Utlysningar

Uppsatsstipendium

Publicerad: 07 juli 2022

Inom ramen för Europaåret för unga delar MUCF ut tre stipendier till masteruppsatser som under höstterminen 2022 behandlar EU och unga. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera.

Ansökan senast: 2022-09-16

Kriterier för stipendiet

 • Du är antagen till en uppsatskurs på mastersnivå under hösten 2022 vid
  universitet/högskola i Sverige
 • Du ska vara mellan 18-30 år
 • Uppsatsen ska beröra EU och unga och bedömas relevant utifrån målen med
  Europaåret för unga. Det kan till exempel handla om hur unga ser på EU eller hur
  EU:s ungdomspolitik har utvecklats. Uppsatsen kan skrivas inom en rad olika
  ämnen så som historia, sociologi, statsvetenskap och juridik.
 • Uppsatsen blir godkänd i slutet av kursen
 • Stipendiaten godkänner att MUCF kommer att fritt sprida uppsatsen.
 • Stipendiaten medverkar i MUCF kommunikation kring uppsatsen genom att bli
  intervjuad till MUCF:s nyhetsbrev och till ett digitalt inslag som kan spridas i ett
  avsnitt av webbserie MUCF idag eller ett liknande webbsänt spridningstillfälle.
  Stipendiaten kan bli inbjuden till fler spridningstillfällen men deltar på det i mån
  av egen tid.
 •  Intyg från en handledare som bedömer att uppsatsplanen är genomförbar
 • Stipendiaten behöver ha ett bankkonto i Sverige för att kunna ta emot utbetalningen av stipendiet.

Utvärdering

En jury bestående av tre personer från MUCF kommer att bedöma ansökan utifrån
relevans och kvalitet. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in
ämnesområdet (se nedanför). Kvaliteten bedöms utifrån motivering och
bakgrundsbeskrivning och hur det kopplas till uppsatsens syfte och frågeställningar.
Besked kommer ges den 3 oktober 2022. Vid bedömning kommer följande punkter att
beaktas:

 • Uppsatsplanens relevans utifrån målen för Europaåret för unga 2022
 • Uppsatsplanens relevans utifrån Sveriges ungdomspolitiska mål
 • Uppsatsplanens syfte och frågeställningar kopplat till motivering och
  bakgrundsbeskrivning

Stipendiet kommer att delas ut efter godkänd masteruppsats i januari 2023.

Europaåret för unga

Europaåret för unga är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att lyfta fram ungas
betydelse i hela EU och ta vara på deras erfarenheter och åsikter.

Året ska öka kunskapen, bygga kompetenser och visa positiva framtidsutsikter för unga
genom att till exempel presentera vad EU gör inom de gröna och digitala övergångarna.
Dessutom ska de möjligheter som finns tillgängliga för unga bli mer kända och
synliggöra ungdomspolitiken i EU.

Ansökan

Skicka in ett antagningsbevis till uppsatskursen och intyg från din handledare
tillsammans med en motivering och beskrivning (1-2 sidor) av din uppsatsplan till MUCF
senast den 16 september 2022 till registrator@mucf.se. Ange gärna dnr 0708/22
nummer i ämnesraden.

Motiveringen och beskrivningen ska innehålla:

 • Bakgrund till uppsatsen som också förklarar varför du vill skriva uppsatsen
 • Uppsatsens syfte och frågeställningar

Fakta:

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor
och civilsamhällets villkor. MUCF arbetar för att bidra till att Sveriges ungdomspolitiska
mål om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande
över samhällsutvecklingen uppfylls.

MUCF fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva
verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär,
studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. MUCF är nationellt kontor för EU+programmen: Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en jämställdhetsintegrerad och
hbtqi-strategisk myndighet.

I Sverige är MUCF utnämnd till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022.
Myndighetens uppgift är bland annat att anordna och uppmuntra till evenemang,
kommunicera och rapportera om året. MUCF planerar också en rad olika aktiviteter och
kommer särskilt att fokusera på ungas deltagande.