Ny sökning
LU0076

Organisering, ledarskap och lärande

Kursen syftar till att utveckla studenternas kännedom om vilka de viktigaste aktörerna är när det gäller landsbygdsutveckling, såväl nationellt som internationellt, samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring organisering, ledarskap och lärande. I kursen prövas och diskuteras tillämpning av olika metoder för lokalt utvecklingsarbete samt etiska spörsmål i anslutning till detta.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LU0076

Läsåret 2022/2023

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40060)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40118)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40102)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40067)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40094)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40108)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40014)

2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40083)

2016-03-22 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40054)

2015-03-30 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Organisering, ledarskap och lärande (LU0076-40065)

2014-03-31 - 2014-06-08

Kursplan

LU0076 Organisering, ledarskap och lärande, 15,0 Hp

Organizing, leadership, and learning

Ämnen

Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Gruppuppgift: Praktiska hållbarhetsutmaningar 6,0 0004
Hållbarhetens politik och praktik: teoretiska perspektiv 6,0 0002
Praktiska övningar 3,0 0003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp kurser på grundnivå inom landsbygdsutveckling.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studenternas kännedom om vilka de viktigaste aktörerna är när det gäller landsbygdsutveckling, såväl nationellt som internationellt, samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring organisering, ledarskap och lärande. I kursen prövas och diskuteras tillämpning av olika metoder för lokalt utvecklingsarbete samt etiska spörsmål i anslutning till detta.Efter avslutad kurs skall studenterna

- muntligt och skriftligt kunna redogöra för de viktigaste aktörerna när det gäller landsbygdsutveckling i Sverige och internationellt

- muntligt och skriftligt kunna redogöra för olika modeller för organisering, ledarskap och lärande i landsbygdskontext

- muntligt och skriftligt kunna diskutera och analysera olika alternativa sätt att organisera och leda en verksamhet på olika nivåer

- ha verktyg för att reflektera över sin egen lärprocess och professionella utveckling

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av en teoretisk bas i organisationsteori, ledarskapsteori och lärandeteori, som prövas på olika aktörer inom landsbygdssektorn. Generella kunskaper och färdigheter är en väsentlig del av kursen, inte minst i fråga om att kunna beskriva, jämföra, presentera och generalisera kring konkreta exempel. Kursen består av en blandning av föreläsningar och obligatoriska självständiga arbeten enskilt och i grupp utifrån fall, både konstruerade och hämtade från verkligheten, som redovisas och diskuteras under de obligatoriska seminarierna. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på obligatoriska seminarier och förväntas utnyttjas aktivt i diskussionen av fallstudierna. Obligatoriska exkursioner ingår också i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga tentamina, samt projektredovisning, seminarieuppgifter och redovisning av lärandedagbok.

Godkänd enligt punkten examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa övningar och aktiviteter kommer att ske på kvälls- och helgtid

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling
Ersätter: LU0073, LU0067 (LU0049)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0076 Anmälningskod: SLU-40167 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%