Utlysningar

Övervintring och spridningsmönster hos gölgrodan (Phelohylax lessonae) i nordöstra Uppland

Publicerad: 06 november 2017

Examensarbetet kommer att vara del av ett större pågående projekt vars syfte är att kartlägga rörelsemönstret hos gölgroda (Pelophylax lessonae) i populationer längs med Upplands norra kust och att beskriva de områden som används för övervintring.

Ansökan senast: 2017-11-30

Projektet drivs i samarbete med länsstyrelsen i Uppsala län, den största skogsägaren inom det berörda området (Bergvik skog), skogsförvaltaren Billerudkorsnäs, Skogsstyrelsen samt miljö & naturvårdskonsultföretaget Greensway.

En övervintrande gölgroda Radiopejling Gölgroda med sändare

Gölgrodan har en begränsad utbredning i Skandinavien och arten klassas som sårbar (VU). Ett åtgärdsprogram för dess bevarande är framtaget på nationell nivå och administreras av länsstyrelsen i Uppsala län. Det största hotet mot gölgrodan anses vara habitatförlust, delvis på grund av skogsskötselåtgärder som dikning och kalavverkning.

Huvudsyftet med projektet är att identifiera viktiga övervintringsplatser samt kartlägga rörelsemönster mellan dammarna och övervintringslokalerna. Denna information är av yttersta vikt för att skötselåtgärder för grodan ska kunna planeras på bästa sätt, både med avseende på våtmarksrestaurering och för begränsningar och anpassningar av skogsskötselåtgärder.

Under hösten 2017 har vi satt radiosändare på sju grodor som har följts till deras övervintringsplatser. Mastersarbetet är tänkt att undersöka dessa övervintringslokalers egenskaper jämfört med omgivande mark och andra närbelägna habitat, skillnader mellan utnyttjade övervintringslokaler och omgivande habitat analyseras och resultatet extrapolerar över landskapet. Fältarbetet går dels ut på att identifierar de områden som gölgrodan nyttjar för dvala, i dessa samt i ej nyttjade områden i närheten placeras temperatur & ljus-loggrar, som samlar data under hela vintern 2017. Studenten mäter och kartlägger habitatvariabler under tidig vår och samlar in och läser av loggrarna i slutet av mars (2018) då gölgrodans dvala vanligen avslutas. Ett antal grodor kommer förses med radiosändare då de kommer upp från dvalan för att kunna följas tillbaka till lekdammarna. Återfångst av grodor för att identifiera andelen som återvänder till samma damm som föregående år kan också göras om studenten är intresserad av ett 45 hp arbete.

Det är viktigt att examensarbetarna har körkort och är beredd på att kunna jobba långa dagar (ofta ensam) i fält. Eftersom grodorna bör besökas innan området blir snötäckt ser vi helst att studenten har möjlighet att starta omgående.

Låter det intressant? Hör av dig till

Simon Kärvemo simon.karvemo@ebc.uu.se

Lina Widenfalk lina@greensway.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se