Ny sökning
BI1442

Ekologiska störningar i skogar - skötselutmaningar i ett förändrat klimat

Information från kursledaren

Dear students,

This new course dealing with ecological disturbances in northern forests in the context of climate change is still under development, and we will continue this together with you. An overarching ambition with the course is to "flip the classroom" making you as students the ones that put questions, search for and read the literature, decide on what is important and what is not. This is done by means of several group assignments where you, for different topics, will be responsible for putting together a bibliography/literature, a written and oral (lecture) summary of this literature. This will then be used as a basis for a final exam at least partly based on questions formulated by you. To your help you will have topic experts that can guide you through your group assignment and lectures with ample time for you to put questions.

See you in late October // Gustaf

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1442 Ekologiska störningar i skogar - skötselutmaningar i ett förändrat klimat, 15,0 Hp

Ecological disturbances in forests - silvicultural challenges under climate change

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Bibliografi & quizz 3,0 0001
Skriftlig rapport 3,0 0002
Föreläsning/opposition/ tentafrågor 1,0 0003
Godkänd tentamen 8,0 0004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

60 hp biologi varav minst 7,5 hp inom ämnesområdet ekologi samt engelska 6.

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Målet med kursen är att ge studenterna fördjupad förståelse kring störningsregimer i skog med fokus på brukade nordligt tempererade och boreala skogar. I målet ingår också att studenterna kan redogöra för konsekvenser av dessa störningar för skogarnas ekologi och skötsel i tider av klimatförändringar. Kursen lägger stor vikt vid att utveckla studenternas självständighet och färdigheter i att söka efter, kritiskt läsa och sammanfatta vetenskaplig litteratur.

*Efter avslutad kurs ska studenten kunna*

- redogöra för naturliga störningsregimer och hur dessa påverkar skogsekosystemet och hur de ger vägledning för naturvårdande och produktionsinriktade skötselåtgärder i brukade skogslandskap
- redogöra för de viktigaste faktorerna bakom klimatförändringen och förväntade klimatförändringar i olika delar av Sverige givet olika klimatscenarier
- redogöra för vanliga abiotiska (t ex vind och brand) och biotiska (t ex svamp, insekter och vilt) störningsorsaker i brukade skogslandskap och hur frekvensen/intensiteten och interaktioner mellan dessa kan komma att ändras givet olika klimatscenarier
- redogöra för och diskutera konsekvenserna av dessa störningar på skogens olika värden och ekosystemtjänster och i relation till olika skötselmål
- använda ekologisk kunskap och teorier som underlag för förslag på skötselåtgärder och anpassningar för att motverka risken för negativa konsekvenser av dessa störningsregimer i brukade skogslandskap i relation till olika skötselmål
- söka efter, kritiskt läsa och sammanfatta vetenskaplig litteratur.

Innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om naturliga störningsregimer i skogslandskap med fokus på brukade nordligt tempererade och boreala skogar samt hur dessa störningsregimer kan komma att förändras givet ett förändrat klimat. Detta omfattar störningar orsakade av insekter, svampar, bakterier, vilt, brand, torka, vind och snö. Med ekologiska kunskaper och teorier som underlag ger kursen kunskap i hur effekten av dessa störningsregimer genom skogsskötselåtgärder kan mildras i relation till olika skötselmål. Kursupplägget ökar studentens självständighet och färdigheter i att söka, kritiskt läsa och sammanställa vetenskaplig litteratur.

***Genomförande***

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och förmåga att diskutera och kritisk avväga olika åtgärder i relation till olika skötselmål genom: 1) föreläsningar som ska ses som inspiration och ska förmedla bakgrunds-information och 2) grupparbeten som utgör en central del i kursen där studenterna själva söker, väljer ut och sammanställer relevant litteratur i relation till frågeställningarna. Med grupparbeten bidrar studenterna aktiv till att komplettera kursens litteraturlista. Grupparbetet presenteras i skriftlig form och i seminarieform. Den slutliga litteraturlistan, föreläsningar, grupparbeten och seminarier utgör underlag för sluttentamen.

Följande moment är obligatoriska: grupparbeten, seminarier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen

Godkänd skriftlig redovisning från grupparbetet

Godkänd muntlig redovisning från grupparbetet

Fullgjorda obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Medansvariga:

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-S
Biologiområde: Ekologi

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1442 Anmälningskod: SLU-20152 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%