitimationer
 • studentkårerna vid SLU
 • Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Svenska institutet
 • Universitetskanslersämbetet.

Internationell överföring

Om du ansöker om utbytesstudier eller samarbetar med en organisation utanför EU/EES överför vi personuppgifter till den organisationen. Vi överför även dina personuppgifter till tjänsteleverantörer för till exempel Canvas. Om deras servrar ligger utanför EU/EES ser vi till att vidta alla relevanta säkerhetsåtgärder för att dina uppgifter ska hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Lagring

I de allra flesta fall finns det regler rörande allmänna handlingar som styr hur länge vi behandlar dina personuppgifter, så kallade gallringsföreskrifter. Dessa regler kan säga att vi ska spara dina personuppgifter i två (2) år, (till exempel dina svar på en tentamen), att informationen ska sparas för alltid (som ditt examensbevis) eller en tidsperiod däremellan. Det beror på den allmänna handling som frågan gäller.

För de personuppgifter vi har som inte finns i allmänna handlingar så raderar vi dem när de inte längre behövs för det ändamål som vi samlade in dem för. Till exempel så raderar vi de filer som finns i filarean kopplad till ditt studentkonto ett år efter att du tagit din examen.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har också rätt att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen med kontaktuppgifterna nedan.

Återkallande av samtycke

Om SLU:s behandling av dina personuppgifter baserar sig på samtycke har du en rätt att återkalla detta samtycke. Du ska alltid få mer information om hur detta går till i det enskilda fallet när du har lämnat ditt samtycke. Om du inte har fått sådan information, kontakta SLU:s dataskyddsombud med kontaktuppgifterna nedan.

Skyldighet att lämna personuppgifter

För att du ska kunna studera vid SLU måste du ge oss vissa personuppgifter. Detta regleras bland annat i förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se.

Om du inte är nöjd med SLU:s svar kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om Integritetsskyddsmyndigheten tillsyn på IMY.