Ny sökning
SH0155

Skogsgården Företaget

Efter genomgången och godkänd kurs har studenten utvecklat sin förmåga att bedöma en skogsfastighets värde, att genomföra en fastighetsöverlåtelse samt att handha den ekonomiska förvaltningen av fastigheten och kunna hjälpa enskilda skogsägare att på ekonomiska grunder fatta strategiska beslut. Studenten har även ökat sina kunskaper om olika samverkansformer, planeringssituationen, småskaligheten och andra frågor specifika för det svenska familjeskogsbruket.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0155-10272 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0155

Läsåret 2023/2024

Skogsgården Företaget (SH0155-10151)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2021/2022

Skogsgården Företaget (SH0155-10024)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skogsgården Företaget (SH0155-10003)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogsgården Företaget (SH0155-10040)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogsgården Företaget (SH0155-10085)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Skogsgården Företaget (SH0155-10080)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Skogsgården Företaget (SH0155-10186)

2016-08-29 - 2016-11-06

Kursplan och övrig information

Kursplan

SH0155 Skogsgården Företaget, 15,0 Hp

The Forest Estate -The Enterprise

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Kunskaper motsvarande 90 hp i skogshushållning eller

- Kunskaper motsvarande 90 hp i skogsvetenskap

Mål

Målet med kursen Skogsgården företaget är att deltagarna ska lära sig mer om hur man värderar en skogsfastighet, genomför en fastighetsöverlåtelse, sköter den ekonomiska förvaltningen och hjälper enskilda skogsägare att på ekonomiska grunder fatta strategiska, taktiska och operativa beslut. Studenten skall även öka sina kunskaper om olika samverkansformer, planeringssituationen, småskaligheten och andra frågor specifika för det svenska familjeskogsbruket. Detta innebär att studenten skall kunna:- bedöma en skogsfastighets värde utifrån flera viktiga aspekter;- planera och genomföra en affärsförhandling;- redogöra för vad som är väsentligt avseende juridik och teknik vid en fastighetsöverlåtelse;- sköta en skogsfastighets redovisning med hjälp av ett datorbaserat redovisningsprogram, samt upprätta en deklaration för fastigheten;- beskriva olika samverkansformer inom det mindre skogsbruket;- formulera mål och göra beslutskalkyler för strategisk, taktisk och operativ planering i samverkan med enskilda skogsägare;- ge råd och stöd i beslutsprocessen till enskilda skogsägare med mindre skogsinnehav baserat på identifierade brister;- ge råd och stöd i beslutsprocessen till enskilda skogsägare med mindre skogsinnehav baserat på identifierade brister.

Innehåll

Skogsgården Företaget är en kurs som är inriktad på den mindre skogsfastigheten. Värdering, överlåtelse, ekonomisk planering och uppföljning behandlas utifrån den enskilda skogsägarens perspektiv.Kursen är en yrkesförberedande kurs innehållande flera obligatoriska övningar med såväl muntlig som skrifltig redovisning. Bl.a genomförs ett antal värderingar. Förutsättningarna för köp och innehav analyseras. En fiktiv skogsfastighet köps och redovisning, bokslut och deklaration tas fram för de två första åren. I kursen belyses också olika, för skogsägaren viktiga, samverkansformer. Rådgivning till skogsägare och förhandlingsteknik är andra obligatoriska inslag i kursen som examineras praktiskt. Stor vikt läggs i kursen på möten med yrkesverksamma som står för beprövad erfarenhet. På dessa föreläsningar med branschföreträdare krävs närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkänd skriftlig tentamen samt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0006, SG0020

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0155 Anmälningskod: SLU-10272 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%