Ny sökning
BI1388

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

Syftet med kursen är att ge en övergripande kunskap om djurhållning, djurhälsa och smittskydd hos djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur samt sport- och sällskapsdjur.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1388

Läsåret 2021/2022

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (BI1388-30004)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

BI1388 Djurhållning, djurhälsa och smittskydd, 15,0 Hp

Animal husbandry, animal health and infectious disease control

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Försöksdjursvetenskap 1,5 0102
Djurhållning i praktiken 1,5 0103
Parasitologi 2,0 0104
Djurhållning djurhälsa och smittskydd 10,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2, Biologi B

Mål

Syftet med kursen är att ge en övergripande kunskap om djurhållning, djurhälsa och smittskydd hos djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur samt sport- och sällskapsdjur.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för vanliga sätt att inhysa och sköta djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur, samt visa förståelse för olika slags djurhållares situation och villkor,

- analysera och diskutera viktiga samband mellan djurmiljö och djurhälsa och kopplingen till etologi och djurskydd,

- redogöra för vanligt förekommande sjukdomar hos olika slags djur, samt diskutera hur man kan arbeta förebyggande med djurhälsa i olika typer av djurhållning och djurhantering,

- diskutera djurs allmäntillstånd och relation till djurens välfärd,

- granska befintliga hägn på svenska djurparker, samt skriftligt och muntligt diskutera förbättringar och konsekvenser för djuren,

- redogöra för och diskutera hållbart nyttjande av djur för försöksändamål utifrån relevant lagstiftning, djurens behov och etik,

- skriftligt utreda problem inom olika typer av djurhållning med fokus på smittskydd, etologi och djurvälfärd,

- jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av parasiter och beskriva parasiters betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur,

- söka och granska vetenskapliga artiklar inom djurhållning, djurhälsa, etologi och djurvälfärd.

Innehåll

Kursen behandlar bl.a. olika former för djurhållning i kommersiellt, privat eller forskningsmässigt syfte, inklusive inhysning, skötsel, utfodring, uppfödning, transport, förebyggande smittskydd, sjukdomar och djurhälsovård. I kursen ingår bland annat föreläsningar, övningar/demonstrationer, hanteringsövningar av levande djur, studiebesök och basgruppsarbete enligt PBL (Problembaserat Lärande) samt undervisning om nyttjandet av djur för försöksändamål. Försöksdjur behandlasutifrån lagstiftning, djurhållning och relation till djurs behov. På området smittskydd ingår övergripande aspekter av relationen mellan parasiter och form av djurhållning.Obligatoriska moment inom t.ex. studiebesök, övningar, projektarbeten och basgruppsmöten. Inom kursen tränar studenten följande generella kompetenser: populärvetenskapligt skrivande, skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i etologi och djurskydd. Vissa föreläsningar kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: Delvis HV0148

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: BI1388 Anmälningskod: SLU-30143 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%