Utlysningar

Stockamöllan

Publicerad: 11 september 2019
Ansökan senast: 2019-10-31

Stockamöllan Fastigheter AB köpte Fastigheten Stockamöllan 1:3 (nedan kallat St 1:3) februari 2019. Fastigheten omfattar ca 12 000 m2 lokaler under tak, uthyrning av dessa är bolagets kärnverksamhet.

Till St 1:3 hör också nära 200.000 m2 mark. En stor del är gräsytor av parkkaraktär, en hel del betecknas allmän platsmark. St 1:3 har en gräns mitt i Rönne å på ca 800 m. Uppströms finns i omedelbar närhet rester efter fyra möllor.

Kraften från fallet vid Stockamöllan har utnyttjats sedan medeltiden, senast som såg. Till fastigheten hörde fram till 1958 ett lantbruk. Lokaler från olika epoker finns kvar sedan 1800-talet.

Fabrikören Wilhelm Sonesson byggde i början av 1900-talet för sig och sitt hushåll den så kallade Villan, men denna hör inte till fastigheten utan är privatbostad. Han byggde dessutom omfattande sten- murar vilka har stor betydelse för samhällets karaktär. Planteringar av parkträd och alléer är också hans och sonen Sven D Sonessons verk. Till Villan hörde köksträdgård med växthus, varm och kallbänkar.

St 1:3 måste i nuläget ägna sig åt renovering av lokaler för uthyrning. Vi har dock en ambition att bevara samhällets särart och ta tillvara dess fördelar för rekreation och turism. Eslövs kommun är engagerade i projekten.

Möjliga projekt

1. Träd, skötsel, avverkning, nyplantering. Lind-allé, behöver beskäras så att stora fordon kan komma fram. Bokhäckar, ej beskurna på många år. De tolv apostlarna, ca 100-åriga granar, mycket höga. Åtta av dessa finns kvar.

2. Murar, i behovav renovering.

3. Köksträdgård. Åtminstone markering av hur det har sett ut. Rester av växthus finns kvar.

4. Fiske. Länsstyrelsen planerar byggande av laxränna. Hur kan fisket göras till turistnäring?

5. Besöksnäringen, i första hand kanotuthyrningen behöver övernattningsmöjligheter. Planering av mindre stugby, ev. tältplats.

6. F.d lantbruket har en innergård som skulle passa för café-verksamhet, planering av detta.

7. Iordningställande av parkeringsplatser, var, hur. 8. Vanskötta rabatter, vildvuxna buskage och skog.

Ansökan

Du kan ansöka via mail eller telefon info@stockafast.se

Fakta:

Stockamöllan Fastigheter AB


Kontaktinformation

Rolf Rempling 076-7956408
Margareta Rempling 076-7902791

Sidansvarig: utb-webb@slu.se