Utlysningar

Blågrön infrastruktur i en grå stadsdel

Publicerad: 10 mars 2023

I detta examensarbete får du undersöka hur Helsingborgstadsdelen Gåsebäck kan bli både miljösmartare och trevligare genom blågröna lösningar. Hur kan blågrön infrastruktur inkorporeras på ett innovativt sätt i ett område med speciella förutsättningar?

Ansökan senast: 2023-10-01

Går det att jobba med olika blågröna lösningar som inte kräver så mycket plats, och som fungerar i områden med liten andel permeabel markyta? Och kan denna blågröna infrastruktur dessutom utformas på ett sätt som ökar trivseln och får fler att vilja vistas i Gåsebäck?

Uppdragsgivare

Helsingborg är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Fram till år 2035 förväntas staden växa med cirka 40 000 nya invånare. Staden måste därför förtätas, och fler stadsdelar göras till attraktiva områden att jobba och bo i. Här kommer Stadsförnyelseprojektet H+ in i bilden, som är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Namnet H+ kommer sig av att Helsingborg ska addera fler invånare, fler företag och även fler mötesplatser. H+-området omfattas av de nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Dessa ska länkas ihop med centrum och de omkringliggande stadsdelarna.

En viktig del av H+ är den gamla industristadsdelen Gåsebäck. Tidigare har här inte funnits mycket annat än industrier och bilverkstäder, men till 2035 ska Gåsebäck förvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, verksamheter och grönområden. Medan mycket ligger i framtiden har staden gjort insatser för att öka trivseln i Gåsebäck, bland annat anordnat festivaler med street art-tema. Tråkiga och mörka offentliga utrymmen har under festivalerna förskönats av graffiti-artisters naturinspirerade konstverk, och i Gåsebäck finns numera en av Sveriges längsta graffittiväggar.

Mycket återstår dock att för att nå stadens mål med Gåsebäck: området ska både förgrönas och förskönas så att fler människor vill och kan röra sig där under dygnets alla timmar. Hur man ska nå dit är fortfarande osäkert, inte minst eftersom staden bara äger en bråkdel av marken i området. Men till sin hjälp har staden helsingborgarna. En viktig del av stadsutvecklingsprojektet i Gåsebäck har sedan början varit att se till dem som rör sig och verkar i området. Genom att lyssna på deras idéer och behov får staden hjälp att hitta vägen framåt.

Uppgift

Gåsebäck är starkt präglad av industri, vilket innebär mycket asfalt, betong och andra hårdgjorda ytor. Detta är inte optimalt för områdets vattenupptag och -hantering. När det byggs nytt i Gåsebäck är ambitionen att den befintliga VA-infrastrukturen ska kompletteras med blågröna lösningar av olika slag. Frågan är dock hur detta ska göras på ett bra sätt, givet områdets många hårdgjorda ytor och att staden bara äger en liten del av marken i Gåsebäck? I detta projekt får du undersöka hur blågrön infrastruktur kan inkorporeras på ett smart sätt i ett område med speciella förutsättningar. Går det att jobba med olika blågröna lösningar som inte kräver så mycket plats, och som fungerar i områden med liten andel permeabel markyta? Och kan denna blågröna infrastruktur dessutom utformas på ett sätt som ökar trivseln och får fler att vilja vistas i Gåsebäck?

Förslagsvis väljer du i detta projekt ut några fokusområden i Gåsebäck och ger konkreta förslag på hur blågröna lösningar skulle kunna implementeras på dessa platser. Hur mycket vatten skulle dina föreslagna lösningar kunna hjälpa att ta upp? Vilka fler fördelar kan lösningarna ge, till exempel skugga eller svalka? Vad kräver lösningarna för skötsel? Du utgår från en dialog med staden om deras utvecklingsplaner för områdena, och hur VA-infrastrukturen ser ut i dagsläget.

Ansökan

Projektet söks på Sustainalinks hemsida: https://sustainalink.se/projekt/blagron-infrastruktur-i-en-gra-stadsdel/