Övergripande miljömål

Senast ändrad: 18 augusti 2016

SLU har övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, fortlöpande miljöanalys och utbildning för hållbar utveckling.

Energianvändning

Status 2017-09

Mål 1.1

Med 2014 som basår, ska SLU ytterligare öka självförsörjningsgraden på elenergi i hyrda och i eget förvaltade fastigheter till minst 13 % till år 2020. När det gäller värme ska självförsörjningsgraden fortsatt vara högre än 90 % på eget förvaltade fastigheter.

Uppföljning: Under 2016 har solceller installerats i Alnarp, Lövsta och i Röbäcksdalen. Självförsörjningsgraden för el i hyrda och i eget förvaltade fastigheter har därför ökat något till cirka 11,3%, vilket ligger i linje med målet. Vattenkraftsprojektet i Grimsö löper också på enligt plan. Även när det gäller värme så ligger självförsörjningsgraden i linje med målet, inte minst då flera åtgärder genomförts under året.

 

Mål 1.3

SLU ska i egna fastigheter och i inhyrda lokaler energibespara med minst 1 % per m2 och år, där 2012 utgör basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska minst 9 % per m2 totalt ha energibesparats.

Uppföljning: Energiförbrukningen har enligt statistiken minskat med 3%. (endast helårsuppföljning)

 

 

Tjänsteresor

Status 2017-09

Mål 2.1

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

Uppföljning: I jämförelse med kvartal 2 2013 har SLU år 2017 minskat resandet med 19 procent och helårsanställd.

Mål 2.4

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 % och helårsanställd till och med år 2020.

Uppföljning: I jämförelse med kvartal 2 2013 har SLU ökat inrikes resande med flyg med fem procent och helårsanställd. Tittar man på totalen och inte per helårsanställd har SLU minskat resandet med inrikes flyg med tre procent.

 

Mål 2.5

Antal IT-resor ska öka med 15 procent till 2020 med 2016 som basår.

Uppföljning: Antal IT-resor (videokonferensmöten) hade vid halvårsskiftet 2017 ökat med 87%, jämfört med halvårsskiftet 2016.

 

 

Inköp

Status 2017-09

Mål 3.5

Samtliga upphandlade avtal där miljökrav bedöms som relevanta att ställa utifrån miljöriskanalys, ska resultera i att bra-miljöval alternativ1 finns där så är möjligt, senast 2019.

Varor och tjänster som är eller kan bli bra miljövalsmärkta ska om teknisk möjligt finnas tillgängliga och markerade med grönt löv i Proceedo

Uppföljning: I de upphandlingar, som resulterat i avtal med startdatum 2017-01-01 t.o.m. 2017-06-30, har i samtliga fall har en miljöriskanalys genomförts. I fyra av dessa upphandlingar har miljöriskanalysen resulterat i miljökrav i respektive upphandling. Inget av avtalen har resulterat i bra-miljövalsalternativ. Anledningen är att endast ett (1) avtal är ett ramavtal, upphandlingskonsulter. I detta avtal bedömdes inte miljökrav på tjänsten vara relevant. Övriga avtal är resultatet av en s.k. objektsupphandling.

 

Mål 3.6

Årligen ska uppföljning ha genomförts av minst en (1) upphandling för att fastställa om, och i vilken utsträckning, en reducerad miljöpåverkan uppnåtts.

Uppföljning: Under 2017 planeras uppföljning av en (1) upphandling: Restaurang- och cateringtjänster.

 

 

Utbildning för hållbar utveckling (UHU)

Status 2017-09

Mål 4.2

Alla kursledare/kursansvariga lärare ska erbjudas minst en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling. Vid utgången av 2017 ska minst 75 % av dessa ha genomgått fortbildningen.

Uppföljning: Det totala antalet kursledare/kursansvariga lärare är cirka 420 stycken. Målet innebär alltså att minst 315 (75 %) genomgår utbildningen. I dagsläget har 118 personer (ca 29 %) genomgått kursen. Under 2017 kommer utbildningar att erbjudas på alla campus, på både svenska och engelska. Målet bedöms möjligt att uppnå om åtgärder sätts in.

 

 

Fortlöpande miljöanalys

Status 2017-09

Mål 5.1

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som mål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet. Det ska också bli tydligare vilka data som finns tillgängliga och att de uppfyller SLU:s grundläggande kvalitetskrav.
Verksamhetsområdets omsättning fungerar som indikator för målet och för att målet ska uppnås ska intäkterna öka 402 mnkr (2014) till 442 mnkr (2018).

Uppföljning: Intäkterna till SLU:s fortlöpande miljöanalys ökar med 20 mnkr från 2016 till 2017 (inkl. pris och löneuppräkning) och ligger nu på 427 mnkr. Delmålet bedöms vara möjligt att uppnå. (endast
helårsuppföljning)

 

Mål 5.3

Inom 1,5 år efter påbörjat åtgärdsarbete eller senast 2017-12-31 ska åtgärdsarbetet inom verksamhetens processer vara slutfört och det ska finnas information på SLU:s webb, s.k. metadata, om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga.

Uppföljning: 25 (33%) verksamheter uppnått delmål 2. Blygsam ökning jämfört med årsskiftet. Även om det i princip borde vara möjligt för alla återstående verksamheter som påbörjat åtgärdsarbetet att bli klara till årsskiftet (förutsättningarna på plats) talar svårigheter att prioritera detta.

 
Fakta:

Förklaring status

Målet bedöms i nuläget nås inom satt tidsaspekt

Målet bedöms i nuläget kunna nås om det sätts in fler åtgärder 

Målet bedöms i nuläget inte kunna nås

Sidansvarig: infra-webb@slu.se