Utlysningar

Promisepriset 2018

Publicerad: 14 juni 2018

Stipendium instiftat av Branschföreningen Promise, för bästa examens-arbete inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Ansökan senast: 2018-07-30
Finansiär: Branschföreningen Promise

Syfte
Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.

Förutsättningar
Promisepriset, 10 000 kr för bästa examensarbete/uppsats, delas ut under senare delen av hösten. Tävlingen är öppen för studenter som under det senaste läsåret har presterat ett examensarbete eller en uppsats av hög kvalitet, med anknytning till kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.

Anmälan
Alla slags examensarbeten och uppsatser kan nomineras. Kravet är att arbetet behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv, samt att arbetet vid anmälningstillfället är examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. Anmälan till Promisepriset 2018 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post. Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. Anmälan kan göras fram till den 30 juli 2018.

Promiseprisets jury gör en bedömning enligt något/några av följande kriterium:
• Innovation
• Pedagogik
• Tillgänglighet
• Ekonomi
• Teknik

I och med att examensarbetet/uppsatsen lämnas in förbinder sig den sökande att ej resa anspråk mot branschföreningen Promise, mot dess styrelse eller enskilda medlemmar, om upphovsrättsligt intrång skulle ske när examensarbetet publiceras, eller på annat sätt görs tillgängligt.
Om sökande vill begränsa ovan angivna möjligheter för Promise styrelse i upphovsrättsligt hänseende ska dessa begränsningar vara klart angivna och motiverade i samband med att bidraget lämnas in.
Promise förbinder sig i sin tur att inte använda det inlämnade examensarbetet/uppsatsen i kommersiellt syfte.

Urvalsprocess och jury
Steg 1: Ordförande och Branschansvarig i Promise går igenom alla inkomna nomineringar. Tre examensarbeten/uppsatser väljs ut och går vidare till steg 2. I steg 1 sker bedömningen huvudsakligen efter Promise krav på en god uppsats.

Steg 2: Juryn som utgörs av Promise styrelse kommer slutligen att välja det examensarbete/ den uppsats som får Promisepriset. I steg 2 sker bedömningen huvudsakligen utifrån praktikfältets och branschens krav på relevans.

Vid frågor om Promisepriset kontakta:
Peter Bergh, Branschansvarig för Promise, tfn: 08-440 11 85, eller e-post: peter.bergh@sinf.se

Välkommen med anmälan!

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se