Hållbar stadsutveckling - masterprogram

Publicerad: 24 augusti 2023

Information till dig som är student på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering och förvaltning. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

 
 

Välkomstbrev Hållbar stadsutveckling 2023

Grattis till din plats på mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling vid SLU i Alnarp och Malmö universitet. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du all information som du behöver som ny student på SLU, som välkomstaktiviteter på ditt campus och program för uppropsdagen.

De kommande 2–3 åren kommer att innebära en hög grad av självständighet, men också mycket arbete i grupp, ofta tillsammans med studenter med helt annan bakgrund. Det kommer också att innebära kontakter med olika företrädare för relevanta branscher och inblickar i olika projekt kring hållbar stadsutveckling, samt teoretisk fördjupning och förankring.

Under studietiden kommer du att läsa kurser vid både SLU och Malmö universitet, ibland tillsammans med studenter som läser fristående kurser. Vi betraktar blandningen av kompetenser bland studenter, lärare och mellan de båda lärosätena som en viktig tillgång och det ger stort perspektiv till programmet. Det gör att vi kan tillgodose ett ökande behov av personer med olika bakgrund som har förmåga att driva hållbarhetsprocesser i alla delar av samhället.

Du börjar dina studier med kursen Stadens utmaningar på SLU som ges parallellt med Hållbar stadsutveckling i teori och praktik på Malmö universitet.

Malmö universitets

- Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Du hittar all information som du troligtvis behöver som Ny student på SLU, på sidan Ny student. Där får du också information om välkomstaktiviteter på Alnarp. 

Varmt välkommen till programmet!
Helena Mellqvist, programstudierektor SLU och Peter Parker, programansvarig MaU

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2023 finns följande platser lediga på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling i Alnarp:

 • Åk 1: 0 platser
 • Åk 2: 6 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master

Programkod:
LM004

Beslutsdatum:
2015-12-04

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning krävs examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden (definierade enligt huvudområdesgrupper, SUN 2000):

• Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (inklusive landskapsarkitektur)

• Geografi

• Miljövetenskap

• Statsvetenskap

• Företagsekonomi

• Nationalekonomi

• Ledarskap och organisation

Alternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem. Även studenter med kandidatexamen med programkoppling till Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram är behöriga.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från SLU omfattande minst 180 högskolepoäng. För sökande med examen från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning syftar till en masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Programmet möjliggör också en magisterexamen i byggd miljö vid Malmö Universitet.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

 • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),

 • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E),

 • maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Det övergripande syftet med programmet är att ge en fördjupad kunskap inom hållbar stadsutveckling. Eftersom arbetet med att skapa hållbara lösningar med nödvändighet innefattar olika perspektiv såsom ekonomiska, sociala och ekologiska är det viktigt för programmets grundidé att studenterna rekryteras från olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder. Programmet riktar sig därför såväl till redan yrkesverksamma som till nyutexaminerade kandidater inom en rad skilda, men i sammanhanget relevanta ämnesområden. Programmet ges i samarbete med Malmö Universitet och anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Syftet är att i största möjliga utsträckning ta tillvara deltagarnas olika förkunskaper samtidigt som det ges en teoretisk fördjupning huvudsakligen inom landskapsarkitektur och byggd miljö. Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister.

Det finns valbarhet avseende kurser inom ramen för programmet i årskurs 1 under vårterminen, där två kurser av tre som ges på Malmö Universitet ska väljas. De studenter som vill ha fler alternativ får själva ordna det. Kurserna under årskurs 1 ges parallellt och på halvfart, varför det är möjligt att förlänga studietiden till två år för den delen av programmet (vilket gör att studietiden för hela programmet i så fall blir totalt tre år). Kurserna i årskurs 2 ges däremot på helfart.

Samtliga examensmål blir i princip berörda redan under den första terminen, men fördjupas under resten av programmet och de vetenskapliga aspekterna tränas särskilt i samband med det avslutande självständiga masterarbetet. Det finns möjlighet att välja kursen för examensarbete för magisterexamen som ger möjlighet att ta ut en magisterexamen på Malmö Universitet.

Studenterna förväntas förvärva kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling. Man ska också kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser. Vidare är det viktigt att kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder i att skapa en hållbar utveckling samt att kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.

Till de färdigheter som programmet möjliggör hör att kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv och att kunna lägga fram förslag och motivera dessa inför olika viktiga intressenter inom hållbar stadsutveckling. En mycket viktig princip inom programmet är att kunna initiera, organisera och leda processer för hållbar stadsutveckling, baserat på en förståelse för komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling.

Programmet ges på svenska.

Kurser i programmet

Programmet utgörs av sju kurser, varav fyra ges vid Malmö universitet, samt självständigt arbete. Vid antagning till programmet antas studenterna också till kursen ”Stadens utmaningar” och ”Hållbar stadsutveckling i teori och praktik”. I årskurs 1 under vårterminen erbjuds tre kurser vid Malmö Universitet, av vilka normalt två väljs. Ett självständigt arbete på 30 hp (landskapsarkitektur, A2E) är obligatoriskt för masterexamen.

