Ny sökning
LU0101

Lokala perspektiv

I den här kursen får du förbereda dig för en exkursion genom att ta del av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Under exkursionen på ca tre till fem dagar får du besöka lantbrukare och andra företagare, lokala grupper och enskilda landsbygdsbor och bekanta dig med deras verksamheter.Kursen ger dig kunskaper om vilken betydelse privat, offentlig och ideell sektor har och har haft i ett landsbygdsutvecklingsperspektiv

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LU0101

Läsåret 2022/2023

Lokala perspektiv (LU0101-20059)

2022-12-02 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Lokala perspektiv (LU0101-20135)

2021-12-03 - 2022-01-16

Kursplan

LU0101 Lokala perspektiv, 7,5 Hp

Local perspectives

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hemtenta 5,5 0102
Problembaserad studie 1,0 0103
Seminariedeltagande 1,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en god förståelse av olika landsbygder ur lokala perspektiv.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- reflektera över vilken betydelse privat, offentlig och ideell sektor har och har haft i ett landsbygdsutvecklingsperspektiv

- redogöra för landsbygdens huvudsakliga aktörer

- muntligt och skriftligt diskutera lokala perspektiv på landsbygdsutveckling.

Innehåll

Studenterna förbereder genom föreläsningar, litteraturstudier och seminarier en studieresa inom kursen då de besöker lantbrukare och andra företagare, lokala grupper och enskilda landsbygdsbor och bekantar sig med deras verksamheter.Studenterna gör dels ett grupparbete som presenteras muntligt och skriftligt, dels skriver de en individuell text. Både teoretiska och praktiska moment ingår i kursen, såsom litteraturstudier, seminarier och studier i fält.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd hemtentamen. Godkänt grupparbete och godkända individuella texter. Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier samt studieresa.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma. Vissa föreläsningar kan genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0083, LU0097

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

1) One uniform welfare state or a multitude of welfare municipalities? The evolution of local variation in Swedish eldercare.
**Länk: **https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9515.2010.00725.x
**Författare: **Trydegård, Gun-Britt och Thorslund, Maths
**Kommentar: **Social policy an d administration 44 (4) 495-511

2) Omsorgsfylld landsbygd, Rumsliga perspektiv på åldrande och omsorg på den svenska landsbygden
**Länk: **http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=LIST_LATEST&language=sv&pid=diva2%3A770264&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-7573
**Författare: **Bygdell, Cecilia
**Kommentar: **Upplands Forminnesförenings Tidskrift 56. Ss 29-60; ss 189-193

3) Spotting good ageing: using welfare theory of health to frame the agency of older adults with immigrant backgrounds to attain good ageing
**Länk: **https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2156857X.2021.1902377
**Författare: **Carl Johansson, Ildikó Asztalos Morell, Daniel Lindberg & Lena-Karin Gustafsson
**Kommentar: **Nordic Social Work Research, DOI: 10.1080/2156857X.2021.1902377

4) Work-integrated learning and health literacy as catalysts for Roma empowerment and social inclusion: A participatory action research,
**Länk: **https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1476750317702951
**Författare: **Eklund Karlsson, L. Karin C Ringsberg and Crondahl, K.,
**Kommentar: **Action Research 2019, Vol. 17(4) 549–572

5) The realm of freedom in new rural governance: Micro-politics of democracy in Sweden
**Länk: **https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718516302913
**Författare: **Seema Arora-Jonsson
**Kommentar: **Geoforum 79 (2017) 58–69

6) Future ageing: welfare technology practices for our future older selves
**Länk: **https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001632871730229X
**Författare: **Cozza M., Crevani, L., Hallin, A., Schaeffer, J.
**Kommentar: **Special Issue on “Socio-technical futures and the governance of innovation processes”, Futures. The journal of policy, planning and futures studies, vol 109, pp. 117-129

7) Local: global.
**Länk: **https://www.doi.org/10.4135/9781446216293.n9
**Författare: **Cox, K.
**Kommentar: **Cox, K. (2005). Local: global. In P. Cloke, & R. Johnston (Eds.), Spaces of geographical thought: Deconstructing human geography's binaries (pp. 175-198). SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781446216293.n9

8) Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy.
**Länk: **https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00233.x
**Författare: **Bridge, G.
**Kommentar: **Bridge, G. (2009), Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy. Geography Compass, 3: 1217-1244. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00233.x

9) Rural Development
**Författare: **Kjell Hansen och Adam Pain
**Kommentar: **Kjell Hansen och Adam Pain (2019) Rural Development, avsnitt om Livelyhood från Introkursen

10) Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra Afrika.
**Författare: **Hajdu, Flora.
**Kommentar: **Hajdu, Flora. 2015. Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra Afrika. Ymer 2014 - Resurser och politik i Afrika: Lokala perspektiv på globala processer. Svenska sällskapet för antropologi och geografi (SSAG).

11) Sveriges förändrade lantbruk – Lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden.
**Länk: **https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf
**Författare: **Hajdu F, Eriksson C, Waldenström C and Westholm E.
**Kommentar: **2020. Sveriges förändrade lantbruk – Lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden. SLU Future Food Reports 11, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Future Food.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0101 Anmälningskod: SLU-20171 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%