Veterinärprogrammet

Publicerad: 07 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

 • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
 • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
 • bidra till att en god ordning upprätthålls
 • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

 • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
 • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
 • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
 • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Studieinformation - studieuppehåll

När du behöver vara frånvarande från dina programstudier, är det viktigt att veta vad som gäller, inte minst när du så småningom vill tillbaka till studierna igen. Här förklaras några av begreppen och reglerna.

Platsgaranti: Om du har särskilda skäl (t.ex. sjukdom eller föräldraledighet) till din frånvaro, kan du ansöka om studieuppehåll. Om det beviljas kommer du att ha garanterad plats när du ska återkomma till studierna. Observera att du måste ansöka under den termin du påbörjar frånvaron, SLU beviljar inte studieuppehåll retroaktivt. Garantin gäller för kurs/-er under den termin du ska återkomma till, under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven samt att du har anmält dig och tackat ja till platsen i tid. Om du påbörjade studieuppehållet mitt i en kurs kan du inte anmäla dig igen till kursen på antagning.se, utan då anmäler du istället direkt till kursledaren att du vill bli omregistrerad, senast sista anmälningsdag. Mer om sista anmälningsdag och andra viktiga datum hittar du på sidan Viktiga datum. När du väl är tillbaka har du förbrukat din platsgaranti. Inför kommande terminer gäller samma regler för dig som för de studenter som följt programmet utan frånvaro.

Utan platsgaranti – ”i mån av plats”: Om du inte har särskilda skäl till din frånvaro gäller att du får återkomma till studierna i mån av plats. Anmäl din planerade frånvaro till programstudierektor snarast möjligt. När du vill återkomma anmäler du dig till kursen/-erna (alternativt anmäler till kursledaren att du vill bli omregistrerad) senast sista anmälningsdag som vanligt. Om det finns tillräckligt med platser på kursen får du ett antagningsbesked och tackar ja till platsen. Annars sker ett urval (läs mer om urval och prioritering nedan) och då finns en risk att du hamnar på reservplats till kursen. Reservantagningen sker i samband med kursstart, och det är inte säkert att alla reserver kan erbjudas plats. Eventuell omregistrering sker efter att reservantagningen är klar. ”I mån av plats” fortsätter sedan att gälla under resten av din studietid på programmet, d.v.s. inför varje kommande termin.

Urval och prioritering: Om det finns fler anmälda (behöriga) studenter till en kurs än det finns platser, sker ett urval. Studenter med platsgaranti och aktiva studenter som följt programmet utan frånvaro ges företräde till kursen (prioritering enligt SLU:s antagningsordning 3.10). Studenter som någon gång under programmet varit frånvarande rankas sinsemellan efter antal avklarade poäng inom programmet, och efter att eventuella kvarvarande platser gått till den eller de högst rankade placeras resten på en reservlista. Om någon av dem som redan fått en plats lämnar återbud erbjuds den platsen till den som står överst på reservlistan. Erbjudande om reservplats kan komma så tidigt som direkt efter urvalet och så sent som två veckor in på kursen, så håll noggrann, daglig uppsikt på den e-postadress som du har angett på antagning.se.

 

Generell information om studieuppehåll och blankett för att anmäla studieuppehåll och ansöka om platsgaranti vid återkomsten till studierna hittar du på sidan Studieuppehåll och studieavbrott.

Studieinformation - veterinärprogrammet

Anmälan till nästa kurs

Studenter på veterinärprogrammet anmäler sig via http://www.antagning.se till kurser från och med årskurs 2:

 • Inför HT åk 2 - anmälan till VM0113
 • Inför VT åk 2 - anmälan till VM0114, VM0115
 • Inför HT åk 3 - anmälan till VM0118, VM0122, VM00120
 • Inför VT åk 3 - anmälan till VM0123, VM0121, VM0132, VM0133
 • Inför HT åk 4 - anmälan till VM0125, VM0131
 • Inför VT åk 5 - anmälan till VM0129
 • Inför HT åk 6 - anmälan till EX1003

Anmälan till kurser görs senast 15 oktober/15 april terminen innan kursen ska gå. Vid frågor, kontakta programstudierektor eller antagning@slu.se.

Riktlinjer för muntliga tentamina

 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinikvistelse ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen.
 2. En lärare genomför examinationen. Examensvittnen kan finnas med vid examinationstillfället.
 3. Tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Examinerande lärare ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen.
 4. Examinationen ska även ses som ett inlärningstillfälle.
 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga.
 6. Om en student ges betyget "ej godkänd" ska beslutet motiveras.
 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i anslutning till tentamenstillfället.
 8. Student som underkänts har rätt att byta examinerande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl avser här till exempel att annan examinerande lärare med relevant kompetens saknas eller att studentens begäran saknar bärande argument.