Huvudområde:
LK = landskapsarkitektur

BY = byggd miljö

Hp = högskolepoäng

År 1
Stadens utmaningar, 15 hp (LK, A1N)
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik, 15 hp (BY, A1N) (Malmö universitet)
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp (inget huvudområde, A1N) (Malmö universitet)
Hållbar urban mobilitet, 15 hp (BY, A1N) (Malmö universitet)
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling, 15 hp (BY, A1E) (Malmö universitet)

År 2 (obligatorisk kurs i fetstil)
Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs, 15 hp (LK, A1N)
Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs, 15 hp (LK, A1F)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, A2E – Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master, 30 hp (LK, A2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb samt på Malmö universitets webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Före 2019 gavs programmet i samarbete med Malmö högskola numera Malmö universitet.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Ramschema läsår 23/24

 Översiktsbild Ramschema läsåret 23/24

Årskurs 1

Stadens utmaningar

2023-08-28 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Trainee-program

i Göteborgstrakten! Ett utmärkt tillfälle efter examen! Länk till Framtidens samhällsbyggare.

Utbildningens struktur

Utbildningen är flexibelt uppbyggd genom att du har möjlighet att läsa delar av den på halvfart. Årskurs ett består av fyra kurser om vardera 15 hp, som var och en läses över en hel termin på halvfart. Du kan välja att läsa två kurser parallellt och bli klar med årskurs ett på ett år istället för två. I årskurs två är upplägget två kurser på helfart och ett avslutande självständigt arbete på 30 hp (vilket kan genomföras på hel- eller halvfart), vilket leder till en masterexamen i landskapsarkitektur.

Schemalagd undervisning på enskilda kurser är normalt förlagd till två dagar i veckan, antingen i Malmö eller i Alnarp (som ligger strax utanför Malmö). Avvikelser från detta kan förekomma, särskilt vid exkursioner och studiebesök.

Årskurs 1, hösttermin

Stadens utmaningar (15 hp, halvfart)

måndag, tisdag

Kursen inleder utbildningen och presenterar stadens förutsättningar med de komplexa problem som måste hanteras för att driva utvecklingen mot hållbarhet. Kursen skapar en gemensam grund för de fortsatta studierna i utbildningen. Kursen ges vid SLU i samarbete med Malmö universitet.

Hållbar stadsutveckling i teori och praktik (15 hp, halvfart)

torsdag, fredag

Kursen utgår ifrån ett antal fallstudier och teoretisk litteratur. Vi analyserar fallstudierna för att bygga upp en förståelse för vad hållbar utveckling är och hur man kan arbeta med hållbar stadsutveckling i praktiken. Kursen ges på Malmö universitet.

Årskurs 1, vårtermin

Projekt- och processledning (15 hp, halvfart)

måndag, tisdag

Kursen behandlar ledarskap, organisationsutveckling och lärandeprocesser. Du kommer att lära dig om de teorier och verktyg som krävs för att på ett professionellt sätt organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Kursen ges på Malmö universitet.

Hållbar stadsutveckling, projektkurs (15 hp, halvfart)

torsdag, fredag

Kursen bygger på att du gör en egen förstudie kring ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Här kan du utgå ifrån redan planerade stadsutvecklingsprojekt eller utveckla egna idéer i samverkan med företag, kommuner eller andra aktörer. Kursen ges på Malmö universitet.

Under höst- och vårterminen kommer frivilliga exkursioner att genomföras vissa onsdagar.

Årskurs 2, hösttermin

Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs (15 hp, helfart period 1)

och

Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs (15 hp, helfart period 2)

Kurserna ger en fördjupad kunskap kring de resurser som offentliga och privata aktörer kan mobilisera för att främja en hållbar stadsutveckling i den redan byggda miljön samt avser att ge en bild av tendenser och drivkrafter inom modern stadsplanering. Fokus är alltså på utveckling och förvaltning av det redan byggda för att skapa hållbara städer. En viktig aspekt är planeringsstrategier för en hållbar utveckling inom den framtida infra- och bebyggelsestrukturen. Kurserna innebär samverkan med olika aktörer och ges vid SLU.

Årskurs 2, vårtermin

Självständigt arbete (30 hp)

Ett större självständigt arbete utgör slutpunkten i masterutbildningen. Arbetet innebär att man själv i samråd med en eller flera handledare planerar och genomför ett arbete i hållbar stadsutveckling. Arbetet kan göras på hel- eller halvfart över en eller två terminer. Kursen är en förutsättning för att man ska få ut en masterexamen. Arbetet examineras vid SLU.

Fakta

 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Sustainable Urban Management - Master's Programme.

Kontaktinformation

Programstudierektor Hållbar stadsutveckling

Helena Mellqvist, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-41 54 69
E-post: helena.mellqvist@slu.se

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson, tel: 040-41 5463, helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Jessica Jonerheim,  tel: 040-41 5014, E-post: Jessica Jonerheim

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se