Utlysningar

Gör examensarbete eller praktik på naturavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköping

Publicerad: 06 februari 2019

Välkommen att söka praktikplats eller uppslag för examensarbete på naturavdelningen på Länsstyrelsen i Jönköping!


 Vi har lång erfarenhet av att ta emot studenter för examensarbete eller praktik. På våra fem enheter arbetar vi brett med olika naturvårdsfrågor, allt från fiskevård och restaurering av våtmarker till förvaltning av vilt och naturreservat. Vi förvaltar och utvecklar dessutom nationella datasystem inom miljöområdet. Inom vissa områden har vi kommit långt, men det finns mycket kvar att göra i länet.

Därmed finns det ofta möjlighet att göra examensarbete eller praktik på någon av enheterna. Studentarbeten kan komma till stor nytta för Länsstyrelsens verksamhet och bidra till naturvårdsarbetet i länet. Exempel på tidigare examensarbeten skrivna på Länsstyrelsen finns här:

Är uteblivna bränder i skogslandskapet en bidragande orsak till igenväxning av myrmarker?De ekonomiska konsekvenserna av förekomsten av vildsvin (Sus scrofa) i Jönköpings länAnalys av nya fiskbestånd som tillkommit genom utsättningar i Jönköpings länUppföljning av laxsmoltproduktion i Vätterns tillflödenAnalys av vattentemperaturer inom olika vattendrag i två avrinningsområden

Är du intresserad och läser en relevant utbildning önskar vi att du hör av dig till någon av naturavdelningens enhetschefer eller avdelningschef för att diskutera vilka projekt som är aktuella och som du skulle kunna bidra till. Du får också gärna komma med egna idéer!

- Fiskeenheten
Anton Hallden
anton.hallden@lansstyrelsen.se
010-223 63 53

- Landenheten
Henrick Blank
henrick.blank@lansstyrelsen.se
010-223 63 69

- Enheten för naturskydd och tillsyn
Malin Lund

malin.lund@lansstyrelsen.se

010-223 63 45

- Skötselenheten
Eva Wallander
eva.wallander@lansstyrelsen.se
010-223 63 93

- Vattenenheten
Bernhard Jaldemark
bernhard.jaldemark@lansstyrelsen.se
010-223 64 03

- Naturavdelningen
Per Hallerstig
per.hallerstig@lansstyrelsen.se
010- 223 62 02

Ett urval av exempel på projekt det i nuläget finns behov av:

Friluftsliv i skyddade områden – Hur begränsar de mest välbesökta naturreservatens föreskrifter friluftslivet och vilka föreskrifter skulle innebära målkonflikter om de upphävs? [Naturskydd och tillsyn]Utvecklingen på landsbygden – Analysera och sammanställa sektorsövergripande trender på landsbygden på ett illustrativt sätt, som kan förmedlas till beslutsfattare och strateger/planerare. [Landenheten]E-DNA undervattensväxter – Undersöka om e-DNA är en bra metod för att hitta hotade undervattensväxter. [Vattenenheten]Växthusgasbalanser i restaurerade våtmarker – Stämmer verkligheten med teorierna angående minskade koldioxidutsläpp när vitmossa åter börjar växa till? Och hur lång tid tar det i så fall innan man kan börja se resultat? [Skötselenheten]Knärot ur ett artskyddperspektiv - Vilken hänsyn kräver knärot i och med artskyddsförordningen? Vilken rådgivning ges och vad har effekten blivit av genomförda åtgärder? [Naturskydd och tillsyn]

Per Hallerstig

Avdelningschef, Naturavdelningen
Länsstyrelsen i Jönköpings län

 


Kontaktinformation