Calls

Uppföljning av vegetationsetablering på efterbehandlade områden

Published: 04 September 2019

LKAB är ett svenskt gruvföretag som är verksamt i norra Sverige. För att utveckla det efterbehandlingsarbetet som bedrivs vill LKAB låta utvärdera tidigare utförda efterbehandlingar på eller i närheten av verksamhetsområdena i Gällivare och/eller Kiruna kommuner.

Application deadline: 2020-12-31

LKAB bryter och förädlar järnmalm i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Vid gruvverksamhet produceras så kallat utvinningsavfall, för LKAB:s del produceras både sidoberg (gråberg) och anrikningssand. Materialet läggs i utvinningsavfallsanläggningar, som efterbehandlas när de är avslutade.

LKAB har konceptuella efterbehandlingsplaner för alla pågående gruvverksamheter där det beskrivs hur områdena ska efterbehandlas, detta för att områdena ska vara säkra för människor och miljön efter att verksamheten har avvecklats. Utöver dessa planer finns även interna riktlinjer för markanvändning där LKAB säger att vi ska efterbehandla med en ekologisk inriktning och skapa ett mervärde inom området.

För att utveckla vårt efterbehandlingsarbete vill vi låta utvärdera tidigare utförda efterbehandlingar och andra växtetableringsåtgärder i vårt närområde. T ex finns det äldre nedlagda gruvavfallsdeponier i närheten av LKAB:s verksamheter som kan ingå i utvärderingen. Grus- och bergtäkter är andra områden där naturlig eller påskyndad återetablering av växtlighet kan studeras.

LKAB önskar en rapport som utvärderar de tidigare utförda efterbehandlingarna på eller i närheten av LKAB:s industriområden i Gällivare och/eller Kiruna kommun. Utvärderingen ska framförallt utvärdera etableringen av växter (arter och täckningsgrad) utifrån t ex jordmån, markstruktur, väderläge, lokalklimatet, naturtyper (biotoper), eventuella växtetableringsåtgärder och tid från avslutad deponi eller efterbehandling.

Examensarbetets inriktning kan till viss del styras utifrån studentens utbildning men ska förslagsvis innehålla:

  • Motiv för urval av objekt, urval utförs i samråd med LKAB:s miljöavdelning.
  • Beskrivning av hur efterbehandlingen har utförts på respektive objekt, både vilket material som använts och om man gjort växtetableringsåtgärder (t ex fröspridning, utläggning av vegetationssjok, trädplantering eller andra åtgärder).
  • Utvärdering av vegetationsetablering på objekten vad gäller naturtyp, arter och täthet.
  • Jämförelse med objekt/områden där efterbehandling inte har utförts.
  • Utvärderingen av resultaten bör titta på faktorer så som tid sedan efterbehandling (för kontrollobjekten gäller tid sedan deponin inte använts), material som nyttjats för efterbehandling (deponitäckning och växtetableringsskikt), lokalens mikroklimat (väderläge, markstrukturer) och växtetablering (metod och arter).

För anmälan om intresse och/eller för mer information om arbetet vänligen kontakta: Camilla Esberg, Utvecklingsingenjör Miljö
E-post: camilla.esberg@lkab.com
Tel: 0980-535 73

Facts:

LKAB bryter och förädlar järnmalm i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Huvudprodukten är pellets för stålindustrins masugnar och direktreduktionsugnar. De färdiga produkterna transporteras via järnväg till hamnarna i Narvik och Luleå för vidare utskeppning till kund.Page editor: utb-webb@slu.se