Examensarbete

All information du behöver inför och under ditt examensarbete (30 hp) i årskurs 6 finns på sidan Examensarbeten inom VH-fakulteten, på kurshemsidan för kurs EX1003 eller i Canvasrummet för examensarbetet.

Öppna eftermiddagar inom veterinärprogrammet 2022/2023

(ej schemalagda inom ordinarie kurs) Fastställda i Programråd Veterinär  2022-04-11 samt 2022-09-26

Onsdagen den 7 september

Onsdagen den 5 oktober

Onsdagen den 16 november

 • VMF:s näringslivsdag

Onsdagen den 7 december

Onsdagen den 11 januari

 • Muntliga redovisningar examensarbeten

Onsdagen den 1 februari

Onsdagen den 1 mars

Onsdagen den 5 april

Onsdagen den 3 maj

Utbildningsplan

Veterinärprogrammet

Programkod:
VY009

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till veterinärprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:

• Biologi 2

• Fysik 2

• Kemi 2

• Matematik 4

alternativt

• Biologi B

• Fysik B

• Kemi B

• Matematik D

Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för veterinärexamen:

För veterinärexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som veterinär.

Kunskap och förståelse För veterinärexamen ska studenten • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det veterinärmedicinska området, inbegripet fördjupade kunskaper om djurens sjukdomar och skador, • visa insikt i djurhållningens förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället såväl nationellt som internationellt, • visa kunskap om ekonomi, organisation och författningar som är av betydelse för det veterinära området.

Färdighet och förmåga För veterinärexamen ska studenten • visa förmåga att självständigt diagnostisera sjukdomar och skador hos djur samt besluta om och utföra adekvat medicinsk och kirurgisk behandling inom grundläggande djursjukvård, • visa förmåga att genomföra åtgärder inom förebyggande djurhälsovård, • visa förmåga att identifiera problem och vidta nödvändiga åtgärder avseende samhällets krav på djurskydd, smittskydd och säkra livsmedel, • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det veterinära området med olika grupper samt kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och, • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom det veterinära området och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Värderingsförmåga och förhållningssätt För veterinärexamen ska studenten • visa förmåga till helhetssyn i sin yrkesutövning och utifrån ett vetenskapligt synsätt kunna göra bedömningar med beaktande av folk- och djurhälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter, • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot djur och djurägare, • visa förmåga att bedöma sina egna gränser i yrkesutövningen, och • visa förmåga att självständigt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Veterinärprogrammet syftar till en veterinärexamen som är en yrkesexamen.

Student som uppfyller fordringarna för veterinärexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen veterinärexamen (Degree of Master of Science in Veterinary Medicine).

Examenskrav

Veterinärexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 330 högskolepoäng med följande krav:

• 180 högskolepoäng kurser i huvudområdet veterinärmedicin på grundnivå med successiv fördjupning (G1N, G1F, G2F)

• 150 högskolepoäng kurser i huvudområdet veterinärmedicin på avancerad nivå (A1N, A1F) inklusive 30 högskolepoäng självständigt arbete (masterarbete, A2E)

• alla obligatoriska programkurser

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet syftar till att ge studenterna en veterinärmedicinsk utbildning avseende djursjukvård för enskilda individer och djurgrupper, för djurslag i människans omvårdnad. Däri ingår förebyggande hälsoarbete, avlivning, slakt, smittskydd, säker livsmedelsproduktion och veterinärmedicinskt folkhälsoarbete inom begreppet One health. En viktig del av utbildningen ger kunskaper om säkra livsmedel och detta inkluderar uppfödning av lantbrukets djur samt produktion, distribution och hantering av livsmedel.

Programmet innehåller en basvetenskaplig och en klinisk del. Under de basvetenskapliga åren ingår de ämnesområden som är nödvändiga för att förstå uppbyggnaden och funktionen hos det friska djuret. Därefter undervisas hur sjukdomar hos djur uppkommer, utvecklas och manifesteras, hur läkemedel utövar sina effekter och principer för ett optimalt läkemedelsval. De inledande åren innehåller också undervisning om hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende, välfärd, produktion och prestation hos våra husdjur. Under de kliniska åren, årskurs 4-5, får studenterna träning i att bedöma sjukdomstecken och att tillämpa och kritiskt värdera de metoder som används för att utreda, åtgärda, behandla samt förebygga sjukdom hos såväl enskilda djur som i djurgrupper. I de kliniska kurserna ingår att värdera ekonomiska och djuretiska konsekvenser vid terapi och att tillämpa en helhetssyn i frågor som rör djurskydd, smittskydd och hållbarhetsaspekter samt att arbeta enligt gällande lagstiftning.

