Utlysningar

Vad berättar Floraväktarnas data om hotade växters förändring?

Publicerad: 19 januari 2021

Hundratals floraväktare har övervakat våra hotade kärlväxter sedan slutet av 1980-talet. Här har du möjlighet att undersöka hur det har gått för en eller flera arter, utifrån långa tidsserier med data, vad som ligger bakom förändringarna och vad vi kan göra för att gynna dem.

Ansökan senast: 2021-12-31

Floraväkteri är en standardiserad övervakning av hotade kärlväxter som koordineras av Svenska Botaniska Föreningen på uppdrag av SLU Artdatabanken, och till största delen genomförs ideellt genom s.k. medborgarforskning (citizen science). Verksamheten startade 1987 och pågår idag i nästan samtliga län i Sverige. I de flesta län sker övervakningen i samarbete med berörd länsstyrelse. Omkring 500 naturintresserade personer rapporterar årligen och alla uppgifter finns på Artportalen.

Floraväktarnas data är viktiga för övervakningen av rödlistade och EU-direktivskärlväxter, åtgärdsprogram för hotade arter och som underlag till miljömålsuppföljning. Flertalet av floraväktarnas lokaler har övervakats sedan 1980-talet vilket möjliggör att undersöka arters förändring över tid.

I det här examensarbetet så kommer vi att använda Floraväktarnas data för ett urval av hotade kärlväxter för att analysera förändringar i förekomst och frekvens över tid mot förändringar i arternas livsmiljö. Vi kommer att använda oss av Floraväktarnas egna uppgifter om markanvändning för lokalerna men också kartor som har tagit fram över förändringar i markanvändning över tid för de 15 sydligaste länen i Sverige.

Arbetet kan kombineras med en del fältarbete. Mosippa (skog) samt fältgentiana (naturliga fodermarker) är exempel på två arter som minskat starkt och som det finns mycket data av under ett 30-tal år.

För detta examensarbete behöver du kunskap om ekologi, naturvård och statistik på kandidatnivå, ett intresse för vilda växter samt viss erfarenhet av GIS.

Tilltänkta handledare på SLU Artdatabanken: Mari Jönsson mari.jonsson@slu.se & Sebastian Sundberg sebastian.sundberg@slu.se

Fakta:

SLU Artdatabanken är ett nationellt kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi bygger upp strukturer för övervakning, datainsamling och analys av tillståndet för biologisk mångfald i Sverige, i samverkan med myndigheter, föreningar och organisationer både nationellt och internationellt. Vi genomför uppdraget Svenska artprojektet och bedriver också egen forskning inom ekologi och naturvård. SLU Artdatabanken förmedlar kunskap genom webbapplikationer, publikationer, konferenser, utställningar och seminarier, i aktiv samverkan och dialog med olika aktörer. Några av våra övriga uppdrag och verktyg är Artportalen, Artfakta, Dyntaxa, Rödlistan, Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna samt Flora- och faunavårdskonferensen. Vi är idag 80-90 anställda.