Sustainable effects of a ban on glyphosate?

Last changed: 25 May 2021
Image of scientific poster. Author: Louise Andersson & Filip Blomqvist

Louise Andersson & Filip Blomqvist, Agronomprogrammet - ekonomi

Sammanfattning

Studiens syfta är att undersöka hur ett förbud av glyfosat påverkar växtodlingsgårdar i Västra Götaland ur ett hållbarhetsperspektiv. Tre dimensioner av hållbarhet kommer att analyseras med utgångpunkt från av teorin Triple Bottom Line. Indikatorer inom varje hållbarhetsdimension identifieras för att studera effekten av ett glyfosatförbud. För att besvara syftet har fem forskningsfrågor utvecklats. Hur påverkan den genomsnittliga; • vinsten per hektar, • skördenivån i kilo per hektar, • energiproduktion per hektar, • näringsläckaget per hektar, • koldioxidutsläppet per hektar samt • herbicidanvändningen per hektar då glyfosat exkluderas från odlingssystemet? För att besvara forskningsfrågorna utvecklas två fiktiva fallgårdar i syfte att spegla de geografiska skillnaderna inom Västra Götaland. Därefter konstrueras en matematisk optimeringsmodell för att påvisa vad en exkludering av glyfosat resulterar i för fallföretgen. För att besvara studiens syfte och frågeställningar utformas hållbarhetsindikatorer som besvarar de tre dimensionerna av hållbarhet i Triple Bottom Line.

Poster

Click on image for larger view (Opens up in a new window, PNG 3MB)

Image of scientific poster. Author: Louise Andersson & Filip Blomqvist