Utlysningar

Artutbredningsmodellering med GIS av skogsväxter i EU:s art- och habitatdirektiv

Publicerad: 19 januari 2021

Detta arbete innebär att modellera den potentiella förekomsten av en till tre nordliga och sällsynta skogsväxter som är beroende av fuktiga skogsmiljöer, och som bedöms ha många ännu oupptäckta lokaler i Sverige. Samtliga (norna, guckusko och lappranunkel) är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, där nornan Calypso bulbosa bedöms som minskande, är rödlistad som Sårbar (VU) och har otillfredsställande status i den senaste rapporteringen till EU 2019. Modelleringen görs utifrån kända artförekomster, GIS-skikt över klimat (detaljerade vegetationszoner), övergripande vegetationstyper (Nationella Marktäckedata, NMD), skogsålder, lokalers hydrologi (SLUs markfuktighetskarta), jordarter, lutning och ev. kalkhalt.

Ansökan senast: 2021-12-31

Växter är ofta knutna och anpassade till miljöer med specifika förhållanden vad gäller ljus, mikroklimat, fuktighetsförhållanden, vattenrörelse, pH, näring, olika former av störning, historik och närvaro av andra arter. Dessutom påverkas arternas eventuella närvaro på en lokal av närhet till (historiska) förekomster av arten, relaterade till artens spridningsförmåga och -mekanismer.

I detta arbete ingår att modellera den potentiella förekomsten av två eller tre nordliga, relativt sällsynta skogsväxter som är beroende av fuktiga skogsmiljöer, och som bedöms ha många ännu oupptäckta lokaler i Sverige. Samtliga är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, där norna Calypso bulbosa bedöms som minskande, är rödlistad som Sårbar (VU) och har otillfredsställande status i den senaste rapporteringen till EU 2019. Guckusko Cypripedium calceolus och lappranunkel Coptidium lapponicum bedöms ha gynnsam bevarandestatus och klassas som Livskraftiga (LC) i Rödlista 2020. Modelleringen görs utifrån kända artförekomster, GIS-skikt över klimat (detaljerade vegetationszoner), övergripande vegetationstyper (Nationella Marktäckedata, NMD), skogsålder, lokalers hydrologi (SLUs markfuktighetskarta), jordarter, lutning och ev. kalkhalt.

Till arbetet hör att sedan verifiera ev. okända förekomster i Norrland, i förhållande till utpekade, potentiellt lämpliga förekomstområden, och kanske justera modellerna. För detta examensarbete behöver du kunskap om ekologi och naturvård på kandidatnivå, viss erfarenhet av GIS samt ett intresse för modellering.

Tilltänkta handledare på SLU Artdatabanken: Sebastian Sundberg sebastian.sundberg@slu.se, Mari Jönsson mari.jonsson@slu.se & Per Toräng per.torang@slu.se samt Ronny Alexandersson Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se, IBG, Uppsala universitet.

Fakta:

SLU Artdatabanken är ett nationellt kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi bygger upp strukturer för övervakning, datainsamling och analys av tillståndet för biologisk mångfald i Sverige, i samverkan med myndigheter, föreningar och organisationer både nationellt och internationellt. Vi genomför uppdraget Svenska artprojektet och bedriver också egen forskning inom ekologi och naturvård. SLU Artdatabanken förmedlar kunskap genom webbapplikationer, publikationer, konferenser, utställningar och seminarier, i aktiv samverkan och dialog med olika aktörer. Några av våra övriga uppdrag och verktyg är Artportalen, Artfakta, Dyntaxa, Rödlistan, Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna samt Flora- och faunavårdskonferensen. Vi är idag 80-90 anställda.