Utlysningar

Skötselmodeller för förstärkt biodiversitet i anslutning till infrastrukturobjekt

Publicerad: 10 januari 2022

Träd och buskar under kraftledningar röjs bort för att säkerställa säker energiöverföring. Samtidigt ger detta utrymme för livsmiljöer som kan gynna biologisk mångfald, särskilt arter knutna till ängs- och hagmarker. Detta projekt syftar till att identifiera skötselalternativ i kraftledningsgator och andra infrastukturmiljöer som kan gynna biologisk mångfald, och utvärdera eventuella synergier mellan biologisk mångfald och produktion av biomassa.

Ansökan senast: 2022-06-06

Kort bakgrund

Det finns omfattande arealer i Sverige där skogslandskapet gränsar till olika typer av infrastrukturobjekt exempelvis kraftledningsgator, järnvägar samt vägar och detta kräver ofta olika former för förebyggande skötselåtgärder. I kraftledningsgator kan de klena träden utgöra ett hot mot strömförsörjningen och längs vägkanter och järnvägar utgör de ett hot mot både säkerhet och funktionalitet. I normalfallet hanteras detta med regelbundna röjningar som antingen utförs maskinellt med slag-/kedjeklippare eller med motormanuellt arbete. Den avverkade biomassan lämnas vanligtvis kvar på marken men kan även i vissa fall tillvaratas som material för bioenergi.

Röjningsintervallerna skapar en speciell livsmiljö som ofta hyser en hög biologisk mångfald, inte minst innehållande ett brett spektrum av pollinerande insekter och värdefulla växter.

Forskningsfrågor

Hur kan dessa typer av infrastruktur förvaltas för att främja den biologiska mångfalden? Finns det alternativa skötselmodeller som ur ett ekologiskt perspektiv kan vara bättre än "business as usual”? Eller kan flera värden som biologisk mångfald och tillgång på biomassa stärkas samtidigt, samtidigt som infrastrukturens säkerhet och funktionalitet bibehålls?

Syfte

Arbetet syftar till att identifiera och beskriva både nuvarande och alternativa skötselmetoder för vegetation i infrastrukturobjekt som potentiellt kan bidra till att öka den biologiska mångfaldens värden, baserat på befintlig/pågående forskning och hypoteser.

Metod

Arbetet kommer i första hand att bestå av en genomföra och sammanfatta en grundlig litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar och rapporter. Den sökande förväntas också komma i kontakt med praktiker på företag som ansvarar för skötselfrågor kopplat mot ex, vägkanter, kraftledningsgator och järnväg. Examensarbetet kommer att genomföras i samarbete med det pågående projektet Potentialer, värden och kostnader för samhälle och företag vid avverkning av lågvärdessträd som leds av Skogforsk. Resultat förväntas vara en värdefull input för en systemanalys i det nämnda projektet. Hypotesen är att även om alternativa skötselmetoder kan vara dyrare, så kan de motiveras om andra värden som biologisk mångfald främjas.

Förkunskaper

God läskunskap i engelska krävs för att ta del av engelskspråkig litteratur. Omfattningen och utformningen av examensarbetet justeras tillsammans med den sökande. Skrivandet av rapporten kan utföras på svenska eller engelska.

Ansökan

Är du intresserad, kontakta: Erik Öckinger erik.ockinger@slu.se

Fakta:

Examensarbetet kommer att genomföras i samarbete mellan SLU och Skogforsk, inom det pågående projektet "Potentialer, värden och kostnader för samhälle och företag vid avverkning av lågvärdessträd" som leds av Skogforsk.