Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Publicerad: 30 april 2019
veterinar1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på tilläggsutbildningen.

Här hittar du information om utbildningen, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - studiehandboken

Studieinformation - tillgodoräknande

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i tilläggsutbildningen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska kurserna. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk kurs motsvaras av något du tidigare läst, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande.

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande! Tillgodoräknade poäng räknas inte som studieresultat av CSN.

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Studieinformation - tilläggsutbildningen

Dokument

Plan för tilläggsutbildningen

Grafiskt ramschema 2019/2020

Grafiskt ramschema 2018/2019

Grafiskt ramschema 2017/2018

Riktlinjer för muntliga tentamina

  1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinisk tjänstgöring ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen.
  2. En lärare genomför examinationen. Examensvittnen kan finnas med vid examinationstillfället.
  3. Tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Examinerande lärare ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen.
  4. Examinationen ska även ses som ett inlärningstillfälle.
  5. Varje student ska få minst en övergripande fråga.
  6. Om en student ges betyget "ej godkänd" ska beslutet motiveras.
  7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i anslutning till tentamenstillfället.
  8. Student som underkänts har rätt att byta examinerande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl avser här till exempel att annan examinerande lärare med relevant kompetens saknas eller att studentens begäran saknar bärande argument.
Fakta

Utbildningen ges på svenska.

Det engelska namnet på utbildningen är Supplementary education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland.


Kontaktinformation

Koordinator - Tilläggsutbildning för veterinärer

Jeanette Hanson, universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper/ avdelningen för kirurgi och medicin
TU-VET@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se