Skogliga stipendier

Senast ändrad: 16 mars 2021
Isländskt vattenfall
Isländskt vattenfall. Foto: Sara Holappa-Jonsson

Det finns flera stipendier att söka för dig som är student vid fakulteten för skogsvetenskap. Nedan hittar du information om vad du söka stipendium för och hur du söker.

Ansökningsperiod: 1/3-31/3

Det finns flera stipendier att söka för dig som är student eller tagit ut examen vid fakulteten för skogsvetenskap. Här nedan hittar du länk till ansökningsformulär och instruktioner samt kort information om fonderna.

Stipendier att söka

Forna elevers stipendiefond
Eugen Hembergs stipendiefond
Magda och Folke Carlssons stipendiefond
Albert N. Cedergrens reseunderstödsfond
Nils Delins stipendiefond
Tage Engströmers stipendiefond
Ludvig Mattsson Mårns stipendiefond
Magnus Nordquists stipendiefond
Skandias stipendiefond
Wilhelm Smitts stipendiefond
Fonden till Tor Jonssons minne

Stipendier att söka – för dig som är student

Forna elevers stipendiefond

Tre stipendier delas ut. Till stipendiater utses två studerande på jägmästarprogrammet och en studerande på skogsmästarprogrammet, som med ”nit och framgång bedrivit sina studier och iakttagit ett hedrande uppförande”. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Eugen Hembergs stipendiefond

Stipendium utdelas till programstudent vid fakulteten för skogsvetenskap, som framgångsrikt bedrivit sina studier och visat särskilt intresse för något av ämnena skogsskötsel eller skoglig zooekologi (viltekologi/skogsentomologi eller faunadelen i naturvårdsbiologi) lämpligtvis för genomförande av examensarbete i något av nämnda ämnesområden.

Magda och Folke Carlssons stipendiefond

Utdelas som resestipendium till ordinarie studerande på jägmästarprogrammet eller till, från fakulteten för skogsvetenskap, nyutexaminerade jägmästare/skogliga magistrar, som avlagt examen efter den 1 april 2010, som bidrag till täckande av kostnader för enskilda skogliga studieresor till utlandet.  1/10 av stipendiebeloppet betalas inte ut förrän reseberättelse inlämnats och godkänts.

Tage Engströmers stipendiefond

Utdelas till en studerande på jägmästarprogrammet som visat lämplighet för sitt yrke. Släktingar till donatorerna, som uppfyller detta villkor, äger företräde. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Ludvig Mattsson Mårns stipendiefond

Utdelas som ekonomiskt bidrag under utbildningsåren till studerande på jägmästarprogrammet för studier inom ämnena skogsekonomi eller skogsteknik, - företrädesvis i någon internordisk fråga.

Magnus Nordquists stipendiefond

Utdelas som stipendium till studerande på jägmästarprogrammet, i första hand till den som visat fallenhet för skogsmatematiska studier. Företräde har student som är född i Västernorrlands eller Norrbottens län.

Skandias stipendiefond

Högst tre stipendier till studerande på jägmästarprogrammet, som bedrivit sina studier med nit och framgång samt iakttagit ett hedrande uppförande. Stipendiet får innehas mer än en gång. Förutsätter medlemskap i Skogshögskolans studentkår.

Wilhelm Smitts stipendiefond

Utdelas som stipendium till studerande på jägmästarprogrammet som ådagalagt flit, intresse och lämplighet för sitt yrke.

Torsten Wangenbergs stipendiefond

Utdelas till en eller flera studerande på jägmästarprogrammet som bidrag till kostnader för studieresor avsedda att fullständiga deras utbildning.

Fonden till Tor Jonssons minne

Utdelas varje år som resestipendium för studieresa, enskilt eller i grupp, i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island och Norge, inklusive Sverige) till studenter vid skogsfakulteten.

Examensarbete: För resor som genomförs i samband med examensarbetets genomförande kan ansökan göras löpande under året. Ansökan skall även i detta fall göras innan resa genomförs och kopia på godkänd arbetsplan skall bifogas.

¼ av stipendiebeloppet betalas inte ut förrän reseberättelse inlämnats och godkänts.

Sök här>>

Stipendier att söka - för dig som tagit ut examen

Albert N. Cedergrens reseunderstödsfond

Utdelas till, från fakulteten för skogsvetenskap, utexaminerade jägmästare/skogliga magistrar för skogsvetenskapliga studier i främmande land. Delas ut vartannat år. 2021 är ordinarie år. (Varje år kan dock resterande summa från tidigare år ut delas ut).

Nils Delins stipendiefond  

Utdelas till, från fakulteten för skogsvetenskap inom 5 år utexaminerade jägmästare och skogliga magistrar (för 2021 studenter med examen från 2016 eller senare), för studieresor i språk eller affärsteknik i utlandet.*

*Intyg om antagning till språkkurs eller kurs i affärsteknik ska uppvisas innan stipendiet utbetalas.

Ansökan

Stipendium för studieresor: Du måste alltid skicka in ansökan innan du genomför din resa. Stipendium beviljas inte i efterskott.
Ansökningstid:  1 mars till 31 mars 2021.
Beslut fattas under maj och du meddelas beslutet.

Stipendiet betalas ut i förskott med 2/3 delar. Först när du genomfört din resa och lämnat in en reseberättelse utbetalas det återstående beloppet.

Skicka både på webben och till Registrator, SLU, 901 83 Umeå

På sidan instruktioner för hur du fyller i ansökan hittar du viktig information om hur du söker och vad som ska ingå i ansökan och ansökningsformuläret.

Det är inte möjligt att lämna in en gruppansökan utan varje person måste lämna in en egen ansökan även om ni avser att delta i en gemensam resa.

Instruktioner för hur du fyller i ansökan 

Ansökningsformulär.

Reseberättelse

Om du får ett stipendium ska du skriva en reseberättelse och skicka in. Kom ihåg att först när din reseberättelse är insänd och godkänd betalas återstående belopp av det beviljade stipendiet ut.

Här skickar du in din reseberättelse.