Utbildningen syftar också till att studenterna ska utveckla ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt i sin yrkesroll. Studenterna ska bli medvetna om det ansvar för kommunikation med djurägare, medarbetare, näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt som den veterinära yrkesrollen innebär. Skriftlig och muntlig presentation, självständigt kunskapssökande med kritisk källgranskning, samt förmåga till analys och syntes tränas under utbildningen. Studenterna gör även bedömningar av frågeställningar som anknyter veterinärmedicin till humanmedicin, biologi, husdjurs- och livsmedelsvetenskap.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete (masterarbete) på 30 hp, där studenten både experimentellt och teoretiskt får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom veterinärmedicin.

Programmet ges huvudsakligen på svenska. En stor del av undervisningen sker i grupper och av den schemalagda tiden är en omfattande del obligatorisk. En stor del av anvisad litteratur är på engelska.

En väl fungerande studiemiljö präglas av öppenhet, jämställdhet och ett inkluderande sätt. SLU har ett aktivt arbete för jämställdhet och lika villkor, vilket främjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Kurser i programmet

(obligatoriska kurser i fetstil)

År 1

Anatomins grunder, 8 hp (veterinärmedicin, G1N)

Biomedicinsk baskurs, 20 hp (veterinärmedicin, G1N)

Organens struktur och funktion, 32 hp (veterinärmedicin, G1N)

År 2

Allmän sjukdomslära, 32 hp (veterinärmedicin, G1F)

Speciell patologi, 14 hp (veterinärmedicin, G1F)

Farmakologi och toxikologi, 14 hp (veterinärmedicin, G2F)

År 3

Populationsmedicin, 16 hp (veterinärmedicin, G1F)

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi, 7 hp (veterinärmedicin, G2F)

Vetenskapligt förhållningssätt, 9 hp (veterinärmedicin, G2F)

Försöksdjursmedicin, 3 hp (veterinärmedicin, G2F)

Livsmedelssäkerhet, 13,5 hp (veterinärmedicin, G2F)

Hästens rörelseapparat – kliniskt tillämpad och komparativ anatomi, 4 hp (veterinärmedicin, G2F)

Klinisk propedeutik och bilddiagnostik, 7,5 hp (veterinärmedicin, G2F)

År 4-5, kliniska år

Veterinärmedicinsk propedeutik, 18 hp (veterinärmedicin, A1N)

Klinisk veterinärmedicin, 95 hp (veterinärmedicin, A1F)

Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi, 7 hp (veterinärmedicin, A1F)

År 6

Självständigt arbete i veterinärmedicin, 30 hp (veterinärmedicin, A2E)

Praktikkurser

Praktik - lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap, GXX)

Praktik - lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp (lantbruksvetenskap/husdjursvetenskap, GXX)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till veterinärprogrammet hösten 2016 eller tidigare kan ta ut veterinärexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan om kraven är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Övriga föreskrifter

Kurserna Praktik – lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp, och Praktik – lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp, kan inte ingå i examen i sin helhet. Möjlighet finns dock att använda en eller båda som grund för tillgodoräknande motsvarande del av kursen Populationsmedicin.

I veterinärprogrammet, 330 hp, ingår 90 hp på grundnivå med successiv fördjupning i huvudområdet veterinärmedicin, och 60 hp på avancerad nivå med fördjupning i huvudområdet veterinärmedicin, vilket ger möjlighet för den som kompletterar de programkopplade kurserna med ett självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp (G2E), att ansöka om kandidatexamen och masterexamen med huvudområdet veterinärmedicin.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på veterinärprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Revidering av utbildningsplan

Versionshantering av utbildningsplanen, version 2: Smärre förtydligande i beskrivningen av programmet. Justering av kurslistan för år 2 och 3. Den student som påbörjat utbildningen enligt version 1 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 2.

Versionshantering av utbildningsplanen, version 3: Ändringar i beskrivningen av programmet. Justering av kurslistan för år 4 och 5. Den student som påbörjat utbildningen enligt version 1-2 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 3.

Versionshantering av utbildningsplanen, version 4: Borttagning av begreppet ”områdesbehörighet” i förkunskapskraven. Anpassning av fasta textavsnitt och övrig layout till de nya anvisningarna för utbildningsplaner. Smärre justering i kurslistan för år 3 (en kurs delas upp i två). Den student som påbörjat utbildningen enligt version 1-3 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 4.

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema Veterinärprogrammet 2023/2024 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2022/2023 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2021/2022 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2020/2021 (pdf)

Ramschema läsår 23/24


Kontaktinformation

Programstudierektor Veterinärprogrammet

Helene Hamlin, universitetslektor 
Institutionen för kliniska vetenskaper
Helene.Hamlin@slu.se, 018-67 14 68 

Stf programstudierektor Veterinärprogrammet

Karin Vargmar, universitetsadjunkt
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap/ Enheten för patologi
Karin.Vargmar@slu.se 018-67 21 77

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se