Utlysningar

Kandidatarbete i lantbruksvetenskap

Publicerad: 27 februari 2020

Vad betyder artblandade grödor för lantbrukare?

Ansökan senast: 2020-12-31

Att artblanda grödor är en möjlighet för lantbrukare att öka odlingssäkerheten och dessutom erhålla en gröda med en bättre näringsmässig sammansättning när den används som djurfoder. Artblandade grödor medför ofta minskat behov av pesticider och gödselmedel vilket är intressant från miljömässig såväl som ekonomisk synvinkel.

Den praktiska tillämpningen av artblandningar är dock lägre än förväntat givet de positiva effekter som tekniken för med sig. För att bättre förstå varför det förhåller sig så behöver vi kunskap om hur lantbrukarna resonerar kring artblandning. Vad betyder artblanding för dem och vilka konsekvenser uppfattar man att artblanding leder till?

Syftet med studien är att kartlägga lantbrukares resonemangskedjor kring orsak och verkan vid tillämpning av artblandning, för att på så sätt öka kunskapen om lantbrukares attityder till artblanding. Resultaten kan användas till bättre förståelse för vad artblanding leder till i en praktisk lantbruksverksamhet. Detta har flera praktiska tillämpningsområden.

Kontakta någon av handledarna: Martin Weih (martin.weih@slu.se) eller Helena Hansson (helena.hansson@slu.se).

Fakta:

Examensarbetet utgör en del i ett samarbetsprojekt mellan forskare vid institutionen för växtproduktionsekologi och institutionen för ekonomi vid SLU.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se